Գարեգին Պատրիարք Խաչատուրեան 1880-1961

22 ­Յու­նի­սի օ­րը, 56 տա­րի ա­ռաջ, ­Պոլ­սոյ ­Բե­րա­յի Ս. Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի կ’ու­նե­նար հան­դի­սա­շուք պա­տա­րագ, նո­ւի­րո­ւած՝ Սր­բոց ­Թարգ­ման­չաց ­Սա­հա­կայ եւ ­Մես­րո­պայ յի­շա­տա­կին։ ­Պա­տա­րա­գիչն...

­Ա­լան ­Յով­հան­նէս (­Չախ­մախ­ճեան, 1911-2000)

­Յու­նիս 21ի այս օ­րը, 17 տա­րի ա­ռաջ, ­Սիա­թը­լի մէջ (Մ. ­Նա­հանգ­ներ), ստա­մոք­սա­յին ա­նո­ղոք հի­ւան­դու­թեան մը դէմ ե­րեք տա­րի մա­քա­ռե­լէ ետք, 89 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նե­ցաւ հայ...

ՊԵՏՕ

­Յու­նի­սի 20էն 24 եր­կա­րող օ­րե­րուն, ո­րոշ աղ­բիւր­նե­րու հա­մա­ձայն՝ հա­ւա­նա­բար ­Յու­նիս 23ին, 121 տա­րի ա­ռաջ՝ 1896ին, «­Գա­րա­հի­սար լե­րան կրծքին՝ նա էլ ըն­կաւ վի­րա­ւոր. կուրծ­քը պատ­ռած,...

­Ծե­րենց

ՄԱՐԻԱՆԱ ՊԵՐԹԻԶԼԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան մէջ տաս­նին­նե­րորդ դա­րու երկ­րորդ կէ­սը այն­պի­սի ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին շրջան էր, երբ մեր պատ­մա­կան ան­ցեա­լի յի­շո­ղու­թիւ­նը հա­սա­րա­կա­կան հրա­տապ խնդիր­նե­րու թե­լադ­րան­քով կը ներ­խու­ժէր...

19 ­Յու­նիս 1920

­Յու­նիս 19ին, 97 տա­րի ա­ռաջ, Ատր­պէյ­ճա­նի մու­սա­ւա­թա­կան ա­ռա­ջին կա­ռա­վա­րու­թեան նա­խա­գա­հը՝ ­Ֆա­թա­լի ­Խան ­Խոյս­կի ա­հա­բե­կո­ւե­ցաւ ­Թիֆ­լի­սի ­Գո­լո­վինս­կի փո­ղո­ցին (այժմ` ­Ռուս­թա­վել­լի պո­ղո­տայ) վրայ։ Ա­հա­բե­կի­չը Ա­րամ Եր­կա­նեան ա­նու­նով...

17 ­Յու­նիս 1971

­Յու­նիս 17ին հայ մար­դը կ­’ող­բայ ան­ժա­մա­նակ կո­րուս­տը ան­զու­գա­կան ­Պա­րոյր ­Սե­ւա­կի։ 46 տա­րի ա­ռաջ, ­Յու­նիս 17ի այդ օ­րը, ինք­նա­շար­ժի ճամ­բու ար­կա­ծի մը զոհ գնաց հայ ժո­ղո­վուր­դի...

15 ­Յու­նիս 1915

Ինչ­պէս ան­շուշտ մսե­ցաւ, օ՜, մսե­ցաւ ձեր հո­գին, Երբ ­Մա­յի­սի այդ առ­տուն, ար­շա­լոյ­սէն դեռ ա­ռաջ, Ի­րա­րու քով, ի­րա­րու միայն կառ­չած նա­յո­ւած­քին, ­Մա­հա­փայ­տե­րը տե­սաք ձեր դէմ ցցո­ւած իբ­րեւ խաչ։ Ինչ­պէ՜ս...

Հայկական ատլաս

Նիւ Եոր­քի Swann Galleries ա­ճուր­դի կեդ­րո­նին մէջ աշ­խար­հի հա­յե­րէն ատ­լաս մը վա­ճա­ռո­ւած է $37.500ի։  Ըստ «Fine Books Magazine»ին՝ ատ­լա­սը վա­ճա­ռո­ւած է նախ­նա­կան գի­նէն հինգ...

­­Ռու­բէն ­Դար­բի­նեան (1882-1968)

Այս տա­րի կը լրա­նայ ծննդեան 135ա­մեա­կը հայ քա­ղա­քա­կան մտքի մե­ծա­վաս­տակ մշակ­նե­րէն ­Ռու­բէն ­Դար­բի­նեա­նի, որ ­Յու­նիս 14ի այս օ­րը, 49 տա­րի ա­ռաջ, 86 տա­րե­կան ծե­րու­նա­զարդ...

Ակսէլ Բակունց (Ալեքսանդր Թեւոսեան 1899-1937)

­Հայ­կա­կան գե­ղան­կար­չու­թեան հան­ճա­րեղ վար­պե­տին՝ ­Մար­տի­րոս ­Սա­րեա­նին ուղ­ղո­ւած իր նա­մակ­նե­րէն մէ­կուն մէջ, հա­յոց քնա­րեր­գու­թեան մեծ վար­պե­տը՝ Ա­ւե­տիք Ի­սա­հա­կեան գրած է. - «­Կո­մի­տա­սի եր­գե­րի եւ քո գոյ­նե­րի...
- Advertisement -