Հանրածանօթ ջութակահար Արա Մալիքեան ելոյթներ պիտի ունենայ Աթէնքի մէջ

­Մի­ջազ­գա­յին համ­բա­ւի տէր, հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­­Մա­լի­քեա­ն, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, ե­լոյ­թներ պի­տի ու­նե­նայ ­­Յու­նաս­տա­նի մէջ, Ուր­բաթ՝ 27 ­եւ ­Շա­բաթ՝ 28 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի «­­Փալ­լաս» հա­մեր­գաս­րա­հէն...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդր. Կոմիտէի ցաւակցագիրը Արամ Ա. կաթողիկոսին

­Շա­բաթ՝ 14 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը հպա­րա­կեց հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ո­րով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. կա­թո­ղի­կոս կը գու­ժէր ­Տի­րա­մայր ­Լու­սին ­Քէ­շի­շեա­նի (ծնեալ ­Գոֆ­թի­կեան, 1928,...

Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարաններու վերամուտի արարողութիւններ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 11 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ամ­բողջ տա­րած­քին տե­ղի ու­նե­ցան վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տի ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ։ Այս­պէս, Հ.Կ.­Խա­չի «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան», «­Զա­ւա­րեան», «Լ. Եւ Ս. ­Յա­կո­բեան»,...

Արամ եւ Վիրճինիա Քերովբեաններուն հետ

«Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թի դա­սա­խօ­սա­կան ե­րե­կո­նե­րու շրջա­գի­ծէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 8 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Գա­րէա­յի «Ա­զա­տա­մարտ» ա­կում­բին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ փաս­տագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն եւ զրոյց։ ­Ժա­պա­ւէ­նը յե­նո­ւած է...

Շնորհաւոր Վերամուտ

«­Միայն մէկ գիր, մես­րո­պեան գիր եւ մենք դար­ձանք լոյ­սի եր­կիր» Գէորգ Է­մին Այ­սօր, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ մաս­նա­ւո­րա­բար եւ տա­րո­ւան այս ե­ղա­նա­կին աշ­խար­հի բո­լոր եր­կիր­նե­րուն մէջ ընդ­հան­րա­պէս, դպրոց­նե­րը...

Հայկական պարախումբերու վարպետաց դասեր

Բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ ներ­կա­յու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան եւ...

Յունաստանի համալսարաններուն մէջ յաջողած հայ ուսանողներ (Գ.)

Մկոյեան Կարէն - Σχολή Ικάρων Սեւտայեան Նիքոլաս - Νομική Σχολή Κομοτηνής - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Տէվէծիտիս Շիրաքեան Կոստանդինոս - Σχολή Πληροφ. Αριστ. Παν. Θεσσαλονίκης

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական բանակումը Սունիոյի մէջ

Այս տա­րի եւս, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին սկաու­տա­կան խոր­հուր­դին, կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ սկաու­տա­կան տա­րե­կան բա­նա­կու­մը՝ 5էն մին­չեւ 11 Օ­գոս­տոս 2019, ­Սու­նիո­յի յու­նա­կան սկաու­տա­կան ֆե­տե­րա­սիո­նի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս, մաս­նակ­ցու­թեամբ...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան միութեան բանակումի հանդիսութիւնը

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան 39րդ ­բա­նա­կու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ 23 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ 2 ­Սեպ­տեմ­բեր, ­Քա­լա­մո­սի յու­նա­կան ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ բա­նա­կա­վայ­րին մէջ։ ­Բա­նա­կու­մի տաս­նօ­րեայ տե­ւո­ղու­թեան, ա­ւե­լի քան...

Յունաստանի համալսարաններուն մէջ յաջողած հայ ուսանողներ (Բ.)

Գալէնտէրեան Մերի-Մինա.- Κτηνιατρική Σχολή - Επιστημών υγείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης Գասապեան Արիս.- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό τμήμα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) Լազարեան Իլիաս.- Σχολή...
- Advertisement -