Հանդիպում Ատտիկէի նորընտիր մարզպետ Եորղոս Փաթուլիսի հետ

Ա­տտի­կէի մարզ­պե­տու­թեան կեդ­րո­նա­տե­ղիի գրա­սե­նեա­կէն ներս, կա­յա­ցաւ Յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ արք. Խա­չե­րեա­նի, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ Յա­րու­թիւ­նեա­նի, Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ...

Յունաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւն

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ­Շա­բաթ՝ 28 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան նոր տա­րեշր­ջա­նի սկիզ­բը ա­կումբ­նե­րէն ներս։ Այս­պէս, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս, մեկ­նար­կեց սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղի նոր տա­րեշր­ջա­նը, ­Գո­քի­նիոյ...

Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման տօնին առթիւ

Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ Յու­նաս­տա­նի հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ արք. Խա­չե­րեա­նի տնօ­րի­նու­մով եւ Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի ո­րո­շու­մով, Կի­րա­կի՝ 22 Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Յու­նաս­տա­նի մէջ գոր­ծող բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն...

Հիւսիսային Յունաստանի միօրեայ դպրոցներու վերամուտ

­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի բա­ցում Հ.Գթ.­Խա­չի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցը, ­Շա­բաթ՝ 5 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, իր 2019-20 ու­սում­նա­կան-կրթա­կան տա­րեշրջա­նի դռնե­րը ան­գամ մը եւս բա­ցաւ, «Ս....

Հայ Կապոյտ Խաչի եւ Հայ Գթութեան Խաչի պատգամաւորները կը մասնակցին...

Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւ­նը 5-12 Հոկ­տեմ­բերին, Գա­նա­տա­յի Մոնթ­րէալ քա­ղա­քին մէջ կը գու­մա­րէ 72րդ Հա­մա­հայ­կա­կան ժո­ղո­վը: 40 պատ­գա­մա­ւոր­ներ եւ 180 ունկն­դիր­ներ ամ­բողջ աշ­խար­հէն հա­մախմ­բո­ւե­ցան մաս­նակ­ցե­լու հա­մար սոյն...

Առաջնորդ Սրբազան հօր եօթնօրեայ այցելութիւնը Թրակիա

Ուր­բաթ` 20 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան Ա­թէն­քէն եօթ­նօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ մը ժա­մա­նեց Թ­րա­կիա։ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ օ­դա­կա­յա­նը ան դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ Ար­տա­ւազդ վրդ....

Հ.Մ.Ը.Մ.ի մարզական եւ սկաուտական մասնաճիւղերու 2019-2020ի գործունէութիւնը

ԳՈՔԻՆԻԱ ­Վո­լէյ ­Պո­լի ա­կա­դե­միա ՏՂԱՆԵՐ Mini (7-10 տա­րե­կան) ­Պա­տա­նի­ներ (14 տա­րե­կա­նէն վար) ­Պա­տա­նի­ներ (17 տա­րե­կա­նէն վար) ­Պա­տա­նի­ներ (18 տա­րե­կա­նէն վար) Ե­րի­տա­սարդ­ներ (20 տա­րե­կա­նէն վար) ԱՂՋԻԿՆԵՐ Mini (7-10 տա­րե­կան) ­Պա­տա­նի­ներ (16 տա­րե­կա­նէն վար) ­Պա­տա­նի­ներ (18 տա­րե­կա­նէն...

Հայաստանի անկախութեան նուիրուած խնճոյք Գարէայի մէջ

­­­Հա­յաս­տա­նի ­­­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման 28րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, Ա­թէն­քի «Գ. ­­­Լա­զեան» կո­մի­տէն կազ­մա­կեր­պեց ժո­ղովրդա­յին խնճոյք-խրախ­ճանք, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­­­Շա­բաթ՝ 28 ­­­Սեպ­տեմ­բե­րին, ­­­Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բին մէջ։ Ե­րե­կո­յի բա­ցու­մը...

«Համազգային»ի կազմակերպած Ուիքիփետիա ծրագիրը

­Մէկ շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին, ­Հա­յաս­տա­նէն հրա­ւի­րուած Ու­քի­փե­տիա­յի ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի բա­ժի­նի պա­տաս­խա­նա­տու Ազ­նիւ Ս­տե­փա­նեան ծա­նօ­թա­ցուց ծրա­գի­րը եւ լու­սա­բա­նեց ա­նոր հետ ա­ռըն­չո­ւող բո­լոր հար­ցե­րը: Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով հա­մա­ցան­ցը հարս­տաց­նելն է այս...

Նէա Զմիռնիի «Իոնիքէս Եորթէս». Մէկ տարի առանց Շարլ Ազնաւուրին

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» կո­մի­տէու­թեան ար­տա­քին քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բին եւ Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. միու­թեան ­Ֆիք­սի «Դ­րօ» խում­բին, ­Շա­բաթ՝ 14 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ...
- Advertisement -