Առաջնորդական անդրանիկ Պատարագ

­Կի­րա­կի՝ 10 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ա­ռաջ­նոր­դա­կան իր անդ­րա­նիկ ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան։ ­Պա­տա­րա­գը սկսաւ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10ին։ Սր­բա­զան...

ՍՈՖԻԱ

­Միհ­րան Ք. ­Վեր­ջերս «Ս­տո­խաս­տիս» (ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ) հրա­տա­րակ­չա­տան կող­մէ լոյս տե­սաւ տի­կին ­Սի­րուն ­Սի­սե­ռեան-­Հա­ճէ­թեա­նի հե­ղի­նա­կած «­Սո­ֆիա» գիրքին յու­նա­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը: Հ­րա­տա­րա­կի­չը՝ պրն. ­Ղու­կաս Աք­սե­լոս ջերմ բա­րե­կամ է հա­յու­թեան, հայ...

Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց Անթիմոս Մետրապոլիտին

Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ...

«Զաւարեան» վարժարանի հանդէս

­Սի­րե­լի ծնող­ներ, հան­դի­սա­կան­ներ, գոր­ծա­կից­ներ , շատ սի­րե­լի ա­շա­կերտ­ներ. ­Վե­ցե­րորդ ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նին ա­շա­կերտ­ներս, Կը գտնո­ւիք ձեր կեան­քին կա­րե­ւոր ան­կիւ­նա­դարձ­նե­րէն մէ­կուն վրայ։ «­Զա­ւա­րեան»ի մէջ ձեր ներ­կա­յու­թիւ­նը ա­մէ­նօ­րեայ էր....

Պաշտօնական այցելութիւն Աթէնքի քաղաքապետին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 18 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը պաշ­տօ­նա­կան ա­ռա­ջին այ­ցե­լու­թիւ­նը տուաւ Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պետ փրոֆ. Եոր­ղոս ­Գա­մի­նի­սին: Ա­ռաջ­նորդ Ս­բա­զա­նին կ’ըն­կե­րա­նա­յին Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան,...

Դասախօսական երեկոյ «Զաւարեան» կեդրոնին մէջ

Չորեքշաբթի 17 Մայիս 2017ի երեկոյեան ժամը 7:30ին, «Զաւարեան» կեդրոնին մէջ, տեղի ունեցաւ Հայ եկեղեցւոյ դաւանութեան մասին կրօնագիտական դասախօսական երեկոյ, կազմակերպութեամբ Յունահայոց Թեմի Ազգային Վարչութեան: Բացումը...

«Ազատ Օր»ի նորոգուած կայքէջը

1 ­Յու­նո­ւար 2017էն ար­դէն սկսած է գոր­ծել «Ա­զատ Օր»ի հա­մա­ցան­ցա­յին նո­րո­գո­ւած մեր կայ­քէ­ջը - www.azator.gr։ Խմ­բագ­րու­թեան կող­մէ կը փո­խան­ցենք տուեալ­նե­րը կայ­քէ­ջի ըն­ձե­ռած հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն.- Այդ­պէ՛ս, ­Յու­նո­ւար 2017էն...

­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­պէս այ­ցե­լե­ցին ­Յու­նաս­տա­նի մօտ...

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ Ուր­բաթ՝ 8 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց նո­րըն­տիր Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան ա­ռա­ջին...

Թեսաղոնիկեան հայ գաղութը՝ անցեալին եւ ներկայիս

Թե­սա­ղո­նի­կեան հայ գա­ղու­թը 40-45 տա­րո­ւան կեանք մը ու­նի։ 1881ին, երբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէ կը հաս­նի Պ.Մ. ­Մի­նա­սեան, հոս կը գտնէ մօտ 15-20 հայ ըն­տա­նիք­ներ, մէկ մա­սը՝...

Զոյգ տօներու նշում՝ Գոքինիոյ մէջ

Վար­դա­նանց ­Հե­րո­սա­մար­տի, ինչ­պէս նաեւ՝ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի տօ­նե­րը հան­դի­սա­ւոր կեր­պով նշուե­ցան ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի։ ­Յատ­կանշա­կան էր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը...
- Advertisement -