1-3 Յուլիս 1913

­Յու­լիս ամ­սու ա­ռա­ջին այս օ­րե­րուն, 104 տա­րի ա­ռաջ, ա­րե­ւե­լեան Թ­րա­կիոյ ծո­վե­զե­րեայ ­Ռո­տոս­թօ քա­ղա­քը ներ­կո­ւե­ցաւ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թեանց պատ­կա­նող քա­ղա­քա­ցի­նե­րու, յատ­կա­պէս հա­յե­րու եւ յոյ­նե­րու ան­մեղ ա­րեամբ։ 1913ի...

30 Յունիս 1862. Զէյթունի Ապստամբութիւնը

Ա­ւե­լի քան մէ­կու­կէս դա­րէ ի վեր, հա­յոց ի­րե­րա­յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րու շրթնե­րէն միշտ կը հնչէ, եր­բեմն յաղ­թա­գոռ, եր­բեմն դող­դոջ ձայ­նով, փա­ռա­բա­նու­թիւ­նը դիւ­ցազ­նա­կան ­Զէյ­թու­նի, որ 1862 թո­ւա­կա­նի...

29 Յունիս 1855. «Արծուի Վասպուրական»

29 ­Յու­նի­սի այս օ­րը, 155 տա­րի ա­ռաջ, ­Կոս­տանդ­նու­պոլ­սոյ մէջ լոյս տե­սաւ «Ար­ծո­ւի ­Վաս­պու­րա­կան» ա­նու­նով ամ­սագ­րի մը անդ­րա­նիկ հա­մա­րը։ Հ­րա­տա­րա­կիչն ու խմբա­գի­րը Մկր­տիչ Խ­րի­մեան ա­նուն-ազ­գա­նու­նով 35ա­մեայ...

26-28 Յունիս, 1993. Մարտակերտի ազատագրումը

­Յու­նիս 28ի այս օ­րը, 24 տա­րի ա­ռաջ, Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տը թե­ւա­կո­խեց վերջ­նա­կան յաղ­թա­նա­կի իր փու­լը, երբ ­Յու­նիս 26ին Լ.Ղ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կին ձեռ­նար­կած՝ ­Մար­տա­կեր­տի ուղ­ղու­թեամբ վճռա­կան...

27 Յունիս 1826. Ենիչերիներու ապստամբութիւնը եւ ոչնչացումը

­Յու­նիս 27ի օ­րը, 191 տա­րի ա­ռաջ, Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ­նե­րէն Էթ ­Մէյ­տա­նի կամ ­Սուլ­թա­նահ­մէտ ­Մէյ­տա­նի վրայ, օ­րո­ւան սուլ­թան ­Մահ­մուտ Բ.ի հրա­հան­գով՝ մինչ այդ Թր­քա­կան...

Վահան Նաւասարդեան 1886-1956

61 տա­րի ա­ռաջ, 24 ­Յու­նիս 1956ի վաղ ա­ռա­ւօ­տեան, ­Գա­հի­րէի իր բնա­կա­րա­նին մէջ, ա­նակն­կալ ան­հանգս­տու­թիւն ու­նե­ցաւ եւ փոյ­թով հի­ւան­դա­նոց փո­խադ­րո­ւե­ցաւ, բայց նոյն կէ­սօ­րին իսկ մեր...

Գարեգին Պատրիարք Խաչատուրեան 1880-1961

22 ­Յու­նի­սի օ­րը, 56 տա­րի ա­ռաջ, ­Պոլ­սոյ ­Բե­րա­յի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի կ’ու­նե­նար հան­դի­սա­շուք պա­տա­րագ, նո­ւի­րո­ւած՝ Սր­բոց ­Թարգ­ման­չաց ­Սա­հա­կայ եւ ­Մես­րո­պայ յի­շա­տա­կին։ ­Պա­տա­րա­գիչն...

­Ա­լան ­Յով­հան­նէս (­Չախ­մախ­ճեան, 1911-2000)

­Յու­նիս 21ի այս օ­րը, 17 տա­րի ա­ռաջ, ­Սիա­թը­լի մէջ (Մ. ­Նա­հանգ­ներ), ստա­մոք­սա­յին ա­նո­ղոք հի­ւան­դու­թեան մը դէմ ե­րեք տա­րի մա­քա­ռե­լէ ետք, 89 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նե­ցաւ հայ...

ՊԵՏՕ

­Յու­նի­սի 20էն 24 եր­կա­րող օ­րե­րուն, ո­րոշ աղ­բիւր­նե­րու հա­մա­ձայն՝ հա­ւա­նա­բար ­Յու­նիս 23ին, 121 տա­րի ա­ռաջ՝ 1896ին, «­Գա­րա­հի­սար լե­րան կրծքին՝ նա էլ ըն­կաւ վի­րա­ւոր. կուրծ­քը պատ­ռած,...

­Ծե­րենց

ՄԱՐԻԱՆԱ ՊԵՐԹԻԶԼԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան մէջ տաս­նին­նե­րորդ դա­րու երկ­րորդ կէ­սը այն­պի­սի ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին շրջան էր, երբ մեր պատ­մա­կան ան­ցեա­լի յի­շո­ղու­թիւ­նը հա­սա­րա­կա­կան հրա­տապ խնդիր­նե­րու թե­լադ­րան­քով կը ներ­խու­ժէր...
- Advertisement -