ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կիպ­րո­սի դես­պա­նի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռա­ջե­լով Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Dr. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան ­Հինգ­շաբ­թի 20 ­Յու­լիս 2017ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9ին, ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ «Ալ­սոս Սթ­րա­թու», ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ...

Քօ կղզիին մէջ տուժածներու ցանկին մէջ հայեր չկան

«Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րու­թիւ­նը, կապ հաս­տա­տե­լով ­Քօ կղզիի մէջ ապ­րող մեր հայ­րե­նակ­ցի­նե­րուն հետ, կը հաս­տա­տէ, թէ ­Յու­լիս 21ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­ւոր երկ­րա­շար­ժի հե­տե­ւան­քով...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան 16րդ ­բա­նա­կում

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան 2016-2017 տա­րեշր­ջա­նը իր ա­ւար­տին հա­սաւ ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մի կազ­մա­կեր­պու­մով, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ 1-5 ­Յու­լիս 2017ին, ­Սու­նիօ շրջա­նի սկաու­տա­կան բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։ ­Բա­նա­կու­մին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին...

Համազգայինը կը մասնակցի UNESCOի համագումարին

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, ըն­դա­ռա­ջե­լով UNESCOի ­Պա­րի ­Մի­ջազ­գա­յին ­Խոր­հուր­դի (CID - International Dance Council) հրա­ւէ­րին, Ուր­բաթ՝ 7 ­Յու­լի­սի ա­ռա­ւօ­տեան...

«Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարան 2016-2017

Այն­քան հեշտ ու դիւ­րին է, երբ մեր կեան­քի ճամ­բան կ­՚ընտ­րենք ու­ղիղն ու հար­թը: ­Խի­զախ ու հա­մար­ձակ անձն է միայն, որ պի­տի մտա­ծէ, յա­նուն վա­ղո­ւան,...

«Լ. եւ Ս. Յակոբեան» վարժարանի ամավերջի հանդէսը

  Սի­րե­լի շրջա­նա­ւարտ­ներ, Ա­մա­վեր­ջի հան­դէս է այ­սօր: Ու­րա­խու­թեան եւ յու­զու­մի պահ է բո­լո­րիս հա­մար: ­Բայց մա­նա­ւանդ ձե­զի հա­մար, որ այս յար­կին տակ ու­թը եր­կար տա­րի­ներ ամ­բող­ջաց­նե­լէ...

«Լ. եւ Ս. Յակոբեան» վարժարանի մանկապարտէզ

Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի 2016-2017 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նը կը հաս­նի իր ա­ւար­տին այս ա­մա­վեր­ջի հան­դէ­սով, զոր ու­րա­խու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին մե­զի մեր սի­րե­լի ա­շա­կերտ­նե­րը։ ­Մեր...

«Զաւարեան» վարժարանի հանդէս

­Սի­րե­լի ծնող­ներ, հան­դի­սա­կան­ներ, գոր­ծա­կից­ներ , շատ սի­րե­լի ա­շա­կերտ­ներ. ­Վե­ցե­րորդ ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նին ա­շա­կերտ­ներս, Կը գտնո­ւիք ձեր կեան­քին կա­րե­ւոր ան­կիւ­նա­դարձ­նե­րէն մէ­կուն վրայ։ «­Զա­ւա­րեան»ի մէջ ձեր ներ­կա­յու­թիւ­նը ա­մէ­նօ­րեայ էր....

«Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզի հունձքը

Ուր­բաթ՝ 9 ­Յու­նիս 2017ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի «­Հայա­ս­տան Ու­շագ­լեան» ման­կա­պար­տէ­զի 2016-2017 տա­րեշր­ջա­նի ա­մա­վեր­ջի հան­դէ­սը, ո­րու ըն­թաց­քին ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի Ա­նի Ա­բի­կեան ար­տա­սա­նեց հե­տե­ւեալ խօս­քը. ­Բա­րի...

Յունահայոց նորընտիր թեմակալ Առաջնորդը

Ինչ­պէս ար­դէն մեր Եր­կու­շաբ­թի՝ 26 ­Յու­նի­սի թի­ւին մէջ հա­ղոր­դած էինք, ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Ազ­գա­յին Ե­րես­փո­խա­նա­կան ­Ժո­ղո­վը իր աշ­խա­տանք­նե­րու ա­ւար­տին կա­տա­րեց ընտ­րու­թիւ­նը ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի...
- Advertisement -