Ապրիլ 24ը՝ Քսանթիի մէջ (նկարներ)

Կի­րա­կի՝ 23 Ապ­րի­լի ա­ռա­ւօ­տեան, Ք­սան­թիի «Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102րդ տա­րե­լի­ցի քա­ղա­քա­կան ձեռ­նար­կը։ Ներ­կայ գտնո­ւե­ցան քա­ղա­քի յոյն ե­կե­ղեց­ւոյ...

Դասախօսական երեկոյ «Զաւարեան» կեդրոնին մէջ

Չորեքշաբթի 17 Մայիս 2017ի երեկոյեան ժամը 7:30ին, «Զաւարեան» կեդրոնին մէջ, տեղի ունեցաւ Հայ եկեղեցւոյ դաւանութեան մասին կրօնագիտական դասախօսական երեկոյ, կազմակերպութեամբ Յունահայոց Թեմի Ազգային Վարչութեան: Բացումը...

Ս. Գէորգի տօնակատարութիւն Տիտիմօթիքօ

Սուրբ Գէորգը Տիտիմոթիքոյի եւ Օրէսթիատայի հայկական գաղութի գոյութեան ու գոյատեւման հիմնաքարն է։ Մեծ Սուրբը շրջանի հայութեան ծարաւը յագեցնող զուլալ աղբիւրն է։ Մեծ Սուրբը շրջանի...

«Ճամբայ, որ անոնք չանցան. ձայներ, որ չլսուեցան» (նկարներ)

­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, Հ.Գ.Խ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «ԱՆԻ» մաս­նա­ճիւ­ղը եւ «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ հայ­կա­կան դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը, ու­սուց­չա­կան կազ­մը եւ Ծ­նո­ղա­կան ­Յանձ­նա­խում­բը ի­րենց...

Մեկնարկեց Համահայկական Հիմնադրամի նուիրահաւաքը

Այս առաւօտ սկսաւ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի նուիրահաւաքը Արցախի օժանդակութեան համար, որ պիտի տեւէ մինչեւ գիշերուան ժամը 8: Բոլորս մասնակցինք եւ օժանդակենք մեր քաջարի Արցախին։ Ξεκίνησε και...

2016-2017«Թագուհի Փաշայեան» մրցանակ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն հա­մա­ձայն՝ Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, այս տա­րի եւս, «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կը տրա­մադ­րեց ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի վար­ժա­րան­նե­րը...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական մասնաճիւղներու տողանցքը

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մեր մաս­նա­ճիւղ­նե­րը, ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, յու­նաց ազ­գա­յին տօ­նի՝ ­Մարտ 25ի օ­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց ի­րենց աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին: Ան­գամ մը եւս...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի 5րդ ­հե­ծե­լար­շա­ւը

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց «5րդ ­հե­ծե­լար­շա­ւը՝ նո­ւի­րո­ւած ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ­­Նա­հա­տակ­նե­րուն, ­­Կի­րա­կի՝ 15 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, ­­Նէա Զ­միռ­նիի ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ­­Յու­շար­ձա­նին հրա­պա­րա­կին առ­ջեւ: ­­Հե­ծե­լար­շա­ւը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ՝...

Տեղեկագիր Հ.Կ.Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ ազգային վարժարանի 2018-2019 տարեշրջանի

Ան­մա­հու­թեան ձգտու­մը դա­րեր շա­րու­նակ զբա­ղե­ցու­ցած է ու պի­տի շա­րու­նա­կէ զբա­ղեց­նել մարդ­կու­թեան: Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, ժա­մա­նա­կը իր թա­գա­ւո­րու­թեան ամ­րա­մուր թե­ւե­րը պար­զած կը սլա­նայ՝ ինք­նավստահ ու ան­տար­բեր. Իր ո­լորտ­նե­րուն...

Եկեղեցիներու միութեան համար աղօթքի շաբաթ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Ար­դէն սո­վո­րու­թիւն դար­ձած է, աշ­խար­հի չորս կող­մը, որ քրիս­տո­նեայ հո­գե­ւո­րա­կան­ներ ա­մէն տա­րի, ­Յու­նո­ւար ամ­սու 18էն 25ը նկա­տի ա­ռած են՝ կա­տա­րե­լու հա­մար ե­կե­ղե­ցի­նե­րու միու­թեան ա­ղօթ­քի...
- Advertisement -