«Ս­փիւռ­քա­հայ կեան­քեր ինչ­պէս որ տե­սայ» գիր­քին շնոր­հան­դէ­սը

ՍԵԴԱ ՔԻՒՓԵԼԵԱՆ «Շ­նոր­հա­կալ ենք, որ մե­զի բա­ցա­ռիկ ու­րա­խու­թիւ­նը կու տաք, կազ­մա­կեր­պե­լով նման ե­րե­կո­ներ, ուր կը պան­ծա­ցո­ւի հայ եր­գը, հայ գի­րը, հայ գրա­կա­նու­թիւ­նը, հայ գիր­քը...», նման...

Ցաւակցութիւններ՝ Արման Կիրակոսեանի մահուան առթիւ

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Չո­րեք­շաբ­թի՝ 10 Յու­լիս 2019ին, Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Պօ­ղոս Չո­լա­քեան եւ ան­դամ տոքթ. Ար­թին Վար­դա­նեան այ­ցե­լե­ցին Ա­թէն­քի մէջ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան...

Ա­րո­ւես­տի նկար­նե­րու ա­ճուրդ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» ­հայ կր­թա­կան եւ մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղին եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ «Μύρο» ցու­ցա­հան­դէ­սին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Մա­յիս 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։00-10։00, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ...

«Food For Good» 22րդ ճաշի փառատօն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Յունաստանի Կանանց միջազգային կազմակերպութեան հովանաւորութեամբ եւ կազմակերպութեամբ, Կիրակի՝ 2 Յունիս 2019ի երեկոյեան, Թեսաղոնիկէի «Գալամարիա» շրջանի  ծովեզերեայ վայրին մէջ, բազմահազար ներկայութեամբ տեղի ունեցաւ «Food For...

«Համազգային»ի Թեսաղոնիկէի «Ղ. Սարեան» մասնաճիւղի նոր վարչութեան ընտրութիւն

­Շա­բաթ, 4 ­Մա­յիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ «­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան»...

Հայ Կապոյտ Խաչի «Լ. եւ Ս. Յակոբեան» ազգ. վարժարանի ամավերջի հանդէս

«­Թու­մա­նեան, ­Կո­մի­տաս ու Ա­րամ ­Մա­նու­կեան թող ըլ­լան ա­պա­գայ հայ մար­դու ձեր կեան­քի ու­ղե­ցոյ­ցը» Ս­տո­րեւ կու տանք ­Յու­նիս 13ին տե­ղի ու­նե­ցած՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «Լ. եւ Ս....

Տեղեկագիր Հ.Կ.­Խաչի «Արթին Գալուստեան» ազգային մանկապարտէզի

2018-2019 ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նը կը հաս­նի իր ա­ւար­տին այս ա­մա­վեր­ջի հան­դի­սու­թեամբ, որ ու­րա­խու­թեամբ ներ­կա­յա­ցու­ցին մե­զի «Լ. եւ Ս. ­­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի «Ար­թին ­­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի մեր սի­րե­լի...

Փրոֆ.Խաչատուր Ստեփանեան «Ազատ Օր»ի խմբագրատուն այցելեց

Ուր­բաթ՝ 5 ­Յու­լիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տուն, «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րա­տուն այ­ցե­լեց ­Հա­յաս­տա­նի «­Խա­չա­տուր Ա­բո­վեան»ի ա­նո­ւան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս ընկ. ­Խա­չա­տուր Ս­տե­փա­նեան։ Ան, նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի...

Լոյս տեսաւ «Արմենիքա» պարբերաթերթի 100րդ թիւը

Յու­նի­սի մէջ լոյս տե­սաւ «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թի ­Մարտ-­Յու­նիս թի­ւը, որ հրա­տա­րա­կու­թեան շար­քի 100րդ ­թիւն է։ Այս առ­թիւ, պար­բե­րա­թեր­թի խմբագ­րա­կա­նին մէջ կը նշո­ւի.- «­Հա­րիւր թի­ւը խորհր­դան­շա­կան է,...

­Յայ­տա­րա­րու­թիւն

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը երկ­րի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու նա­խօ­րեա­կին իր ի­րա­գոր­ծած հան­դի­պում­նե­րով եւ տե­ղե­կա­տո­ւա­կան ար­շա­ւով, կապ հաս­տա­տեց ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին մէջ գոր­ծող քա­ղա­քա­կան մե­ծա­գոյն կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն...
- Advertisement -