Երուանդ Քոչար (Քոչարեան, 1899-1979).

­Հայ­կա­կան քան­դա­կա­գոր­ծու­թեան ու գե­ղան­կար­չու­թեան լու­սապսակ դէմ­քե­րու փա­ղան­գին մէջ ա­ռաջ­նա­կարգ եւ ինք­նա­տիպ իր տե­ղը ու­նի Ե­րո­ւանդ ­Քո­չար, ո­րուն մա­հո­ւան 39րդ ­տա­րե­լի­ցը կ­’ո­գե­կո­չենք ­Յու­նո­ւար 22ի այս...

Հ­րանդ ­Տինք (1954-2007)

­Յու­նո­ւար 19ի այս օ­րը, տաս­նեւ­մէկ տա­րի ա­ռաջ, նա­հա­տա­կո­ւե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­րօ­րեայ հե­րոս­նե­րէն Հ­րանդ ­Տինք։ 2007թո­ւա­կա­նի ճիշդ այս օ­րը, ­Պոլ­սոյ գլխա­ւոր թա­ղա­մա­սե­րէն ­Շիշ­լիի մէջ գտնո­ւող իր...

ՌՈՍՏՈՄ (Ստեփան Զօրեան, 1867-1919)

­Յու­նո­ւար 18ի այս օ­րը մեր ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը հայ յե­ղա­փո­խա­կա­նի եւ դաշ­նակ­ցա­կան ղե­կա­վա­րի լու­սապ­սակ այն դէմ­քին, որ իր խօս­քով եւ գործ­քով ան­մա­հա­ցաւ...

Իսահակ Ալավերդեան (1917-1992)

17 ­Յու­նո­ւա­րի այս օ­րը, 101 տա­րի ա­ռաջ, հնա­ւանդ ­Շու­շիի մէջ ծնաւ ար­ձա­կա­գիր ու թա­տե­րա­գիր, բազ­մա­վաս­տակ ու­սու­ցիչ եւ թատ­րո­նի սի­րո­ւած գոր­ծիչ Ի­սա­հակ ­Սեր­գէ­յի Ա­լա­վեր­դեան։ Ի. Ա­լա­վեր­դեա­նի...

Մատթէոս Զարիֆեան (1894-1924)

16 ­Յու­նո­ւա­րի ծնունդ է հայ գրա­կա­նու­թեան ան­մահ­նե­րէն ­Մատ­թէոս ­Զա­րի­ֆեան, որ իր գողտ­րիկ եւ քնքուշ քնա­րեր­գու­թեամբ կը յու­զէ ու կը գե­ղեց­կաց­նէ նե­րաշ­խար­հը բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րու ըն­թեր­ցո­ղին։...

«Մասեաց Աղաւնի»

­Յու­նո­ւար 15ին, 162 տա­րի ա­ռաջ, ­Փա­րի­զի մէջ սկսաւ հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը երկ­լե­զու՝ հա­յե­րէն եւ ֆրան­սե­րէն բա­ժին­նե­րով թեր­թի մը, որ կը կրէր «­Մա­սեաց Ա­ղաւ­նի» խօ­սուն ա­նու­նը։ ­Միայն ե­րեք...

Նիկոլ Դուման (Նիկողայոս ­Տէր-Յովհաննիսեան, 1867-1914)

12 ­Յու­նո­ւա­րը ծննդեան տա­րե­դարձն է հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին ան­զու­գա­կան հայ­դու­կա­պե­տին՝ ­Նի­կոլ ­Դու­մա­նի։ 1867ի այս օ­րը Ար­ցա­խի ­Խա­չէն գա­ւա­ռի (­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի Աս­կե­րա­նի շրջա­նի) Ղշ­լաղ գիւ­ղը...

10-11 ­Յու­նո­ւար 1920

98 տա­րի ա­ռաջ, ­Յու­նո­ւար 10-11ի այս օ­րե­րուն, ­Կի­լի­կիոյ հա­յա­շատ կեդ­րոն­նե­րէն ­Մա­րա­շի մէջ, 1915ի տա­րագ­րու­թե­նէն եւ ­Մեծ Ե­ղեռ­նէն մա­զա­պուրծ փրկո­ւած, այ­նու­հե­տեւ 1918ի ­Դաշ­նա­կից­նե­րու յաղ­թա­նա­կէն ետք...

Նիկողայոս Ադոնց (Տէր-Աւետիքեան, 1871-1942)

­Յու­նո­ւար 10ի օ­րը, 147 տա­րի ա­ռաջ, հայ­րե­նի ­Սիւ­նեաց աշ­խար­հի Բռ­նա­կոթ գիւ­ղին մէջ եւ ­Գէորգ ­Տէր-Ա­ւե­տի­քեա­նի ըն­տա­նե­կան յար­կին տակ, լոյս աշ­խարհ ե­կաւ եւ ­Նի­կո­ղա­յոս ա­նու­նով...

Սերգէյ Փարաճանով (Սարգիս Փարաջանեանց, 1924-1990)

­Յու­նո­ւար 9ի այս օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ իր հան­ճա­րեղ զա­ւակ­նե­րէն ­Սեր­գէյ ­Փա­րա­ճա­նո­վի ծննդեան 94ա­մեա­կը։ ­Շար­ժան­կա­րի ա­րո­ւես­տին բա­նաս­տեղ­ծա­կա­նու­թիւնն ու խորհր­դա­պաշ­տու­թիւ­նը ­Փա­րա­ճա­նով մարդ­կու­թեան մա­տու­ցեց ա­մե­նայն...
- Advertisement -