Անաթոլ Ֆրանս (1844-1924)

Հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ցե­ղաս­պա­նու­թեան 104րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, երբ աշ­խար­հով մէկ կը յի­շենք մեր նա­հա­տակ­նե­րը եւ ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան ամ­բող­ջա­կան ու ար­դար հա­տու­ցում կը...

Ար­շա­ւիր ­Շի­րա­կեան (1900-1973)

­Հայ ժո­ղո­վուր­դի գա­ղա­փա­րի մար­տիկ­նե­րու եւ ազ­գա­յին հե­րոս­նե­րու փա­ղան­գին մէջ իր ա­ռանձ­նա­յա­տուկ տե­ղը ու­նի Ար­շա­ւիր ­Շի­րա­կեան, ո­րուն մա­հո­ւան 46րդ ­տա­րե­լի­ցը կ’ո­գե­կո­չենք Ապ­րիլ 12ի այս օ­րը։ Ար­շա­ւիր...

10 Ապրիլ 1992. Մարաղայի կոտորածը

Ապ­րիլ 10ի այս օ­րը, 27 տա­րի ա­ռաջ, բար­բա­րո­սա­կան ա­հա­ւո­րու­թեամբ հա­կա­հայ սպանդ մը եւս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի ցե­ղաս­պա­նա­կան վար­քա­գի­ծին ա­րիւ­նոտ «վաս­տակ»ին վրայ։ Ար­ցա­խի ­Մար­տա­կերտ շրջա­նի հա­յաբ­նակ ­Մա­րա­ղա...

Կիլիկիոյ Աղէտի 110ամեակ

Ապ­րի­լի 1ի այս օ­րը, 110րդ­ ան­գա­մը ըլ­լա­լով՝ կը բա­նայ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան յու­շա­տետ­րին ա­մէ­նէն սեւ ու ար­նա­ներկ է­ջե­րէն մէ­կը։ ­Ճիշդ հա­րիւ­րեւ­տա­սը տա­րի ա­ռաջ, Ապ­րի­լի ա­ռա­ջին...

28 ­Մարտ 1985. Առեւանգում՝ Սարգիս Զէյթլեանի (1930-1985)

28 ­Մար­տի այս օ­րը, 34 տա­րի ա­ռաջ, ­Պէյ­րու­թի մէջ ա­ռե­ւան­գո­ւե­ցաւ, ան­հետ կոր­սո­ւե­ցաւ եւ մութ պայ­ման­նե­րու մէջ սպան­նո­ւե­ցաւ հայ քա­ղա­քա­կան մտքի նոր ժա­մա­նակ­նե­րու ա­մէ­նէն մար­տու­նակ...

15 Մարտ 1921. Թալէաթի ահաբեկումը Ն.

98 տա­րի ա­ռաջ, ­Մարտ 15ի այս օ­րը, ա­րիւ­նի եւ ար­հա­ւիր­քի ամ­բողջ պատ­մու­թիւն մը խտաց­նող ու խորհր­դան­շող ար­դար հա­տուց­ման ա­հա­բեկ­չու­թիւն մը գոր­ծո­ւե­ցաւ ­Պեր­լի­նի մէջ։ 15 ­Մարտ...

Եղիշէ Չարենց (Սողոմոնեան, 1897-1937)

­Մարտ 13ին հայ ժո­ղո­վուր­դը աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը «Ա­նոյշ ­Հա­յաս­տա­նի ա­րե­ւա­համ բա­ռը» աշ­խար­հով մէկ յա­ւեր­ժա­ցու­ցած ան­զու­գա­կան Ե­ղի­շէ ­Չա­րեն­ցի։ ­Չա­րեն­ցի ա­րա­րած այդ մէկ...

12 Մարտ 1918. Թրքական զօրքը գրաւեց Կարինը

12 ­Մար­տի այս օ­րը, 101 տա­րի ա­ռաջ, թրքա­կան բա­նա­կը ամ­բող­ջու­թեամբ գրա­ւեց նո­րոգ ա­զա­տագ­րեալ հա­յա­պատ­կան ­Կա­րին (Էրզ­րում) բեր­դա­քա­ղա­քը, որ իր ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան դիր­քով տի­րա­պե­տու­թեան բա­նա­լին էր...

ԴՐՕ (Դրաստամատ Կանայեան, 1884-1956)

­Մարտ 8ի այս օ­րը կ­՛ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան 63րդ ­տա­րե­լի­ցը մեր ժո­ղո­վուր­դի ան­մա­հա­նուն հե­րոս­նե­րէն ԴՐՕի, որ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս կը մարմ­նա­ւո­րէ հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան «մրրկա­ծին» մար­տա­կա­նը եւ դաշ­նակ­ցա­կան...

ԹԷՈԴԻԿ (Թէոտորոս Լէպճինճեան, 1873-1928)

­Մարտ 5ի ծնունդ է հայ մտքի եւ գրա­կա­նու­թեան հսկա­նե­րէն ­Թէո­դի­կի (­Թէո­տո­րոս Գ­րի­գո­րի ­Լէպ­ճին­ճեան), որ ապ­րե­ցաւ եւ գոր­ծեց հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն բախ­տո­րոշ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին՝...
- Advertisement -