Տօն «Ս. Նիկողայոս» եկեղեցւոյ Քալամաթա

­Շա­բաթ՝ 14 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, մեծ շու­քով պի­տի կա­տա­րո­ւի ­ Քա­լա­մա­թա­յի «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ ­ Պի­տի պա­տա­րա­գէ, յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ու մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը կա­տա­րէ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ...

Յունաստանի հայ գաղութի բազմաբնոյթ զարգացման ուղղուած՝ նշանակալից հանդիպում մը

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 4 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի նստա­վայ­րէն ներս, հան­դի­պում տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նա­հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի Ազ­գա­յին վար­չու­թեան...

Յուշամատեանը Աթէնքի մէջ՝ հայու արմատներու որոնումով

­Հինգ­շաբ­թի՝ 28 ­Նո­յեմ­բե­րէն մին­չեւ ­Կի­րա­կի՝ 1 ­Դեկ­տեմ­բեր Ա­թէնք գտնո­ւե­ցաւ հան­րա­ծա­նօթ ­Յու­շա­մա­տեան միու­թեան գի­տաշ­խա­տող­նե­րու խում­բը, գլխա­ւո­րու­թեամբ ­Վա­հէ ­Թաշ­ճեա­նի։ ­Տա­րի­ներ ա­ռաջ կազ­մո­ւած ­Յու­շա­մա­տեա­նը, ճամ­բայ ե­լած է...

Յովհաննէս Վրդ. Սաղտըճեան կը նշանակուի Առաջնորդական փոխանորդ

Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.ՕՏ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի օրհ­նու­թեամբ եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մին Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի տնօ­րի­նու­մով, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան...

Բանաստեղծական երեկոյ

Եր­կու­շաբ­թի՝ 25 նո­յեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­նաս­տեղ­ծա­կան ներ­կա­յա­ցում։  Ե­լոյ­թը  կա­տա­րո­ւե­ցաւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Գո­մո­թի­նիի Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան, ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ։  Օ­րո­ւան հիւրն էր Ա­րա­րատ ­Ղու­կա­սեա­նը, որ Ս­պա­նիա­յէն...

Քսանթիի համայնքի արխիւներու ներկայացում

Ուր­բաթ՝ 29 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան «Πολυχώρος Τέχνης και Σκέψης, οικία Μάνου Χατζιδάκη» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ք­սան­թիի հայ հա­մայն­քի ար­խիւ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­մը, ընդգր­կե­լով 1922էն մին­չեւ...

Գրական երեկոյ նուիրուած՝ Յովսէփ Պարազեանի գիրքերու ներկայացման

­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը Կի­րա­կի՝ 8 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, գրա­կան ե­րե­կոյ կը կազ­մա­կեր­պէ ­Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս, պա­տո­ւե­լու եւ հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու...

Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ հիմնադրութեան եւ անուանակոչութեան 116րդ ամեակի տօնախմբութիւն

Ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ուխ­տի օ­րը այս տա­րի ա­ռա­ւել եւս մեծ շու­քով տօ­նո­ւե­ցաւ։ ­Թե­սա­ղո­նի­կէ հաս­տա­տո­ւած հա­յոր­դի­նե­րը հե­տե­ւե­լով ի­րենց ազ­գա­յին ո­գիին ու հո­գե­ւոր...

«Աստղաշարան»ը կանգ առաւ Աթէնքի մէջ

­Ժագ ­Տա­մա­տեան «Համազգային»ի թղթակից Տ­հո­լի ձայ­նը կը հնչէ եւ կը սկսի ե­րաժշ­տա­կան «Աստ­ղա­շա­րան»ի ճամ­բոր­դու­թիւ­նը, հա­յու­թեան սրբա­վայ­րէն՝ ­Մա­սի­սէն, հա­յոց աշ­խար­հի ար­հես­տա­գոր­ծու­թեան եւ բարձր ա­րո­ւես­տի ընդ­մէ­ջէն: ­Վար­դան ­Պա­տա­լեա­նի...

«Յուշամատեան»ը՝ այս, շաբաթ Աթէնքի մէջ

«­Յու­շա­մա­տեան-Ծ­րա­գիր» միու­թիւ­նը այս շա­բաթ կ­՛այ­ցե­լէ Ա­թէնք: ­Կազ­մա­կեր­պո­ւած ե­լոյթ­նե­րը կը տա­րա­ծո­ւին չորս օ­րո­ւան վրայ.- Ա­ռա­ջին եր­կու ե­րե­կո­նե­րը՝ Հինգ­շաբ­թի եւ Ուր­բաթ, ման­րա­մաս­նօ­րէն պի­տի լու­սա­բա­նեն հան­րու­թիւ­նը «­Յու­շա­մա­տեան»ի նպա­տա­կին եւ...
- Advertisement -