Կոչ՝ ուղղուած Յունաստանի մէջ բնակող լիբանանահայերուն

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն կոչ կ­՚ուղ­ղէ ­Յու­նաս­տան բնա­կող բո­լոր լի­բա­նա­նա­հա­յե­րուն՝ մաս­նակ­ցե­լու ­Լի­բա­նա­նի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք պի­տի կա­յա­նան 6 ­Մա­յիս 2018ին։ ­Լի­բա­նա­նէն դուրս ապ­րող մեր...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի՝ 29 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, յետ մի­ջօ­րէի ժա­մը 4ին, ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վը լիա­կա­տար իր նիս­տը գու­մա­րեց «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նին մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք....

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի անդամները այցելեցին Առաջնորդ Սրբազան Հօր

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 1 ­Նո­յեմ­բեր 2017 ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նին մէջ ըն­դու­նեց Հ.Յ.Դ. ­Յունաստանի նո­րըն­տիր­ Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի այ­ցե­լու­թիւ­նը։...

«Արթին Գալուստեան» մանկապարտէզի անուանակոչութեան հանդիսութիւնը

­Կի­րա­կի՝ 22 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Ազ­գա­յին «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զին «Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ա­նո­ւա­նակոչու­թեան հան­դի­սու­թիւ­նը։ Ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թիւ­նը ե­կաւ յու­նա­հա­յու­թեան յար­գան­քի ու...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

­Շա­բաթ՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9:45ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս-­Ֆիք­սի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ՝ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան եւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դիս ա­տե­նա­պետ պրն. ­Կար­պիս ­Պե­քէ­րէ­ճեան...

Արամ Ա. Վեհափառ գլխաւոր բանախօս

29-31 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին գու­մա­րո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի 2րդ ­մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գու­մա­րը՝ «­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի մէջ կրօ­նա­կան եւ մշա­կու­թա­յին բազ­մա­զա­նու­թիւն եւ խա­ղաղ հա­մա­կե­ցու­թիւն» վեր­նա­գի­րով։ ­Հա­մա­գու­մա­րի հրա­ւէ­րը եւ կազ­մա­կեր­պու­մը ստանձ­նած...

Արամ Ա. Կաթողիկոս Աթէնքէն վերադարձաւ Անթիլիաս

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 31 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Մե­ծի Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս Ա­թէն­քէն վե­րա­դար­ձաւ Ան­թի­լիաս։ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը վեր­ջին օ­րե­րուն Ա­թէնք գտնո­ւե­ցաւ՝ ­Յու­նաս­տա­նի Ար­տա­քին ­Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան...

Արամ Ա. Կաթողիկոս հանդիպեցաւ Ազգային Վարչութեան հետ

­­Շա­բաթ, 28 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2017-ի կէ­սօ­րին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­­Վե­հա­փառ ­­Հայ­րա­պե­տը Իր ի­ջե­ւա­նած պան­դո­կին մէջ ըն­դու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գերշ Տ. ­­Գե­ղամ Արք....

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 5րդ ­հե­ծե­լար­շա­ւը

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց «5րդ ­հե­ծե­լար­շա­ւը՝ նո­ւի­րո­ւած ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ­­Նա­հա­տակ­նե­րուն, ­­Կի­րա­կի՝ 15 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, ­­Նէա Զ­միռ­նիի ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ­­Յու­շար­ձա­նին հրա­պա­րա­կին առ­ջեւ: ­­Հե­ծե­լար­շա­ւը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ՝...

2016-2017«Թագուհի Փաշայեան» մրցանակ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն հա­մա­ձայն՝ Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, այս տա­րի եւս, «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կը տրա­մադ­րեց ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի վար­ժա­րան­նե­րը...
- Advertisement -