15 Յունիս. Հայաստանի պետական խորհրդանիշներու Օրուան տօնը

­Թէեւ ­Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խա­ցեալ ­Հան­րա­պե­տու­թեան պե­տա­կան տօ­նե­րը հաս­տա­տող 1995ի օ­րէն­քով նա­խա­տե­սո­ւած չէր 15 ­Յու­նի­սի այ­սօ­րո­ւան՝ «­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան խորհր­դա­նիշ­նե­րու Օր»ո­ւան տօ­նը, այ­սու­հան­դերձ՝ 2006ին հա­սա­րա­կա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թեան կար­գով...

Ռուբէն Դարբինեան (Արտաշէս Չիլինկարեան, 1882-1968)

­Յու­նիս 14ի այս օ­րը, 50 տա­րի ա­ռաջ, 86 տա­րե­կան ծե­րու­նա­զարդ հա­սա­կին, ­Պոս­թը­նի մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ հայ քա­ղա­քա­կան մտքի մե­ծա­վաս­տակ մշակ­նե­րէն ­Ռու­բէն ­Դար­բի­նեան, ո­րուն ա­նու­նին անջն­ջե­լիօ­րէն...

Ակսէլ Բակունց (Ալեքսանդր Թեւոսեան, 1899-1937)

­Հայ­կա­կան գե­ղան­կար­չու­թեան հան­ճա­րեղ վար­պե­տին՝ ­Մար­տի­րոս ­Սա­րեա­նին ուղ­ղո­ւած իր նա­մակ­նե­րէն մէ­կուն մէջ, հա­յոց քնա­րեր­գու­թեան վար­պե­տը՝ Ա­ւե­տիք Ի­սա­հա­կեան գրած է. - «­Կո­մի­տա­սի եր­գե­րի եւ քո գոյ­նե­րի մա­սին...

Ա­րա ­Պե­քա­րեան (1913-1986)

­Յու­նիս 12ի այս օ­րը ծնած է հայ­կա­կան գե­ղան­կար­չու­թեան եւ գծագ­րա­կան ա­րո­ւես­տի տա­ղան­դա­ւոր դէմ­քե­րէն Ա­րա ­Վա­ղի­նա­կի ­Պե­քա­րեան, ո­րուն ա­նու­նը ար­ժա­նա­ցած է մեծն ­Մար­տի­րոս ­Սա­րեա­նի եւ...

Յակոբ Պարոնեան (1843-1891)

­Յու­նիս 8ի այս օ­րը, 127 տա­րի ա­ռաջ, ­Պոլ­սոյ մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ մեծ մար­դու եւ նոյն­քան մեծ հա­յու պայ­ծա­ռա­գոյն դէմ­քեէն մէ­կը՝ ան­մահն ­Յա­կոբ ­Պա­րո­նեան։ Ա­պա­ժամ եւ դժբախտ...

Վարդան Շահպազ (Մինաս Տօնիկեան, 1872-1959)

­Հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման ան­կեղծ զի­նո­ւոր­նե­րու եւ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան անձ­նո­ւէր ֆե­տա­յի­նե­րու փա­ղան­գին մէջ իր ու­րոյն տե­ղը ու­նի ­Վար­դան ­Շահ­պազ, ո­րուն մա­հուան տա­րե­լի­ցը կ’ո­գե­կո­չենք ­Յու­նիս 8ին։ 1959ի...

Արամ Խաչատրեան (1903-1978).

­Հայ ժո­ղո­վուրդն ու հայ­կա­կան մշա­կոյ­թը հա­մաշ­խար­հա­յին հռչա­կի ար­ժա­նաց­նող եւ մի­ջազ­գա­յին ա­րո­ւես­տա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան սի­րե­լի դարձ­նող մե­ծա­նուն հա­յե­րու փա­ղան­գին մէջ, ան­վի­ճե­լիօ­րէն իր բարձ­րար­ժէք պա­տո­ւան­դա­նը ու­նի Ա­րամ...

Գէորգ Ախվէրտեանց (Յախվերդեան, 1818-1861)

­Յու­նիս 5ի այս օ­րը, եր­կու հա­րիւր տա­րի ա­ռաջ, ­Թիֆ­լի­սի մէջ լոյս աշ­խարհ ե­կաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծար­ժէք զա­ւակ­նե­րէն ­Գէորգ Ախ­վէր­տեանց (­Յախ­վեր­դեան), որ իբ­րեւ բժիշկ, բա­նա­սէր,...

4 Յունիս 1918

1918 ի այս օ­րը՝ ­Յու­նիս 4ը կը խորհրդան­շէ հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան սեւ թո­ւա­կան­նե­րէն մէ­կը։ ­Հա­յաս­տա­նի վեր­ջին բե­կո­րին վրայ ­Մարտ 1918ին յար­ձա­կած թրքա­կան բա­նա­կին դէմ, ­Մա­յիս...

Մարզպետ (Ղազարոս Ղազարոսեան, 1878-1918)

«­Վաս­պու­րա­կա­նի ու ­Տա­րօ­նի գիւ­ղե­րուն մէջ ժո­ղո­վուր­դը չու­նի ան­կո­ղին մը՝ իր ա­մէ­նէն յար­գե­լի հիւ­րին հրամց­նե­լու իսկ։ Ամ­բողջ գիւ­ղա­կան ժո­ղո­վուր­դը կը պառ­կի թա­ղիք­նե­րու մէջ պլլուած։ Ա­ռած...
- Advertisement -