Գրական երեկոյ նուիրուած՝ Յովսէփ Պարազեանի գիրքերու ներկայացման

­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը Կի­րա­կի՝ 8 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, գրա­կան ե­րե­կոյ կը կազ­մա­կեր­պէ ­Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս, պա­տո­ւե­լու եւ հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու...

Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ հիմնադրութեան եւ անուանակոչութեան 116րդ ամեակի տօնախմբութիւն

Ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ուխ­տի օ­րը այս տա­րի ա­ռա­ւել եւս մեծ շու­քով տօ­նո­ւե­ցաւ։ ­Թե­սա­ղո­նի­կէ հաս­տա­տո­ւած հա­յոր­դի­նե­րը հե­տե­ւե­լով ի­րենց ազ­գա­յին ո­գիին ու հո­գե­ւոր...

«Աստղաշարան»ը կանգ առաւ Աթէնքի մէջ

­Ժագ ­Տա­մա­տեան «Համազգային»ի թղթակից Տ­հո­լի ձայ­նը կը հնչէ եւ կը սկսի ե­րաժշ­տա­կան «Աստ­ղա­շա­րան»ի ճամ­բոր­դու­թիւ­նը, հա­յու­թեան սրբա­վայ­րէն՝ ­Մա­սի­սէն, հա­յոց աշ­խար­հի ար­հես­տա­գոր­ծու­թեան եւ բարձր ա­րո­ւես­տի ընդ­մէ­ջէն: ­Վար­դան ­Պա­տա­լեա­նի...

«Յուշամատեան»ը՝ այս, շաբաթ Աթէնքի մէջ

«­Յու­շա­մա­տեան-Ծ­րա­գիր» միու­թիւ­նը այս շա­բաթ կ­՛այ­ցե­լէ Ա­թէնք: ­Կազ­մա­կեր­պո­ւած ե­լոյթ­նե­րը կը տա­րա­ծո­ւին չորս օ­րո­ւան վրայ.- Ա­ռա­ջին եր­կու ե­րե­կո­նե­րը՝ Հինգ­շաբ­թի եւ Ուր­բաթ, ման­րա­մաս­նօ­րէն պի­տի լու­սա­բա­նեն հան­րու­թիւ­նը «­Յու­շա­մա­տեան»ի նպա­տա­կին եւ...

Եւրոպական Phoneton 2019ը

Կի­րա­կի՝ 24 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ 2019ի «­Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի Եւ­րո­պա­կան Phonetonը, որ ան­ցեալ տա­րի­նե­րուն նման ու­նե­ցաւ ակն­կա­լո­ւած յա­ջոու­թիւն եւ ժո­ղովր­դա­յին լայն մաս­նակ­ցու­թիւն։ «Ես...

Քալամաթայի մէջ կանգնեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած խաչքար (նկարներ)

­­­Կի­րա­կի՝ 17 ­­­Նո­յեմ­բեր 2019ին, յու­նա­հա­յոց ազ­գա­յին կեան­քի աշ­խու­ժու­թեան զար­կե­րա­կը զգա­ցո­ւե­ցաւ ­­­Քա­լա­մա­թա­յէն, ուր յատ­կանշա­կան օր մը եւս ար­ձա­նագ­րո­ւե­ցաւ յու­նա­հա­յոց կեան­քի տա­րեգ­րու­թեանց մէջ։ ­­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­տապնդ­ման...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտ. միութիւնը մասնակցեցաւ Բազմարուեստարանի ելոյթներուն

­Կի­րա­կի՝ 17 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. ­Միու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը բաղ­կա­ցած ըն­կեր­ներ Ի­լիա ­Լա­զա­րեա­նէ, Ե­րո­ւանդ ­Մա­նու­կեա­նէ եւ ­Արա Սէ­ֆէ­րեա­նէ ներ­կայ գտնո­ւե­ցան  ­Բազ­մա­րո­ւես­տա­րա­նի ո­գե­կո­չա­կան ե­լոյթ­նե­րուն...

­Յու­շա­մա­տեան Աթէնքի մէջ

Մասնակցեցէ՛ք օսմանեան հայկական ժառանգութեան վերաբերող դասախօսութեան եւ յուշ-իրեր հաւաքելու աշխատանոցին ­Յու­շա­մա­տեան կայ­քէ­ջը կը գոր­ծէ ար­դէն ութ տա­րիէ ի վեր։ Ա­նոր նպա­տակն է յօ­դո­ւած­նե­րու եւ տե­սո­ղա­կան գոր­ծիք­նե­րու ճամ­բով...

Տոքթ. Էլէնի Թէոխարուս այցելեց Ազգային առաջնորդարան

11 ­­Նո­յեմ­բեր 2019ի կէ­սօ­րին Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան այ­ցե­լեց ­­Կիպ­րո­սի ե­րես­փո­խան, եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի նախ­կին ան­դամ վի­րա­բոյժ Է­լէ­նի ­­Թէո­խա­րուս, որ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հրա­ւէ­րով կ­­՚այ­ցե­լէր ­­Յու­նա­հայ...

Մասնակցութիւն՝ Առաջին համաշխարհային պատերազմի դադարման յիշատակումի օրուան

­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ նա­հան­գա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րով, Եր­կու­շաբ­թի՝ 11 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Դաշ­նա­կից­նե­րու» գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի դա­դար­ման հա­մա­ձայ­նագ­րի յի­շա­տա­կու­մի օ­րո­ւան նո­ւի­րո­ւած ծաղ­կեպ­սա­կի...
- Advertisement -