Հ.Կ.Խաչի Շրջանային Վարչութեան արիւնատուութիւնը Ֆիքսի մէջ

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Մարտ 2019ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10էն 14, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­Խա­չի...

Յունաստանի ընտրութիւններուն առիթով

Այս ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Մա­յիս 2019ին, ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին կազ­մա­կեր­պո­ւող մար­զա­յին-քա­ղա­քա­պե­տա­կան եւ Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի զոյգ ընտ­րու­թիւն­նե­րուն ա­ռի­թով, բո­լոր յոյն քա­ղա­քա­ցի­նե­րը կո­չո­ւած են քուէա­տուփ ա­ռաջ­նոր­դո­ւե­լու, ի­րենց քա­ղա­քա­ցիա­կան...

Պաշտօնական այցելութիւն Աթէնքի քաղաքապետին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 18 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը պաշ­տօ­նա­կան ա­ռա­ջին այ­ցե­լու­թիւ­նը տուաւ Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պետ փրոֆ. Եոր­ղոս ­Գա­մի­նի­սին: Ա­ռաջ­նորդ Ս­բա­զա­նին կ’ըն­կե­րա­նա­յին Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան,...

«Ա­րի ­­Տուն» ծրա­գի­րը՝ մի հզօր կա­մուրջ

Ես՝ ­­Գուր­գէն ­­Ռա­ֆա­յէ­լեանս, ապ­րում եմ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Գո­մո­թի­նի քա­ղա­քում, սո­վո­րում եմ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցուն կից՝ մէ­կօ­րեայ հայ­կա­կան վար­ժա­րա­նում։ Այս տա­րի ինձ բախտ վի­ճա­կո­ւեց մաս­նակ­ցե­լու Հ.Հ. սփիւռ­քի...

Ապրիլեան երիտասարդական ելոյթներ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Այս տա­րի եւս Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բը ա­ռաջ­նոր­դող եւ ե­ռան­դուն ու­ժով կազ­մա­կեր­պեց շարք մը հրա­պա­րա­կա­յին ձեռ­նարկ­ներ, նո­ւի­րո­ւած՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102ա­մեա­կին։...

Համազգայինի երաժշտանոցի սաներուն համերգը

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ե­րաժշ­տա­նո­ցի տա­րե­վեր­ջի հան­դի­սու­թիւն-հա­մեր­գը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ՝ 17 ­Յու­նի­սի կէ­սօ­րին, ­Նէա Զ­միռ­նիի «­Ֆի­լի­փոս ­Նա­քաս» ե­րաժշ­տա­կան հաս­տա­տու­թեան ե­րաժշ­տա­նո­ցին մէջ,...

Դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում

Ա­տի­կէի մարզ­պե­տու­թեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Գաղ­թա­կա­նա­կան միու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 15 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թէն­քի մէջ, ուր հրա­ւի­րո­ւած էր մաս­նակ­ցե­լու...

Լիզպոնի հինգ տղոց ոգեկոչումը Աթէնքի մէջ

­­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց ող­ջա­կիզ­ման 36րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, ­­Կի­րա­կի՝ 28 ­­Յու­լիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, կազ­մա­կեր­պո­ւած Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի...

ՖՈՆԵԹՈՆ 2017

­Կի­րա­կի՝ 19 ­Նո­յեմ­բեր 2017ին տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի ­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան մարմ­նի տա­րե­կան դրա­մա­հա­ւա­քը։ նո­ւի­րա­հա­ւա­քի կազ­մա­կերպ­ման գոր­ծին մաս­նակ­ցե­ցան կա­մա­ւոր­ներ գա­ղու­թի մէջ գոր­ծող միու­թիւն­նե­րէն, ո­րոնք...

Շաբաթ՝ 11 Մայիս

Սե­ղան եւ տոմ­սակ ա­պա­հո­վե­լու հա­մար կրնաք հե­ռա­ձայ­նել.- Ակ­նէս Թո­քաթ­լեանին 6938317161, Վազ­գէն Սա­վու­լեանին 6980541245, Ար­շա Սա­մո­ւէ­լեանին 6947306766, Ար­մէն Ա­ճէ­մեանին 6974396747:
- Advertisement -