Լսարան — Աշխատանոց

Հ.Կ.Խաչի «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան Միու­թիւ­նը, Ու­սուց­չա­կան կազմն եւ Տ­նօ­րէ­նու­թիւ­նը Շա­բաթ՝ 28 Ապ­րի­լին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:15ին, կը հրա­ւի­րեն բո­լո­րիդ հե­տե­ւե­լու լսա­րան-աշ­խա­տա­նո­ցին նիւ­թով՝ «­Ման­կա­կան սե­ռա­յին ան­հանգս­տաց­նում եւ խոշ­տան­գում. Կան­խազ­գու­շու­թիւն եւ դի­մագ­րա­ւում...

Real news & «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής»

Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած՝ յատուկ անդրադարձ մը պիտի կատարէ Real news թերթը, Կիրակի՝ 22 Ապրիլին հրատարակուելիք իր թիւին մէջ: Կի­րա­կի՝ 22 Ապ­րիլ 2018ի «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής» թեր­թի թի­ւին մէջ լոյս պի­տի տես­նէ ­Հ.­Հ. ­Յու­նաս­տա­նի մէջ դես­պան՝ պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հար­ցազ­րոյ­ցը։

Հայ Կապոյտ Խաչի արիւնատուութեան առաջին փուլը

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 15 Ապ­րիլ 2018ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-2, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թեան...

Գար­նա­նա­յին ­միօ­րեայ պտոյտ

Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը, ­գար­նա­նա­յին ­միօ­րեայ պտոյտ մը կը կազ­մա­կեր­պէ դէ­պի «­Գա­լա­մա­թա»ի քա­ղաքն ու ծո­վա­փը ­Հինգ­շաբ­թի՝ 10 ­Մա­յիս 2018ին: ­Մաս­նակ­ցող­նե­րը ա­ռիթ պի­տի...

Յայ­տա­րա­րու­թիւն

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը շա­րու­նա­կե­լով նախորդ Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թեան աշ­խա­տան­քը մեր միու­թեան մնա­յուն գրա­սե­նեա­կի եւ թան­գա­րա­նի ամ­բող­ջա­ց­ման նպա­տա­կով, լիա­զօ­րագ­րած է եղ­բայր­ներ Յա­կոբ Ե­դի­մեանը եւ Հայ­կազ Տէօք­մէ­ճեանը,...

Ուխտագնացութիւն — պտոյտ դէ­պի Թինոս կղզին

Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Ֆիք­սի «Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը յա­ռա­ջի­կայ 16 եւ 17 Մա­յի­սին կը կազ­մա­կեր­պէ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն-պտոյտ մը դէ­պի Թի­նոս կղզին։ Պ­տոյ­տը կը նե­րա­ռէ -Եր­թու­դարձ -­Պան­դոկ՝ նա­խա­ճա­շով -Պ­տոյտ­ներ՝ կղզիին տե­սար­ժան...

103րդ տարելիցի ձեռնարկներու շարք Թեսաղոնիկէի մէջ

Շաբաթ՝ 21 Ապրիլէն մինչեւ Չորեքշաբթի՝ 25 Ապրիլ (ժամը 10։00 - 22։00) Քարոզչական տաղաւարի գործունէութիւն Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան Թեսաղոնիկէի «Սողոմոն Թեհլիրեան» խումբի կազմակերպութեամբ՝ քարոզչական տաղաւար պիտի...

103րդ տարելիցի ձեռնարկներու շարք Աթէնքի մէջ

Հայոց Ցեղասպանութեան 103ամեակ Հայաստանի Անկախութեան Հռչակման 100ամեակ Հրաւէր համայն հայութեան Կեդրոնական Քաղաքական ձեռնարկ Կիրակի՝ 22 Ապրիլ 2018 առաւօտեան ժամը 11։00ին Աթէնքի «Բալլաս» թատերասրահ (Վուքուրեսթիու 5, մեթրօ Սինտաղմա) Կը նախագահէ ընկ.Արթօ Շեմմաս Ողջոյնի...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի վոլէյպոլի տղոց խումբը ախոյեան

Ա­րեւմ­տեան Ա­տի­կէի վո­լէյ-պո­լի միու­թեան ա­խո­յեան հռչա­կո­ւե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ խում­բը: Ա­ւար­տա­կան մրցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի՝ 1 Ապ­րիլ 2018ին, ­Ռեն­տիի ծայ­րէ ծայր, մար­զա­սէր­նե­րով լե­ցուն գոց մար­զա­դաշ­տին մէջ: Հ.Մ.Ը.Մ.ի...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ա­ռաջ­նորդ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Գերշ. Տ. Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ տոքթ. Ար­թին Վար­դա­նեան, ըն­դա­ռա­ջե­լով Ա­թէն­քի մարզ­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րին Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ազ­գա­յին տօ­նի՝...
- Advertisement -