9 Յուլիսին, 1936

Յու­լիս 9ի այս օ­րը, 82 տա­րի ա­ռաջ, Թիֆ­լի­սի մէջ բրտօ­րէն կտրո­ւե­ցաւ 35ա­մեայ կեան­քի թե­լը Ա­ղա­սի Խան­ջեա­նի, որ 20րդ դա­րաս­կիզ­բի հայ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րու՝ յատ­կա­պէս ա­կա­նա­ռու...

Տէրոյենց Պատուելի (Յովհաննէս Չամուրճեան, 1801-1888)

Յու­լիս 6ի այս օ­րը կը լրա­նայ մա­հո­ւան 130ա­մեա­կը հա­յոց հո­գեմ­տա­ւոր հարս­տու­թեան ար­դի ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մե­ծա­նուն ե­րախ­տա­ւոր­նե­րէն Տէ­րո­յենց Պա­տո­ւե­լիին, որ իբ­րեւ բա­նա­սէ­րի եւ դա­ւա­նա­բա­նի, հա­յա­գէ­տի ու...

5 Յուլիս 1921. Արցախը Ատրպէյճանին բռնակցելու Ստալինի հայակործան որոշումը Ն.

­Յու­լիս 5ի այս օ­րը, 1921 թո­ւա­կա­նին, ա­ղի­տա­բեր տա­րե­թիւ մը ե­ղաւ հայ ժո­ղո­վուր­դին հա­մար։ 97 տա­րի ա­ռաջ՝ 5 ­Յու­լիս 1921ին, այս­պէս կո­չո­ւած «­Ռու­սա­կան ­Կո­մու­նիս­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան Կ....

Միսաք Մեծարենց (Մեծատուրեան, 1886-1908)

­Յու­լիս 4ի գի­շե­րը, 110 տա­րի ա­ռաջ, իր վեր­ջին շուն­չը փչեց հայ գրա­կա­նու­թեան ա­մէ­նէն գե­ղա­պաշտ բա­նաս­տեղ­ծը՝ ­Մի­սաք ­Մե­ծա­րենց։ ­Գե­ղե­ցի­կի պաշ­տա­մուն­քը կա­տա­րե­լու­թեան հասցնող բա­ռե­րու, պատ­կեր­նե­րու, խո­հե­րու եւ...

Յուլիս 1968ի առաջին օրերուն ձերբակալուեցան Խորհրդային Հայաստանի այլախոհական «Յանուն Հայրենիքի» ամսագիրին...

Հայ ժո­ղո­վուր­դի ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մու­թեան լրիւ չբա­ցա­յայ­տո­ւած ե­րես­նե­րէն մէկն է 1960ա­կան­նե­րուն ա­րա­գօ­րէն թափ ա­ռած եւ ան­մի­ջա­պէս խստա­գոյն հա­լա­ծան­քի՝ ձեր­բա­կա­լու­թեանց, բան­տար­կու­թեանց եւ, մին­չեւ իսկ, բան­տա­յին սպա­նու­թեանց...

Հայր Ղուկաս Ինճիճեան (Ղուզիոս Միքայէլեան, 1758-1833)

Հայ ժո­ղո­վուր­դի Մ­խի­թա­րեան միա­բան­նե­րու լու­սա­բաշխ հա­մաս­տե­ղու­թեան մէջ իր ու­րոյն տեղն ու ար­ժէ­քը ու­նի Հայր Ղու­կաս Ին­ճի­ճեան, ո­րուն վախ­ճա­նու­մին 185րդ տա­րե­լի­ցը կ­’ո­գե­կո­չենք Յու­լիս 2ի այս...

Գաբ­րիէլ ­Սուն­դու­կեան (1825-1912)

­Յու­նիս 29ի այս օ­րը, 193 տա­րի ա­ռաջ, ­Թիֆ­լի­սի մէջ լոյս աշ­խարհ ե­կաւ ­Գաբ­րիէլ ­Սուն­դու­կեան ա­նուն մա­նուկ մը, որ կո­չո­ւած էր ամ­բողջ կեանք մը լեց­նե­լու...

­­Կա­րա­պետ Իւ­թիւ­ճեան (1823-1904)

­­Յու­նիս 28ի այս օ­րը, 114 տա­րի ա­ռաջ, ­­Պոլ­սոյ մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ 19րդ ­դա­րու հա­յոց Ազ­գա­յին ­­Զար­թօն­քի ռահ­վի­րա­նե­րէն ­­Կա­րա­պետ Իւ­թիւ­ճեան։ Ամ­բողջ փա­ղան­գի մը ար­ժա­նա­ւոր՝ յա­ռա­ջա­պա՛հ հրա­պա­րա­կա­գիր­նե­րէն էր...

26-28 Յունիս, 1993. ­Մար­տա­կեր­տի ա­զա­տագ­րու­մը

­Յու­նի­սեան այս օ­րե­րուն, 25 տա­րի ա­ռաջ, Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տը թե­ւա­կո­խեց վերջ­նա­կան յաղ­թա­նա­կի իր փու­լը, երբ նո­րաս­տեղծ Լ.Ղ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կը վճռա­կան գրո­հի ձեռ­նար­կեց ­Մար­տա­կեր­տի ուղ­ղու­թեամբ եւ...

Գրիգոր Զօհրապ (1861-1915)

­Յու­նիս 26ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ գրա­կա­նու­թեան «­Նո­րա­վէ­պի Իշ­խան»ին եւ Օս­մա­նեան ­Թուր­քիոյ վեր­ջին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի Օ­րէն­քի եւ Ի­րա­ւուն­քի պաշտ­պա­նու­թեան ան­վե­հեր ու ան­կա­շառ դա­տա­պաշտ­պան մե­ծահռ­չակ...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ