Յունաստանի համալսարաններուն մէջ յաջողած հայ ուսանողներ (Բ.)

Գալէնտէրեան Մերի-Մինա.- Κτηνιατρική Σχολή - Επιστημών υγείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης Գասապեան Արիս.- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό τμήμα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) Լազարեան Իլիաս.- Σχολή...

Յունաստանի համալսարաններուն մէջ յաջողած հայ ուսանողներ

Աս­լա­նեան ­Մա­րիան­նա.- Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Θήβα) ­Բար­թա­մեան ­Վի­գէն.- Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιά Գ­նու­նի Ան­ժէլ.- Ιατρική Σχολή Αθηνών ­Ճա­նի­կեան...

Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնը նշուեցաւ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Կի­րա­կի՝ 18 Օ­գոս­տոս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ ­Վե­րա­փոխ­ման տօ­նին ա­ռի­թով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 39րդ բանակումի հանդիսութիւն

Հ. Յ. Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան Միու­թեան 39րդ­ ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մի հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Շա­բաթ՝ 31 Օ­գոս­տոս 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6էն ետք, Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: Կը հրա­ւի­րո­ւին բո­լոր...

Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնը Ս.Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ

Կի­րա­կի, 18 Օ­գոս­տոս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նայ ­Վե­րա­փոխ­ման տօ­նին ա­ռի­թով, ­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Խա­ղո­ղօրհ­նէ­քի ա­ւան­դա­կան...

Աստուծածնայ տօնախմբութիւն Քսանթիի մէջ

Ի՜նչ գե­ղե­ցիկ ե­կե­ղե­ցա­կան ա­ւան­դու­թիւն է դար­ձած, ա­մէն տա­րի երբ Օ­գոս­տոս ա­մի­սը հաս­նի «Աս­տո­ւա­ծած­նայ ա­մի­սը» այդ ամ­սո­ւան ըն­թաց­քին, ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րը տար­բեր եւ ան­բա­ցատ­րե­լի ու­րա­խու­թեամբ կը...

«Ազատ Օր»ի ամառնային արձակուրդ

­Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րու ու­շադ­րու­թեան կը յանձ­նենք, թէ ա­մառ­նա­յին ար­ձա­կուր­դի պատ­ճա­ռով թեր­թը փակ պի­տի մնայ Եր­կու­շաբ­թի՝ 5 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ Ուր­բաթ՝ 23 Օ­գոս­տոս 2019։ «Ա­զատ Օր» դար­ձեալ լոյս պի­տի տեսնէ...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտ. Միութիւնը Հայաստան եւ Արցախ կը ճամբորդէ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, 6էն մին­չեւ 19 Օ­գոս­տոս ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին, 25 ըն­կեր­ներ եւ ըն­կե­րու­հի­ներ կ­՚այ­ցե­լեն ­Հա­յաս­տան եւ Ար­ցախ։ ­Նա­խա­պէս, Հ.Յ.Դ. ե­րի­տա­սարդ­նե­րը պի­տի այ­ցե­լեն Ար­ցախ եւ...

Յունաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 17րդ միջ-մասնաճիւղային սկաուտական բանակումը

Եր­կու­շաբ­թի՝ Օ­գոս­տոս 5ին, պի­տի մեկ­նար­կէ ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 17րդ ­Միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին սկաու­տա­կան բա­նա­կու­մը, ­Սու­նիո­յի յու­նա­կան սկաու­տա­կան ֆե­տե­րա­սիո­նի (ΣΕΠ) բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։ Հ.Մ.Ը.Մ.ի 55 ա­րի­ներ, ա­րե­նոյշ­ներ եւ գայ­լիկ­ներ...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան 39րդ բանակումի հանդիսութիւն

Հ. Յ. Դ. Յու­նաս­տա­նի Պա­տա­նե­կան Միու­թեան 39րդ­ ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մի հան­դի­սու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Շա­բաթ՝ 31 Օ­գոս­տոս 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6էն ետք, Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: Պի­տի յա­ջոր­դէ խնճոյք-խրախ­ճանք։ Մուտք՝...
- Advertisement -