­Նի­կո­ղոս ­Սա­րա­ֆեան (1902-1972)

­Դեկ­տեմ­բեր 18ին կ­’ո­գե­կո­չենք յի­շա­տա­կը հայ գրա­կա­նու­թեան մե­ծա­տա­ղանդ դէմ­քե­րէն ­Նի­կո­ղոս ­Սա­րա­ֆեա­նի, որ քա­ռա­սուն­հինգ տա­րի ա­ռաջ առ­յա­ւէտ մեկ­նե­ցաւ այս աշ­խար­հէն՝ հա­յոց սե­րունդ­նե­րուն ժա­ռանգ ձգե­լով ան­կորն­չե­լի ա­ւան­դը...

2 Ապ­րիլ 1848

­Մեր նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան ա­ռեղ­ծո­ւած­նե­րէն մէ­կը կը կազ­մէ ան­հետ ու ան­յայտ վախ­ճա­նը ար­դի հայ գրա­կա­նու­թեան հիմ­նա­դիր­նե­րէն ­Խա­չա­տուր Ա­բո­վեա­նի, որ 170 տա­րի ա­ռաջ, 1848ի Ապ­րիլ 2ի...

24 ­Յու­նո­ւար 1880

­Յու­նո­ւա­րի այս օ­րե­րուն, 138 տա­րի ա­ռաջ, ան­նա­խըն­թաց ե­ռու­զեռ կը տի­րէր ­Թուր­քիոյ ­Հա­յոց ­Պատ­րիար­քու­թեան նստա­վայ­րին մէջ, ­Պո­լիս։ ­Հայ մար­դիկ, խուռ­նե­րամ բազ­մու­թեամբ, հա­ւա­քուած էին պատ­րիար­քա­րա­նէն ներս...

Ա­հա­րոն ­Տա­տու­րեան (1887-1965).

31 ­Յու­նո­ւա­րին, 53 տա­րի ա­ռաջ, ­Փա­րի­զի մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան տա­ղան­դա­ւոր դէմ­քե­րէն բա­նաս­տեղծ Ա­հա­րոն ­Տա­տու­րեան, որ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս կը հան­դի­սա­նայ ­Մեծ Ե­ղեռ­նէն վե­րապ­րած սե­րուն­դին ա­ւան­դա­պահ...

Ալան Յովհաննէս (Չաքմաքճեան, 1911-2000)

­Հայ ժո­ղո­վուր­դի ա­նունն ու մշա­կու­թա­յին տա­ղան­դը հա­մաշ­խար­հա­յին ճա­նա­չու­մի եւ գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նաց­նող ազ­գա­յին մեր մե­ծու­թիւն­նե­րու փա­ղան­գին մէջ իր կա­րե­ւոր տե­ղը ու­նի Ա­լան ­Յով­հան­նէս, ո­րու ծննդեան...

1 ­Մարտ 2008

­Մար­տի ա­ռա­ջին օ­րը, տա­սը տա­րի ա­ռաջ, ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար ան­նա­խա­դէպ ող­բեր­գու­թեան մը ա­կա­նա­տե­սը դար­ձուց ոչ միայն աշ­խար­հաս­փիւռ հայ ժո­ղո­վուր­դը, այ­լեւ՝ քա­ղա­քա­կիրթ ամ­բողջ աշ­խար­հը։ ­Փետ­րո­ւար 2008ի վեր­ջին...

Ար­շա­ւիր ­Շի­րա­կեան (1900-1973)

Ապ­րիլ 12ին կ­’ո­գե­կո­չենք ան­մար յի­շա­տա­կը հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին հե­րոս­նե­րու եւ ար­դա­րա­հա­տոյց վրի­ժա­ռու­նե­րու փա­ռա­պանծ փա­ղան­գին ան­վե­հեր մար­տիկ­նե­րէն Ար­շա­ւիր ­Շի­րա­կեա­նի։ Մ. ­Նա­հանգ­նե­րու մէջ, 12 Ապ­րիլ 1973ին, իր...

3 ­Մա­յիս 1915

Հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան ե­զա­կի է­ջե­րէն մէ­կը կը հան­դի­սա­նայ ­Վա­նի հե­րո­սա­մար­տը, ո­րուն յաղ­թա­նա­կի օ­րը կը նշենք այ­սօր՝ ­Մա­յիս 3ին։ 103 տա­րի ա­ռաջ, գար­նա­նա­յին այս­պի­սի օր...

­Նա­հա­պետ ­Քու­չակ (?-1592)

­Հայ գրա­կա­նու­թեան ա­կունք­նե­րուն, կե­նա­րար իր բխու­մով, ան­փո­խա­րի­նե­լի տեղ կը գրա­ւէ եւ մեծ ար­ժէք կը ներ­կա­յաց­նէ հայ ժո­ղովր­դա­կան բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը, որ ծնունդ տո­ւած է ան­մա­հու­թեան ար­ժա­նի...

­6 ­Յու­նո­ւար

­Խորհր­դան­շա­կան ու բա­րա­ցու­ցա­կան ե­րե­ւոյթ է, որ աշ­խար­հի քրիս­տո­նեայ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու մեծ ըն­տա­նի­քէն ներս բա­ցա­ռու­թիւն կազ­մող­նե­րու շար­քին դա­սո­ւե­լու գնով՝ հայ ժո­ղո­վուր­դը ­Յու­նո­ւար 6ին կը տօ­նէ Աս­տո­ւա­ծոր­դու...
- Advertisement -