Ա­ւագ ­Շա­բա­թը՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Ծաղ­կա­զարդ ­Կի­րա­կի՝ 1 Ապ­րիլ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Ծաղ­կա­զար­դի յա­տուկ ժա­մեր­գու­թիւն եւ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր ­Ծաղ­կա­զար­դի Ս. եւ Ան­մահ...

«Մալաքեան-Գասպարեան Ծաղկոց»

Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան ­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցը այժմ կը յա­ճա­խեն մօ­տա­ւո­րա­պէս 120 ա­շա­կերտ-ա­շա­կեր­տու­հի­ներ, ո­րոնք կը ստա­նան հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թիւն,...

Հանդիպում մարզպետ Րէնա Տուրուի հետ

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­ւա­նը հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Եր­կու­շաբ­թի՝ 23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, ո­րո­շո­ւած ժա­մադ­րու­թեան հա­մա­ձայն, պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը՝ բաղ­կա­ցած ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք....

Ուխտաւորներ կը մասնակցին Գոմոթինիի եկեղեցւոյ հիմնադրութեան տօնախմբութեանց

Կազմակերպութեամբ Գոմոթինիի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» եկեղեցւոյ Թաղական Խորհուրդին, Շաբաթ՝ 9 եւ Կիրակի՝ 10 Դեկտեմբեր 2017ին, նախագահութեամբ թեմի բարեջան առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեանի, Գոմոթինիի մէջ...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի՝ 29 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, յետ մի­ջօ­րէի ժա­մը 4ին, ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վը լիա­կա­տար իր նիս­տը գու­մա­րեց «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նին մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք....

«Ազատ Օր»ի նորոգուած կայքէջը

1 ­Յու­նո­ւար 2017էն ար­դէն սկսած է գոր­ծել «Ա­զատ Օր»ի հա­մա­ցան­ցա­յին նո­րո­գո­ւած մեր կայ­քէ­ջը - www.azator.gr։ Խմ­բագ­րու­թեան կող­մէ կը փո­խան­ցենք տուեալ­նե­րը կայ­քէ­ջի ըն­ձե­ռած հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն.- Այդ­պէ՛ս, ­Յու­նո­ւար 2017էն...

Երգահանդէս՝ նուիրուած Հայաստանի Հանրապետութեան հռչակման 100ամեակին

Այս տա­րի, մեծ շու­քով, ­Հա­յաս­տա­նի եւ սփիւռ­քի տա­րած­քին կը կազ­մա­կեր­պո­ւին ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 100ա­մեա­կի ե­լոյթ­ներ: ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ե­լոյթ­նե­րու սկիզ­բը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Մա­յիս 12ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Ղա­լաք­սիաս»...

Պատ­մա­կան հա­մա­ձայ­նա­գիր

­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մին Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան ծի­րէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րու մէջ կայք հաս­տա­տած ­Հա­յաս­տա­նէն հայ­րե­նա­կից­նե­րու ազ­գա­յին եւ հո­գե­ւոր կա­րիք­նե­րուն ըն­դա­ռա­ջե­լու ի խնդիր կա­տա­րո­ւած...

Կոմիտաս Արք. Օհանեան

­Յու­նիս 15ին յու­նա­հա­յոց թե­մա­կալ ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան այ­ցե­լեց Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն: Ող­ջու­նե­լով հիւ­րը` սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան բարձր գնա­հա­տեց ­Կո­մի­տասի Ար­քե­պիս­կո­պո­սի մա­տու­ցած հո­գե­ւոր...

Փերուզ եւ Անդրանիկ Եոլճեաններու նուիրատուութիւնը Արցախին

Անցեալ տարուան Ապրիլի քառօրեայ պատերազմի հետեւանքները վերացնելու եւ մեր հերոսական Արցախի ժողովուրդին ու երեխաներուն գործօն զօրակցութիւն ցուցաբերելու ազնիւ նախանձախնդրութեամբ՝ յունահայ քոյր եւ եղբայր Փերուզ...
- Advertisement -