Օգնութեան ձեռք երկարել

Յու­նաս­տա­նի Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւնս խոր կսկի­ծով կը հե­տե­ւի Ա­թէն­քի շրջա­կայ­քը տա­րա­ծո­ւած ա­հար­կու հրդե­հին սփռած մահն ու պատ­ճա­ռած ա­ղէ­տը: Վար­չու­թիւնս ան­մի­ջա­պէս ո­րո­շեց մաս­նակ­ցիլ հրդե­հէն...

Շնորհաւորութիւններ՝ բոլոր մասնակցողներուն

­Կի­րա­կի՝ 8 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն, 70է ա­ւե­լի մար­զիկ­ներ ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կազ­մա­կեր­պած Historic Run վազ­քի մրցու­մին։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի վազ­քի եւ լո­ղոր­դա­կա­նի խում­բը,...

«Արմենիքա» պարբերաթերթի 20ամեակը

Յու­նա­հայ ի­րա­կա­նու­թեան մէջ իր տա­քուկ ան­կիւնն ու հո­գե­հա­րա­զատ բե­մը ստեղ­ծած «Ար­մե­նի­քա» յու­նա­լե­զու պար­բե­րա­թեր­թը տօ­նեց իր 20ա­մեա­կը։ ­­Պար­բե­րա­թեր­թի 20 տա­րի­նե­րու ա­նընդ­հատ հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը հան­դի­սա­ւո­րա­պէս եւ մե­ծա­թիւ գործա­կից­նե­րու...

«Մասիս» պարախումբի նոր անդամանդամուհիներու արձանագրութիւն

Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­մազ­գա­յին»ի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը կու գայ տե­ղե­կաց­նե­լու մեր շատ սի­րե­լի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայն­քի զա­ւակ­նե­րուն ու յատ­կա­պէս մեր մշա­կու­թա­սէր­նե­րուն, որ մաս­նա­ճիւ­ղին հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ...

Աշակերտներու այցելութիւն՝ Քսանթի

Հինգ­շաբ­թի՝ 27 Ապ­րիլ 2017ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1ին, Ք­սան­թիի 2րդ «Ե­նի­քօ ­Լի­քիօ»ի ա­շա­կերտ­նե­րը, թի­ւով 24 հո­գի, ի­րենց դա­սա­պա­հե­րէն մէ­կը կա­տա­րե­ցին Ք­սան­թիի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։...

Առաջնորդը այցելեց Երոնիմոս Արքեպիսկոպոսին

Եր­կու­շաբ­թի՝ 25 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12:30ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ Ա­թէն­քի եւ ­Հա­մայն ­Յու­նաս­տա­նի Ար­քե­պիս­կո­պոս Ե­րո­նի­մո­սին: Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հօր...

Հրա­պա­րա­կա­յին զրոյց

­Պե­ղո­պո­նէ­զի հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ եւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ե­րէկ ­Չո­րեք­շաբ­թի 15 ­Մարտ 2017ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, Ա­թէն­քի ­Փան­տիօ հա­մալ­սա­րա­նի Փ­լա­քա­յի մէջ տե­ղա­կա­յո­ւած ­Մի­ջազ­գա­յին...

­Դա­սա­խօ­սա­կան ե­լոյթ՝ ­Մա­կար Եկ­մա­լեա­նի կեան­քին ու գոր­ծու­նէու­թեան մա­սին

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թեան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ­Կի­րա­կի՝ 11 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս...

Աթէնքի հայութիւնը տօնեց Հայաստանի Հանրապետութեան 100ամեակը (նկարներ)

­Յու­նիս 10ի ­Կի­րա­կի ե­րե­կոն մեր գա­ղու­թին եւ յատ­կա­պէս նո­րա­հաս մեր սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ անջն­ջե­լի պի­տի մնայ իբ­րեւ ազ­գա­յին ինք­նավս­տա­հու­թեան, հպար­տու­թեան եւ ար­ժա­նա­ւո­րու­թեան յի­շար­ժան, ան­մո­ռա­նա­լի...

Հ.Յ.Դ. Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան ձմեռ­նա­յին բա­նա­կումը

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան ­Վա­րիչ ­Մար­մի­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Շա­բաթ՝ 25 եւ ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Մարտ 2017ին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան եր­կօ­րեայ ձմեռ­նա­յին...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ