Ճատրակի մրցումներ

Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջ. վար­չու­թիւ­նը գե­ղե­ցիկ յղա­ցու­մը ու­նե­ցաւ կազ­մա­կեր­պե­լ ճատ­րա­կի ա­շա­կեր­տա­կան մրցում­ներ։ ­Մի քա­նի տա­րի­նե­րէ ի վեր, ճատ­րա­կի դա­սըն­թացք­նե­րը ան­բա­ժան մաս­նի­կը դար­ձած են հայ պա­տա­նի­նե­րու...

Տօն Գալամաթայի «Ս. Նիկողայոս» եկեղեցւոյ

Գա­լա­մա­թա­յի նո­րաս­տեծ հա­մայն­քին մէջ, ­Շա­բաթ՝ 14 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան նշո­ւե­ցաւ «Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ ­Պա­տա­րա­գեց, յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց ու մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը կա­տա­րեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց...

Գիրքերու ցուցահանդէս եւ տօնավաճառ

Ա­մէն տա­րի­նե­րուն նման, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան միու­թիւ­նը վե­րա­նո­րո­գեց իր ժա­մադ­րու­թիւ­նը ըն­թեր­ցա­սէր ա­շա­կերտ­նե­րուն եւ ծնող­նե­րուն հետ, ան­գամ մը եւս կազ­մա­կեր­պե­լով գիր­քե­րու տօ­նա­վա­ճառ եւ...

Համազգայինի պարախումբի ելոյթ

Հ.Յ.Դ Ա­թէն­քի «Գ. ­Լա­զեան» կո­մի­տէի եւ ­Վի­րո­նա­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան մի­ջեւ գոր­ծակ­ցու­թեան ծի­րէն ներս, ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­նօր» պա­րա­խում­բը, պա­րու­սու­ցու­թեամբ ընկ. Ան­նա ­Պօ­ղո­սեա­նի մաս­նակ­ցե­ցաւ ­Վի­րո­նա­յի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ­նե­րէն մէ­կուն...

Գոքինիոյ Հ.Կ.Խաչի մասնաճիւղի պազար

­Տա­րի­նե­րու սո­վո­րու­թեան հա­մա­ձայն, այս տա­րի եւս, ­Շա­բաթ՝ 8 ­Դեկ­տեմ­բե­րին, Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց տօ­նա­կան պա­զար՝ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րուն մէջ։ Ա­միս­ներ...

«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...

Յունաստանի Հայոց թեմի Ազգային իշխանութիւնները կ՚ողջունեն ամերիկեան Ծերակոյտի որոշումը

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, յա­նուն ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կ­՚ող­ջու­նէ, Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Ծե­րա­կոյ­տի 12 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին միա­ձայ­նու­թեամբ որ­դեգ­րած...

Ս. Յակոբի տօնախմբութիւնը Գոքինիոյ մէջ

Այս տա­րի եւս, ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցին նշեց իր ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը, հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու հոծ մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր պա­տա­րա­գով։ Ուր­բաթ՝ 13 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 4ին,...

Ցեղասպանութիւններու կանխարգիլման Միջազգային օրուան առիթով՝ ձեռնարկներու շարք Ռոտոս կղզիին մէջ

Ար­դէն եր­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով,­ ­Յու­նաս­տա­նի Եր­կո­տաս­նեան կղզե­խում­բի ­­Ռո­տոս կղզիին մէջ, ձեռ­նարկ­նե­րու շարք մը ի­րա­կա­նա­ցաւ, նո­ւի­րո­ւած ­­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու կան­խար­գիլ­ման ­­Մի­ջազ­գա­յին Օ­րո­ւան։ Մ.Ա­.Կ.ի հա­մաշ­խար­հա­յին օ­րա­ցոյ­ցին վրայ 9 ­­Դեկ­տեմ­բեր...

Հայ Կապոյտ Խաչի Ֆիքսի մասնաճիւղի պազարը

­Շա­բաթ՝ 14 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 4էն սկսեալ, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­­Մա­նու­կեան» ա­կում­բը իր դռնե­րը բա­ցաւ ըն­դու­նե­լու հա­մար հոծ թի­ւով մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, ո­րոնք ե­կած էին...
- Advertisement -