«THE ARMENIAN CHURCH»

­Գիր­քե­րու հետ ԳՐԻԳՈՐ ԴԱՒԻԹԵԱՆ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան տպա­րա­նէն լոյս տե­սաւ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի նոր գիր­քը՝ «­Հայ Ե­կե­ղե­ցին», անգ­լե­րէն լե­զո­ւով։ ­Թէեւ միշտ խու­սա­փած եմ գրա­խօ­սա­կան գրե­լէ,...

­­Սար­գիս ­Զէյթ­լեան 1930-1985

28 ­Մար­տի այս օ­րը, 32 տա­րի ա­ռաջ, ­Պէյ­րու­թի մէջ ա­ռե­ւան­գո­ւե­ցաւ եւ մութ պայ­ման­նե­րու մէջ սպան­նո­ւե­ցաւ հայ քա­ղա­քա­կան մտքի նոր ժա­մա­նակ­նե­րու ա­մէ­նէն մար­տու­նակ դրօ­շա­կիր­նե­րէն ­Սար­գիս...

Նիկոլ Աղբալեան 1873-1947

­Մարտ 24ին կը տօ­նենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ա­ռա­քե­լա­տիպ մեծ ­Հա­յուն՝ ­Նի­կոլ Աղ­բա­լեա­նի։ ­Բազ­մաշ­նորհ ու տա­ղան­դա­շատ մտքի մշակ, ազ­գա­յին-պե­տա­կան ղե­կա­վար գոր­ծիչ եւ քա­ղա­քա­կան-հա­սա­րա­կա­կան անձ­նո­ւէր ա­ռաջ­նոր­դի տի­պարն է...

Յով­հան­նէս ­Թու­մա­նեան 1869-1923

­Մարտ 23ի այս օ­րը հա­մայն հա­յու­թիւ­նը կ­՚ո­գե­կո­չէ մա­հո­ւան 94րդ ­տա­րե­լի­ցը Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Բա­նաս­տեղծ ­Յով­հան­նէս ­Թու­մա­նեա­նի։ 54 տա­րե­կան էր հայ գրա­կա­նու­թեան «­Հան­ճա­րեղ ­Լո­ռե­ցին» (ինչ­պէս որ իր...

17 ­Մարտ 1905

­Մարտ 17ի օ­րը իր ան­մո­ռա­նա­լի տե­ղը գրա­ւած է մեր ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին յի­շո­ղու­թեան մէջ՝ տե­սիլք յայտ­նա­գոր­ծող եւ ի­մաս­տա­ւո­րող ան­մահ խոր­հուր­դով մը, խորհր­դան­շե­լով հայ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման...

Ներսէս Արքեպիսկոպոս Մելիք Թանգեան 1866-1948

­Հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծար­ժէք հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու հա­մաս­տե­ղու­թեան մէջ ա­ռան­ձա­յա­տուկ տեղ ու­նի ­Ներ­սէս Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Մե­լիք-­Թան­գեան, ո­րուն ծննդեան 151րդ ­տա­րե­դար­ձը կը նշենք ­Մարտ 16ի այս օ­րը։ Ոչ միայն բա­նա­սէ­րի...

15 ­Մարտ 1921. ­Թա­լէա­թի ա­հա­բե­կու­մը.

96 տա­րի ա­ռաջ, ­Մարտ ամ­սու ա՛յս օ­րը, ա­րիւ­նի եւ ար­հա­ւիր­քի, այ­լեւ վրէ­ժի եւ ցա­սու­մի ամ­բողջ պատ­մու­թիւն մը խտաց­նող ու խորհր­դան­շող ար­դա­րա­հա­տուց­ման ար­դար դա­տաս­տան մը...

Յով­հան­նէս Շի­րազ 1915-1984

Որ­դիս, քեզ ի՞նչ կտա­կեմ, ի՞նչ կտա­կեմ, իմ բա­լիկ, Որ ինձ յի­շես վշտի մէջ, թէ խին­դի մէջ քո գա­լիք. Գան­ձեր չու­նեմ, բայց գանձն ի՞նչ, գան­ձը լոյսն էր...

Ե­ղի­շէ ­Չա­րենց 1897-1937

Որ­քան թա­ւա­լի ժա­մա­նա­կը, այն­քան կը շեշ­տո­ւի այժ­մէա­կա­նու­թիւ­նը ­Չա­րեն­ցի։ Ա­մէ­նուր այդ­պի­սի՛ն են ի­րաւ մե­ծու­թիւն­նե­րը։ Ի­րենց ժա­մա­նա­կին՝ դա­րո՛ւ ո­գին կը մարմ­նա­ւո­րեն, բայց նաեւ ու մա­նա­ւանդ այդ պատ­ճա­ռով՝ բո­լոր...

­Ա­լեք­սանդր ­Խա­տի­սեան 1874-1945

­Մարտ 10ի այս օ­րը, 72 տա­րի ա­ռաջ, ­Փա­րի­զի հի­ւան­դա­նոց­նե­րէն մէ­կուն մէջ, քայ­քա­յո­ւած ա­ռող­ջու­թեամբ, այլ մա­նա­ւանդ ֆրան­սա­հայ հա­մայ­նա­վար­նե­րու բան­սար­կու հա­լա­ծան­քին հե­տե­ւան­քով հո­գե­պէս ծան­րօ­րէն խո­ցուած, աչ­քե­րը...
- Advertisement -