Փաստաբանական գրասենեակի ծանուցում

Յար­գե­լի քա­ղա­քա­ցի­ներ, Նէոս Գոզ­մո­սի Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Հա­յաս­տա­նի «­Բեգ­լա­րեան» փաս­տա­բա­նա­կան գրա­սե­նեա­կը Յու­նաս­տան բնա­կող հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հա­մար պի­տի կազ­մա­կեր­պէ ի­րա­ւա­բա­նա­կան խորհր­դա­տո­ւու­թիւն՝ քա­ղա­քա­ցիա­կան,...

Պօղոս Սնապեանի «Ես այդ շունն եմ» ծանօթ գիրքի յունարէն լեզուով հրատարակութիւնը

­Յու­նի­սի ըն­թաց­քին, Ա­թէն­քի մէջ լոյս տե­սաւ ­Պօ­ղոս Ս­նա­պեա­նի «Ես այդ շունն եմ» գիր­քի յու­նա­րէն թարգ­մա­նու­թիւ­նը, որ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ընկ. ­Սեր­գօ Ա­ղա­պա­տեա­նի աշ­խա­տան­քով։ ­Գիր­քի հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը ե­ղաւ...

Հ.Կ.Խաչի «Զաւարեան» ազգային վարժարանի «Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզի տեղեկագիր

Իւ­րա­քան­չիւ­րիս կեան­քին ա­մե­նա­պայ­ծառ եւ ան­մո­ռա­նա­լի յի­շո­ղու­թիւն­նե­րը կա­պո­ւած են ման­կու­թեան եւ յատ­կա­պէս մեր ման­կա­պար­տէ­զին հետ, հոն ուր կը դրուին հա­սուն կեան­քի մուտք գոր­ծե­լու անհ­րա­ժեշտ հիմ­քե­րը:...

Հ.Կ.Խ.ի «Զաւարեան» ազգային վարժարանի 2018-2019 տարեշրջանի տեղեկագիր

2018-2019 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նը իր ա­ւար­տին հա­սաւ. ­Տա­րեշրջան մը, ո­րուն ըն­թաց­քին փա­ռա­ւոր կեր­պով տօ­նե­ցինք, ներ­կա­յու­թեամբ եւ բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի կրթու­թեան նա­խա­րա­րին, մեր սի­րե­լի դպրո­ցին 90ա­մեա­կի...

Ողբերգական պատահար՝ Նիքէայի հիւանդանոցին մէջ

Շա­բաթ՝ 29 ­Յու­նի­սի ա­ռա­ւօ­տուն ող­բեր­գա­կան դէպք մը պա­տա­հե­ցաւ ­Նի­քէա­յի պե­տա­կան հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ։ ­Հի­ւան­դա­նո­ցի ա­պա­հո­վու­թեան սպա­սար­կու­թիւ­նը փոր­ձեց ձեր­բա­կա­լել հայ­կա­կան ծա­գու­մով կին մը, որ հի­ւանդ անձ...

Սպայից վարժարանի ուսանողներու երդման արարողութիւն

Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Յու­նաս­տա­նի Զինեալ Ու­ժե­րու սպա­յից վար­ժա­րա­նի հրա­մա­նա­տար՝ զօ­րա­պետ Տի­միթ­րիոս Խու­բի­սի հրա­ւէ­րով, Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեան եւ...

­Հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը ­

­Հան­րա­ծա­նօթ ջու­թա­կա­հար Ա­րա ­Մա­լի­քեա­նի ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ուր­բաթ՝ 27 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի «­Փալ­լաս» հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին միու­թեան: «­Հա­մազ­գա­յին»ի...

Ի­մա­մօղ­լո­ւի յաղ­թա­նա­կը՝ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան յաղ­թա­նակն է. յու­նա­կան մա­մուլ

Յու­նաս­տա­նի լրա­տո­ւա­կան մի­ջոց­նե­րը մեծ հե­տաքրք­րու­թեամբ հե­տե­ւե­ցան Պոլ­սոյ կրկնա­կի քա­ղա­քա­պե­տա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք կա­յա­ցան ան­ցեալ Կի­րա­կի։ Ա­նոնք կը խօ­սին Էք­րէմ Ի­մա­մօղ­լո­ւի յաղ­թա­նա­կին հա­մար, նշե­լով, թէ ա­նի­կա...

«­Մար­դա­մե­քե­նա­կան» նիւ­թով հնգօ­րեայ ա­մառ­նա­յին դա­սըն­թացք-սե­մի­նար

Հ. Կ.­ Խա­չի «­Լե­ւոն եւ Սո­ֆիա Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին նա­խակր­թա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան Միու­թիւ­նը, վար­ժա­րա­նի սրա­հէն ներս կազ­մա­կեր­պեց մար­դա­մե­քե­նա­կան «Ρομποτική»ի հնգօ­րեայ ա­մառ­նա­յին դա­սըն­թացք-սե­մի­նար մը, գոր­ծակ­ցու­թեամբ հռչա­կա­ւոր «STEM»...

Մա­տա­ղօրհ­նէք եւ տօ­նախմ­բու­թիւն՝ Սէր­րէ­սի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Սէր­րէ­սի ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, ա­ջակ­ցու­թեամբ եւ օ­ժան­դա­կու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի hա­յոց թե­մի Ազգ. ­Վար­չու­թեան եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին, ­Կի­րա­կի՝ 9 ­Յու­նիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան...
- Advertisement -