Սկաուտները՝ հրդեհէն վնասուածններուն կողքին

­Վեր­ջին օ­րե­րուն պա­տա­հած հրդեհի դէպ­քե­րէն ետք, Հ.Մ.Ը.­Մ.ի ս­կաուտ­նե­րս չենք կրնար ան­տար­բեր մնալ: ­ Բո­լորս յու­զո­ւած, սա­կայն միշտ պատ­րաստ՝ օգ­նե­լու մեր մեր­ձա­ւոր­նե­րուն, կը խնդրենք գա­ղու­թի բո­լոր...

Ու­սուց­չու­հիս…

ՔԵՐՈԲ ԷՔԻԶԵԱՆ Ե­կե­ղեց­ւոյ մէկ ծայ­րը կանգ­նած` ճնշո­ւած վի­ճակ մը կը տի­րէ վրաս։ ­Կը դի­տեմ դի­մա­ցը ե­րեւ­ցող դա­գա­ղը եւ խառ­նաշ­փոթ մտա­ծում­ներ կու գան առ­ջեւս։ Այս­պէ՛ս կանգ­նած...

Առաջնորդ Սրբազան այցելեց Քիֆիսիայի Քիրիլլոս Մետրոպոլիտին

Ե­րեք­շաբ­թի 17 ­Յու­լիս 2018-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­թե­մի ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Քի­Ֆի­սիա­յի ­Քի­րիլ­լոս ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր կ­՛ը­կե­րա­նար Ազ­գա­յին...

«Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզի տարեվերջի հանդէսը

Սի­րե­լի ծնող­ներ եւ ներ­կա­ներ, Յա­տուկ ու­րա­խու­թեամբ եւ յու­զու­մով ա­հա­ւա­սիկ այ­սօր տա­րեշր­ջան կը բո­լո­րենք ա­մա­վեր­ջի այս հան­դի­սու­թեամբ: Որ­քա՜ն հիա­ցած կրնայ մէ­կը զգալ՝ տես­նե­լով հան­դէ­սի ըն­թաց­քին 2...

«­Զա­ւա­րեան» Ազգ. ­Վար­ժա­րա­նի տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը

«­Պատ­կերն ու յու­սադ­րիչ ա­պա­գան էք հա­զա­րա­մեակ­ներ հա­շո­ւող մեր հայ­րե­նի­քին, մեր ազ­գին, մեր ժո­ղո­վուր­դին...» 2017-18 տա­րեշր­ջա­նը կը բո­լո­րենք բե­ղուն, ար­դիւ­նա­ւէտ գոր­ծու­նէու­թեամբ: ­Հայ եւ յոյն ու­սուց­չա­կան կազ­մե­րը, ձեռք-ձեռ­քի տո­ւած,...

Դրօշակներու յանձնում

Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմ­նադ­րու­թեան պան­ծա­լի 100ա­մեա­կի կա­րե­ւո­րա­գոյն մի­ջո­ցա­ռում­նե­րէն մէ­կը կը հան­դի­սա­նայ 11րդ Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան բա­նա­կու­մը, որ տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ 19էն 28 Յու­լիս եր­կա­րող ժա­մա­նա­կա­մի­ջո­ցի ըն­թաց­քին՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի նորընտիր Շրջանային Վարչութիւնը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 11 Յու­լիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յու­նաս­տա­նի նո­րը­տիր Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ Գե­ղամ Ս. Արք. Խա­չե­րեա­նի Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս։...

Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց Նէա Իոնիա-Ֆիլատելֆիայի Մետրոպոլիտին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 10 ­Յու­լիս 2018ի կէ­սօ­րին, ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց ­թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տո­ւաւ ­Նէա Իո­նիա-­Ֆի­լա­տել­ֆիա­յի ­Մետ­րո­պո­լիտ՝ ­Ղավ­րիիլ ­Մետ­րո­պո­լի­տին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Յունաստանի 20 սկաուտներ եւ երէցներ կը մասնակցին Հայաստանի մէջ Ճամպորիին

4 տա­րի ան­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ­Ճամ­պո­րիէն, ուր ան­մո­ռա­նա­լի օ­րեր ան­ցու­ցած էինք, ինչ­պէս նաեւ տխուր բա­ժա­նու­մի պա­հեր` ամ­բողջ աշ­խար­հէն հա­մախմ­բո­ւած մեր քոյ­րե­րուն...

Տխ­րու­նի — ­Խա­չիկ ­Տա­մա­տեան

­Քա­ռա­սուն օ­րեր ա­ռաջ, կեան­քէն հրա­ժեշտ տո­ւաւ ազ­նիւ եւ հա­մեստ հայ­րե­նա­կից մը՝ յան­ձին ­Խա­չիկ ­Տա­մա­տեա­նի։ ­Հայ­րե­նա­կից մը՝ որ թէեւ շատ զուսպ էր իր շար­ժու­ձե­ւե­րուն կամ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րուն...
- Advertisement -