Հա­ղոր­դագ­րու­թիւն

Ազ­գա­յին Վար­չու­թիւնն ու Հայ Կա­պոյտ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին Վար­չու­թիւ­նը կը ներ­կա­յաց­նեն հա­շո­ւեկ­շի­ռը «Ար­թին Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի, «Լ. եւ Ս. Յա­կո­բեան» նա­խակր­թա­րա­նի եւ «Ա. եւ Ժ. Ճէ­նա­զեան»...

Հաղորդագրութիւն

Երկուշաբթի՝ 4 Սեպտեմբեր 2017ի երեկոյեան, օդային գծով Պէյրութէն Աթէնք ժամանեց Թեմիս նորընտիր Առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեան։ Աթէնքի Էլէֆթերիոս Վենիզելոս օդակայանի պաշտօնական ընդունելութեան սրահներէն մէկուն մէջ...

­Գա­թա­յի կտրում՝ ­Գա­ւա­լա

­Կի­րա­կի՝ 29 ­Յու­նո­ւար 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Գա­ւա­լա­յի Ս. ­Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հեր­թա­կան ­Պա­տա­րագ եւ, միա­ժա­մա­նակ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ս. Ծ­նուն­դի տօ­նը։ ­Պա­տա­րա­գեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ...

Ցեղասպանութեան նիւթով նկարներու ցուցադրութիւն Թեսաղոնիկէի մէջ

­­Յու­նաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Փ­րո­քո­փիս ­­Փաւ­լո­փու­լո­սի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող նկար­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն մը տե­ղի կ’ու­նե­նայ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, Ապ­րիլ 27էն մին­չեւ ­­Մա­յիս 27՝ «­­Պոն­տոս. ­­Յի­շո­ղու­թեան ի­րա­ւունքն ու պար­տա­կա­նու­թիւ­նը»...

Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ ­տա­րե­լիցը ­Գա­վա­լա­յի մէջ (նկարներ)

­Շա­բաթ՝ 28 Ապ­րի­լի ե­րե­կո­յեան՝ ­Գա­վա­լա­յի «Եոր­ղոս ­Փավ­լի­տիս» հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ կեդ­րո­նա­կան քա­ղա­քա­կան ձեռ­նարկ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով։ ­Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին...

Հայ առաքելական եւ աւետարանական համայնքապետներուն միջեւ ընթրիքի հանդիպում

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 7 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին, ­Յու­նա­հա­յոց նո­րըն­տիր ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ըն­դա­ռա­ջեց ­Յու­նաս­տա­նի հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քա­պետ ­Վեր....

Պաշտօնական այցելութիւն արեւելեան Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ շրջանները

Ուր­բաթ՝ 31 ­Մարտ 2017ին, ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դամ­ներ պրնք. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, ­Սեր­գօ ­Յա­րու­թիւ­նեան ու ­Նա­զար Ա­ւա­գեան պաշ­տօ­նա­կան...

Տօն անուանակոչութեան՝ «Ս. Նիկողայոս» եկեղեցւոյ եւ մատաղօրհնէք

Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս Ս­քան­չե­լա­գործ ­Հայ­րա­պե­տի տօ­նին առ­թիւ, ­Շա­բաթ՝ 8 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, ­Քա­լա­մա­թա­յի հայ հա­մայն­քը հան­դի­սա­ւո­րա­պէս տօ­նա­կա­տա­րեց տեղ­ւոյն «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ ­Մե­սի­նիա­սի ­Մետ­րո­պո­լիտ Խ­րի­սոս­թո­մոս Ար­քե­պիս­կո­պոս՝...

Արցախի ազատագրական շարժումի 30ամեակին նուիրուած շաբաթ

Ար­ցա­խի ա­զա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի 30ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած շա­բաթ Ա­թէնք եւ ­­Թե­սա­ղո­նի­կէ ­­Յի­շե­լով 1988ի ­­Փետ­րո­ւա­րին սկիզբ ա­ռած հան­րա­հա­ւաք­նե­րը եւ ժո­ղովր­դա­յին ար­դար պոռթ­կու­մը, որ հա­մայն հա­յու­թիւ­նը հա­մախմ­բեց՝ այ­սօր ար­դէն հաս­տա­տո­ւած՝ Ար­ցա­խի...

Տխրունի — Օննիկ Շանկայեան

ՅՈՎՍԷՓ ՊԱՐԱԶԵԱՆ Այ­սօր կը խո­նար­հինք անձ­նա­ւո­րու­թեան մը յիշատակին առ­ջեւ, որ իր չա­փա­ւոր տրա­մա­բա­նու­թեամբ, ազ­գա­յին ան­կեղծ ու ի­րա­կան հայ­րե­նա­սի­րու­թեամբ, գա­ղու­թա­յին վե­րել­քի գործ­նա­կան մղում­նե­րով, ա­մէն տե­սա­կի հաշ­տու­թեան...
- Advertisement -