Խա­չու­հիի մը յու­շե­րէն

Իս­կու­հի ­Ճա­մու­զեան ­Շատ ու­րախ եմ որ մաս կը կազ­մեմ Հ.Օ.­Մ.ի մեծ ըն­տա­նի­քին. Հ.Կ.­Խ.ի ան­դամ ըլ­լա­լով հա­ւա­նա­բար բան մը տո­ւած ըլ­լամ միու­թեան, բայց ստա­ցած եմ շատ...

Հ.Օ.Մ.ի Ս­տե­փա­նա­կեր­տի «­Սօ­սէ» ման­կա­պար­տէ­զը՝ մէկ տա­րե­կան

­Վիք­թո­րիա ­Մա­ղա­քեան ­Մէկ տա­րո­ւան թարմ տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րով կը վեր­յի­շենք Հ.Օ.Մ.ի Ս­տե­փա­նա­կեր­տի «­Սօ­սէ» ­Ման­կա­պար­տէ­զի բա­ցու­մը, որ հա­զիւ տա­րի մը ա­ռաջ ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ։ ­Մէկ տա­րե­կան դպրո­ցը, դար­ձեալ բա­ցաւ իր...

Ոչ քա­ղա­քա­կան դէմ­քե­րու մղած քա­ղա­քա­կան պայ­քար­նե­րը

Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան Ու­շադ­րու­թիւնս գրա­ւեց ա­ռա­ջին նկա­րը։ ­Ցու­ցա­րար կի­նե­րու շար­քին մէկ ե­րի­տա­սարդ աղ­ջիկ, խիստ դէմ­քով ու ան­վախ նա­յո­ւած­քով։ Ան կանգ­նած է զի­նո­ւո­րի մը առ­ջեւ, զայ­րոյ­թը աչ­քին... Եւ...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան Հայ­րը մաս­նակ­ցե­ցաւ Թե­սա­ղո­նի­կէի ա­զա­տագր­ման տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց

Ըն­դա­ռա­ջե­լով պե­տա­կան, քա­ղա­քա­կան եւ կրօ­նա­կան հրա­ւէր­նե­րու` Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեա­նի, Ուր­բաթ՝ 25 Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Տի­միթ­րիոս»...

«Հայկական Հարցը 19րդ դարուն, հելլէն մամուլի հրապարակումներուն ընդմէջէն»

19րդ ­դա­րը յատ­կան­շած պատ­մա­կան վճռո­րոշ պա­հե­րուն վրայ լոյս սփռե­լու եւ ­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի մէջ հե­տա­գայ զար­գա­ցում­նե­րուն հիմ­քը կազ­մած ե­ղե­լու­թիւն­նե­րուն շուրջ կա­րե­ւոր անդրա­դարձ մը կա­տա­րե­լու նպա­տա­կով,...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Նի­քիա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան, ­Թա­ղա­յին խորհուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Սեր­գօ Ա­րա­պեան եւ գան­ձա­պահ պրն. ­Գար­լօ...

Ռոտոսի բնակչութիւնը վայելեց հայկական եւ պոնտական երգերու նուիրուած ճոխ երեկոյ մը

­Հա­րա­ւա­յին Ե­գէա­կա­նի մարզ­պե­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ հայ­կա­կան եւ պոն­տա­կան եր­գե­րու նո­ւիրո­ւած ճոխ ե­րե­կոյ մը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ ­Ռո­տոս կղզիի մէջ, «­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Ռո­տոս կղզիի «­Տիգ­րան Եր­կաթ» մաս­նա­ճիւ­ղի մաս­նակ­ցու­թեամբ ու...

­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի բաց­ումը

Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցը, ­Շա­բաթ՝ 6 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօտեան ժա­մը 10։00ին, Ս. ­Թարգ­ման­չաց տօ­նի նա­խօ­րեա­կին, իր...

­Հին «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի յի­շա­տակ­նե­րէն

ԿԱՐՕ ԱՒԱԳԵԱՆ ­Հա­մաշ­խար­հա­յին Բ. ­Պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին եւ լման գի­շե­րո­ւան ռմբա­կո­ծու­մէ մը ետք, երբ օ­րը լուս­ցաւ, ­Լի­բազ­մա­յի հա­յա­հոծ փոք­րիկ գա­ղու­թը փլա­տակ­նե­րու տակ յայտ­նո­ւե­ցաւ: Այ­նու­հե­տեւ՝ զի­նո­ւո­րա­կան ինք­նա­շարժ­նե­րու...

«Հրէշը լուսնի վրայ»

­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Նո­յեմ­բեր 19էն սկսեալ, ա­մէն Եր­կու­շաբ­թի եւ Ե­րեք­շաբ­թի օ­րե­րը, ժա­մը 21:00ին, Θέατρο Σημείο (Πάνω Σκηνή) - (Χαριλάου Τρικούπη 2, Καλλιθέα)...
- Advertisement -