Ստեփան Թեքիրեան աշխարհի երգերը կը ծանօթացնէ երաժշտասէր հասարակութեան

­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան «­Գա­րուն 2019» ե­րաժշ­տա­գե­ղա­րո­ւես­տա­կան հա­մերգ­նե­րու հան­գոյ­ցի (ցու­ցադ­րու­թիւն, գիր­քի ներ­կա­յա­ցում, դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ, հա­մերգ­ներ, թա­տե­րա­կան ներ­կա­յա­ցում­ներ, շար­ժա­պատ­կեր ե­ւայլն) ծի­րէն ներս, քա­ղա­քա­պետ Ս­թաւ­րօ ­Ծու­լա­քի­սի եւ քա­ղա­քա­պե­տու­թեան...

Վահան Թէքէեան (1878-1948)

Ապ­րիլ 4ի այս օ­րը, 71 տա­րի ա­ռաջ, ­Գա­հի­րէի (Ե­գիպ­տոս) մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծար­ժէք տա­ղանդ­նե­րէն բա­նաս­տեղծ, հրա­պա­րա­կա­գիր եւ ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ ­Վա­հան ­Թէ­քէեան։ ­Սի­րոյ եւ խո­հա­կա­նու­թեան,...

Հայ Կապոյտ Խաչի տեղեկատուական պրակ

Յու­նաս­տա­նի Հ. Կ. Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ե­ռա­լե­զու (հա­յե­րէն, յու­նա­րէն, անգ­լե­րէն) գե­ղա­տիպ պրակ մը հրա­տա­րա­կո­ւած է, որ բաժ­նո­ւե­ցաւ «Ա­զատ Օր»ի բա­ժա­նորդ­նե­րուն եւ յա­ջոր­դող օ­րե­րուն...

Հայ Կապոյտ Խաչի այցելութիւնը՝ հելլէն խորհրդարան

Յ. Պ. Ուր­բաթ՝ 22 ­Մար­տի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մե­րուն, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ բո­լոր մաս­նա­ճիւղ­նե­րու մօտ 40 ըն­կե­րու­հի­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ, չա­փա­զանց հե­տաքրք­րա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը...

Հայ Կապոյտ Խաչի «Սիրոյ Պազար»

Տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Կի­րա­կի՝ 7 Ապ­րիլ 2019ին, InterContinental հիւրանոցի սրա­հին մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11էն մին­չեւ 5: Պա­զա­րի հա­սոյ­թը կը տրա­մադ­րո­ւի Հ. Կ. Խա­չի հա­յակր­թա­կան եւ բա­րե­սի­րա­կան ծրա­գիր­նե­րուն։ Հայ Կա­պոյտ Խա­չի...

Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեանի հանդիպումը Պ­րի­կի­թէ ­Պի­թեր­մա­նին հետ

­Հինգ­շաբ­թի` 21 ­Մարտ 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, նա­խա­պէս առնուած ժա­մադ­րու­թեամբ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­հո­գե­ւոր ­հո­վիւ՝ ­Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան, ե­կե­ղեց­ւոյ իր գրա­սե­նեա­կէն ներս ծա­նօ­թաց­ման հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ...

Հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն Թեսաղոնիկէի մէջ

Բարձր տնօ­րի­նու­թեամբ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Կ­րօ­նա­կան Ժո­ղո­վին, Կի­րա­կի՝ 17 Մարտ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ի Ա­րե­ւա­գա­լի Ժա­մեր­գու­թեան...

Հաղորդագրութիւն

Ըն­դա­ռա­ջե­լով Նի­քիա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րին՝ Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Պա­րէտ Քհնյ. Խա­չե­րեան եւ Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դի գան­ձա­պահ պրն. Գար­լօ Գու­յում­ճեան, Եր­կու­շաբ­թի՝ 25 Մարտ 2019ի...

Ա­րե­ւա­գա­լի եւ հսկու­մի ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Մեծ ­Պա­հոց քա­ռաս­նօ­րեայ շրջա­նին, ինչ­պէս բո­լորս ալ գի­տենք, հայ ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ Ս. ­Խո­րան­նե­րը փա­կուած կ’ըլ­լան եւ տար­բեր ե­կե­ղե­ցա­կան հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ ու հո­գեզ­մայլ շա­րա­կան­ներ կը...

«Համազգային»ի խնճոյք-ճաշկերոյթը հարիւրաւոր երիտասարդներ համախմբեց «Զաւարեան» Կեդրոնին մէջ

Ամբողջական հասոյթը կը տրամադրուի պարախումբի հայկական տարազներու գնման նպատակին Երիտասարդութիւնն ու անոր դիմագրաւած առօրեայ հարցերը, միշտ ու բոլոր ժամանակներու մէջ, այժմէականութեան առաջնահերթ հարցեր պիտի համարուին,...
- Advertisement -