«­Տի­րոջ ­Ձայ­նը» տե­ղե­կա­տուն

­Տա­րիէ մը ի վեր ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ շրջա­նին մէջ, ամ­սա­կան հեր­թա­կա­նու­թեամբ լոյս կը տես­նէ երկ­լե­զու տե­ղե­կա­տու մը, որ կը կո­չո­ւի «­Տի­րոջ ­Ձայ­նը»։ ­Տե­ղե­կա­տուն կը...

28 Հոկտեմբերի առթիւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտներու տողանցքներ

Կը տեղեկացնենք, թէ Երկուշաբթի 28 Հոկտեմբեր 2019ին յունաց ազգային տօնին առիթով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի եւ Գոքինիոյ սկաուտական մասնաճիւղերու խումբերը պիտի տողանցեն Նէա Զմիռնիի եւ Նիքէայի մէջ...

Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարաններու աշակերտներու յաջողութիւնները

Հ.Կ.­Խա­չի «­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նը, որ­պէս «­Փի­թա­ղո­րաս» թո­ւա­բա­նու­թեան մրցու­մի քննա­կան կեդ­րոն՝ կազ­մա­կեր­պեց «­Յու­նա­կան թո­ւա­բա­նու­թեան ըն­կե­րու­թեան» ա­ռա­ջադ­րած մրցու­մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ 9 ­Փետ­րո­ւար 2019ին, վար­ժա­րա­նի...

Հ.Մ.Ը.Մ. հիւրընկալեց հանրածանօթ երաժիշտ Կի Մանուկեանը

Ուր­բաթ՝ 18 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ին, հա­յազ­գի հան­րա­ծա­նօթ եւ սի­րո­ւած ե­րա­ժիշտ ­Կի ­Մա­նու­կեան հիւ­րըն­կա­լո­ւե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կող­մէ, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին մէջ։ ­Ներ­կայ ե­ղան նաեւ Ա­թէն­քի...

Հայոց ցեղասպանութեան մասին ժապաւէնի ցուցադրութիւն

­Յու­նաս­տա­նի «Ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան շար­ժա­պատ­կե­րի կեդ­րո­նը» ծրա­գիր ու­նե­նա­լով յար­գել ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կը, կը կազ­մա­կեր­պէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նո­ւի­րո­ւած վա­ւե­րագ­րա­կան ֆիլ­մե­րու եր­կօ­րեայ ցու­ցադ­րու­թիւն։ Այս ա­ռի­թով, ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րէն ­Յու­նաս­տան...

Ցեղասպանութիւններու կանխարգիլման ուղղուած սեմինարի մասնակցութիւն՝ Փենտէլիի մէջ

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թին յատ­կա­ցուած յա­տուկ բա­ժի­նով մը, ան­ցեալ ­Կի­րա­կի 13 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, սե­մի­նար մը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն ­Փեն­տէ­լիի մէջ, ­Յու­նաս­տա­նի ե­կե­ղեց­ւոյ (Interorthodox Center) եւ ֆրան­սա­կան...

Յայտարարութիւն

Շա­բաթ` 12 ­Կի­րա­կի` 13 ­Հոկ­տեմ­բեր 2013ին, Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­Թե­մի ազ­գա­յին Ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Թե­միս բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ....

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտ. միութեան 71րդ Պատգամաւորական ժողովը Աթէնքի մէջ

­Տա­րեշր­ջա­նի մը բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թեան ա­ւար­տին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը գու­մա­րեց իր 71րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը, ար­ժե­ւո­րե­լու հա­մար կա­տա­րո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րը եւ վե­րա­նո­րո­գե­լու հա­մար ե­րի­տա­սար­դա­կան գոր­ծու­նէու­թեան փոր­ձա­դաշ­տը...

­­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­Թե­մի ազ­գա­յին ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը Ա­թէն­քի մէջ

Շա­բաթ՝ 12 եւ ­Կի­րա­կի՝ 13 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­Թե­մի ազ­գա­յին ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը, նա­խա­գա­հու­թեամբ թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի։...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. Միու­թիւ­նը կը դա­տա­պար­տէ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թիւ­նը կը դա­տա­պար­տէ Թուր­քիոյ ներ­խու­ժու­մը հիւ­սի­սա­յին Սու­րիա եւ ա­նոր կող­մէ ծա­ւա­լած ռազ­մա­կան ու սպան­դի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ան­մեղ...
- Advertisement -