Ասատուր (Աստիկ) Միքայէլեան

­Կեանք մը եւս շի­ջե­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թէն։ ­Կի­րա­կի՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2020ին, սպա­ռիչ հի­ւան­դու­թե­նէ մը ետք, իր աչ­քե­րը փա­կեց ազ­նուա­կան հայ­րե­նա­կից մը՝ Ա­սա­տուր ­Մի­քա­յէ­լեա­նը։ Աս­տիկ կը...

Հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Նէոս Գոզմոսի (Ֆիքս) «Սուրբ Կարապետ» եկեղեցւոյ...

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, կը հա­ղոր­դենք, թէ Կի­րա­կի՝ 19 Յու­նո­ւար 2020ին, Նէոս Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) «Սուրբ Կարա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հան­դի­սա­ւոր Ս. Պա­տա­րա­գի մատուցմամբ եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թեամբ,...

«­­Հա­մազ­գա­յին»ի գա­թա­յի կտրում

­Յու­նաս­տա­նի «­­Հա­մազ­գա­յին» հայ կր­­թա­կան եւ մ­­շա­կու­թա­յին միու­թեան Ատ­տի­կէի «­­Սօս-­­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, միու­թեան Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, կը հրա­ւի­րէ ­Պա­րի միա­ւո­րի, «­­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի եւ «Ար­շա­ւիր ­Գա­զան­ճեան»...

Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ ­Գո­քի­նիոյ մէջ

Հ. Կ.­ Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը եւ Հ. Կ.­ Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան միու­թիւ­նը միաս­նա­բար կը կազ­մա­կեր­պեն Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ, Եր­կու­շաբ­թի՝...

Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնը` Թեսաղոնիկէի մէջ

Եր­կու­շաբ­թի` 6 ­Յու­նո­ւար 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս.Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս.Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս.եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, որ մա­տու­ցեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի Ամանորեայ հաւաքը (Նկարներ)

­Յու­նա­հա­յու­թեան ազ­գա­յին-միու­թե­նա­կան կեան­քի գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դու­թիւն­նե­րէն է ­Նոր ­Տա­րին դի­մա­ւո­րել Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի բաշ­խու­մով, ըն­կե­րա­յին ջերմ հա­ւաք­նե­րու ըն­թաց­քին։ Ար­դէն երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէն, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝...

Ս. Ստեփանոս տօնախմբութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կի­րա­կի՝ 22 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, նո­ւի­րո­ւած՝ Ս. Ս­տե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գին եւ ա­ռա­ջին մար­տի­րո­սին։...

Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան պազար` Թեսաղոնիկէի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղին եւ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բին, ­Կի­րա­կի՝ 22 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։00էն սկսեալ, «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն...

Հ.Յ.Դ Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի մաղթանքները

Նոր ­Տա­րին կը դի­մա­ւո­րենք նո՛ր յոյ­սե­րով եւ նո՛ր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու հան­դէպ՝ զգօն կե­ցո­ւած­քով։ ­Մեր հայ­րե­նի­քին, մեր ազ­գին ու մեր գա­ղու­թին դի­մաց բա­ցո­ւող նո­րա­նոր ե­ռու­զե­րը, մեր...

«Ազատ Օր»ի 2020ի օրացոյցի նկարահան՝ Տիմիթրա Սթասինոփուլու

Հ­րա­պա­րա­կի վրայ է ար­դէն «Ա­զատ Օր»ի 2020ի օ­րա­ցոյ­ցը, ո­րուն մէջ տեղ գտած բա­ցա­ռիկ լու­սանկար­նե­րը սի­րա­յօ­ժար տրա­մադ­րո­ւած են նկա­րա­հան ­Տի­միթ­րա Ս­թա­սի­նո­փու­լո­ւի կող­մէ։ Ան ե­ղաւ ա­ռա­ջին...
- Advertisement -