­Գո­մո­թի­նի. գա­թա­յի կտրում

­Կի­րա­կի՝ 22 ­Յու­նո­ւար 2017ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00ին, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց նոր տա­րո­ւան գա­թա­յի կտրու­մը՝ ազ­գա­յին սրա­հէն ներս։ ­Ներ­կայ էին...

Հ. Կ. ­Խա­չի ­«­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղ

16 ­Յու­նո­ւա­րին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը։ Մ­տանք ­Նոր ­Տա­րի, նոր ե­րա­զանք­նե­րով, նոր...

Պա­տա­նե­կան ­Միու­թիւն

Այս տա­րի դար­ձեալ, ­Նոր ­Տա­րո­ւան ծա­գու­մին ա­ռի­թով, ­Շա­բաթ՝ 14 ­Յու­նո­ւար 2017ին ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թեան գա­թա­յի կտրու­մի հա­ւա­քոյ­թը։ Շր­ջա­նի...

Ալեքսանտրուպոլիս

Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ քրիս­տո­նեայ աշ­խար­հի հիմ­նա­կան սուր­բե­րէն մին կը հան­դի­սա­նայ։ Իր Աս­տո­ւա­ծա­հա­ճոյ ա­ռա­քե­լու­թե­նէն ու ա­րեան վկա­յու­թե­նէն ան­կախ, ան յատ­կա­պէս կը յի­շո­ւի ­Տի­րոջ՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի...

­Հան­գիստ՝ ըն­կե­րու­հի Ժէր­մէն-Աղաւնի­ Իսպիրեանի

­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին օ­րե­րուն, յու­նա­հա­յու­թիւ­նը կորսն­ցուց իր ար­ժա­նա­ւոր դէմ­քե­րէն ըն­կե­րու­հի Ժէր­մէն-Ա­ղաւ­նի­ Իս­պի­րեա­նը։ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի հա­ւա­տա­ւոր ան­դամ­նե­րէն էր ըն­կե­րու­հի ­Ժէր­մէն, որ թէ՛ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի եւ...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Յունաստանի Հայոց Առաջնորդ Գերշ. Տ. Խորէն Արք.  Տողրամաճեան եւ Ազգային Վարչութեան անդամ տոքթ. Ստեփան Փափազեան, ընդառաջելով Աթէնքի մարզպետարանի եւ Հանրապետութեան նախագահութեանգրասենեակի հրաւէրներուն, Կիրակի՝ 1...

­Սուրբ Ս­տե­փա­նոս ­տօ­նը

­Հա­յաս­տա­նեայց ա­ռա­քե­լա­կան Ս. Ե­կե­ղեց­ւոյ 2016ի տօ­նա­ցոյ­ցին հա­մա­ձայն, Եր­կու­շաբ­թի՝ 26 ­Դեկ­տեմ­բե­րին նշե­ցինք քրիս­տո­նէա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­ջին սար­կա­ւագ եւ նա­խավ­կայ մար­տի­րոս, Ք­րիս­տո­սի քաջ նա­հա­տակ ­Սուրբ Ս­տե­փա­նո­սի տօ­նը։ Այս...

Ա­յիոյ ­Ֆի­լի­բո­յի պու­րա­կի մաք­րու­թիւն եւ ծա­ռատն­կում

Կի­րա­կի՝ 23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2016ին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վոհ­մա­կի քոյ­րերն ու եղ­բայր­նե­րը, ի­րենց պա­տաս­խա­նա­տու խմբա­պետ­նե­րուն, ինչ­պէս նաեւ՝ ­Խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն հետ, մաս­նակ­ցե­ցան ­Նի­քէա­յի եւ ­Րէն­տիի...

Թեսաղոնիկեան հայ գաղութը՝ անցեալին եւ ներկայիս

Թե­սա­ղո­նի­կեան հայ գա­ղու­թը 40-45 տա­րո­ւան կեանք մը ու­նի։ 1881ին, երբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէ կը հաս­նի Պ.Մ. ­Մի­նա­սեան, հոս կը գտնէ մօտ 15-20 հայ ըն­տա­նիք­ներ, մէկ մա­սը՝...

Հա­յե­րու անց­քը ­Քա­մա­րի­զա­յի գիւ­ղէն

Կի­րա­կի՝ 2 ­Հոկ­տեմ­բեր 2016ին, ­Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ այ­ցե­լե­ցինք ­Լաւ­րիօ քա­ղա­քը, ուր վայե­լե­ցինք նա­ւա­հան­գիս­տին գե­ղեց­կու­թիւ­նը եւ զա­նա­զան տե­սար­ժան վայ­րեր։ Ա­տի­կէի այս շրջա­նին...
- Advertisement -