Դպ­րաց, կի­սա­սար­կա­ւա­գաց եւ սար­կա­ւա­գաց ձեռ­նադ­րու­թիւն­ներ՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

Շա­բաթ՝ 10 եւ Կի­րա­կի՝ 11 Նո­յեմ­բեր 2018ն, Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մեծ ըն­տա­նի­քին հա­մար, ե­ղան պատ­մա­կան եւ ան­նա­խըն­թաց օ­րեր, յատ­կա­պէս ու մաս­նա­ւո­րա­բար հո­գե­ւոր սպա­սա­ւոր­ման...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ճատ­րա­կի խում­բը կը մաս­նակ­ցի Ա­տի­կէի խմբա­յին ա­ռաջ­նու­թեան

Ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մին­չեւ 12 տա­րե­կան ե­րե­խա­նե­րու ճատ­րա­կի խում­բը կը մաս­նակ­ցի Ա­տի­կէի խմբա­յին ա­ռաջ­նու­թեա­ն (Ομαδικά πρωτάθλημα Αττικής): Զո­ւի­ցե­րիա­կան հա­մա­կար­գով (Ελβετικό σύστημα) ըն­թա­ցող մրցա­շա­րքը՝...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ս­կաուտ­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցան Հոկ­տեմ­բեր 28ի տո­ղանցք­նե­րուն (նկարներ)

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի եւ Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղնե­րը, ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, յու­նաց ազ­գա­յին տօ­նի՝ Հոկ­տեմ­բեր 28ի «Ոչ»ի օ­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց ի­րենց աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին, ան­գամ մը եւս...

«­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը

Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 7 Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի...

Աշխատանքային հանդիպումը

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ զե­կու­ցա­կան հան­դի­պու­մի հրա­ւի­րո­ւե­ցան Ատ­տի­կէի շրջա­նի ազ­գա­յին ե­րես­փո­խան­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պու­մի՝ Ատ­տի­կէի շրջա­նի ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ­նե­րը ­Շա­բաթ՝ 3...

«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2018»

­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ եւ ­Հա­յաս­տա­նի զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ «­Յու­նա­հայ ա­ռեւ­տու­րի եւ ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան ­Պա­լատ»ի գոր­ծակ­ցու­թեամբ, ­Հա­յաս­տան ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի մաս­նակ­ցի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան 70րդ Պատգամաւորական Ժողովը

­Շա­բաթ՝ 3 եւ ­Կի­րա­կի՝ 4 ­Նո­յեմ­բեր 2018ին, Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ, գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան բարձ­րա­գոյն ժո­ղո­վը՝ 70րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան...

Յունաստանի Հ. Կ. Խաչի 80րդ Պատգամաւորական Ժողով

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի 80րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ­Ժո­ղո­վը գու­մա­րո­ւե­ցաւ ­Կի­րա­կի՝ 4 ­Նո­յեմ­բե­րին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս։ ­Ժո­ղո­վին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին Հ. Կ. ­Խա­չի...

«Զաւարեան» վարժարանի 90ամեակ — Բ.

Ք­սան տա­րի­ներ ա­ռաջ էր՝ 1997ին, երբ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ ազ­գա­յին «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թիւն-գոր­ծու­նէու­թեան 70րդ ­տա­րե­դար­ձը կը նշո­ւէր ու, այդ ա­ռի­թով, ձեռ­նար­կո­ւած այլ աշ­խա­տանք­նե­րու...

«Զաւարեան» վարժարանի 90ամեակ -Ա.

«­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի հիմ­նա­դիր­նե­րուն միտ­քէն իսկ ար­դեօք ան­ցա՞ծ էր, թէ ­Սի­մոն ­Զա­ւա­րեա­նի ա­նու­նով կո­չո­ւած մեր սի­րե­լի վար­ժա­րա­նը պի­տի գո­յա­տե­ւէ 90 եր­կար տա­րի­ներ՝ յաղ­թա­հա­րե­լով բո­լոր ար­գելք­նե­րը....
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ