Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

­Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիարակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ. Կ. ­Խա­չի...

«Food For Good» 22րդ ճաշի փառատօն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Յունաստանի Կանանց միջազգային կազմակերպութեան հովանաւորութեամբ եւ կազմակերպութեամբ, Կիրակի՝ 2 Յունիս 2019ի երեկոյեան, Թեսաղոնիկէի «Գալամարիա» շրջանի  ծովեզերեայ վայրին մէջ, բազմահազար ներկայութեամբ տեղի ունեցաւ «Food For...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 39րդ բանակում

Օգոստոս 23-Սեպտեմբեր 2  Քալամոս 2019  Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար դիմել Ընդհանուր Վարիչ Մարմնոյ հետեւեալ ընկեր-ընկերուհիներուն.- Ֆիքսի «Զարթօնք» խումբ՝ Նարօտ Շահինեան 6978410830, Արա Ճանիկեան 6948768205: Գոքինիոյ «Քրիստափոր» խումբ՝ Արփինէ Կիրակոսեան...

«Համազգային»ի Թեսաղոնիկէի «Ղ. Սարեան» մասնաճիւղի նոր վարչութեան ընտրութիւն

­Շա­բաթ, 4 ­Մա­յիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան»...

Հայ Կապոյտ Խաչի «Լ. եւ Ս. Յակոբեան» ազգ. վարժարանի ամավերջի հանդէս

«­Թու­մա­նեան, ­Կո­մի­տաս ու Ա­րամ ­Մա­նու­կեան թող ըլ­լան ա­պա­գայ հայ մար­դու ձեր կեան­քի ու­ղե­ցոյ­ցը» Ս­տո­րեւ կու տանք ­Յու­նիս 13ին տե­ղի ու­նե­ցած՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «Լ. եւ Ս....

Տեղեկագիր Հ.Կ.­Խաչի «Արթին Գալուստեան» ազգային մանկապարտէզի

2018-2019 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նը կը հաս­նի իր ա­ւար­տին այս ա­մա­վեր­ջի հան­դի­սու­թեամբ, որ ու­րա­խու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին մե­զի «Լ. եւ Ս. ­­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի «Ար­թին ­­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի մեր սի­րե­լի...

Փրոֆ.Խաչատուր Ստեփանեան «Ազատ Օր»ի խմբագրատուն այցելեց

Ուր­բաթ՝ 5 ­Յու­լիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տուն, «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րա­տուն այ­ցե­լեց ­Հա­յաս­տա­նի «­Խա­չա­տուր Ա­բո­վեան»ի ա­նո­ւան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս ընկ. ­Խա­չա­տուր Ս­տե­փա­նեան։ Ան, նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի...

Լոյս տեսաւ «Արմենիքա» պարբերաթերթի 100րդ թիւը

Յու­նի­սի մէջ լոյս տե­սաւ «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թի ­Մարտ-­Յու­նիս թի­ւը, որ հրա­տա­րա­կու­թեան շար­քի 100րդ ­թիւն է։ Այս առ­թիւ, պար­բե­րա­թեր­թի խմբագ­րա­կա­նին մէջ կը նշո­ւի.- «­Հա­րիւր թի­ւը խորհր­դան­շա­կան է,...

­Յայ­տա­րա­րու­թիւն

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը երկ­րի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու նա­խօ­րեա­կին իր ի­րա­գոր­ծած հան­դի­պում­նե­րով եւ տե­ղե­կա­տո­ւա­կան ար­շա­ւով, կապ հաս­տա­տեց ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին մէջ գոր­ծող քա­ղա­քա­կան մե­ծա­գոյն կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն...

Տեղեկագիր Հ.Կ.Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ ազգային վարժարանի 2018-2019 տարեշրջանի

Ան­մա­հու­թեան ձգտու­մը դա­րեր շա­րու­նակ զբա­ղե­ցու­ցած է ու պի­տի շա­րու­նա­կէ զբա­ղեց­նել մարդ­կու­թեան: Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, ժա­մա­նա­կը իր թա­գա­ւո­րու­թեան ամ­րա­մուր թե­ւե­րը պար­զած կը սլա­նայ՝ ինք­նավստահ ու ան­տար­բեր. Իր ո­լորտ­նե­րուն...
- Advertisement -