Յայտարարութիւն

Մեծ զարմանքով կարդացինք Հայաստանեան մամուլին մէջ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի եւ Հ.Հ. արտաքին գործոց նախարարութեան ընդհանուր քարտուղար, դեսպան Վահագն Մելիքեանի հետ հանդիպման մասին հրապարակումը։ Հանդիպումը...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի հանդիպումը Վահագն Մելիքեանի հետ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ար­տա­քին ­Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան գլխա­ւոր քար­տու­ղար, դես­պան ­Վա­հագն ­Մե­լի­քեա­նի հետ, ­Յու­նաս­տան իր այ­ցե­լու­թեան ա­ռի­թով։ Եր­կու­շաբ­թի` 17 ­Յու­նիս...

Ընկ. Յովսէփ Պարազեանի թաղման արարողութիւնը

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 18 ­Յու­նիս 2019ի կէ­սօ­րին, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­զատ Օր»ի բազ­մա­վաս­տակ խմբա­գիր եւ յու­նա­հայ յայտ­նի գոր­ծիչ ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի...

Վահագն Մելիքեան այցելեց Ազգային Առաջնորդարան

Եր­կու­շաբ­թի՝ 17 ­Յու­նիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ա­ւագ քար­տու­ղար պրն. ­Վա­հագն ­Մե­լի­քեան եւ Հ.Հ. ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան պրն. ­Ֆա­թէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի...

Միօ­րեայ պտոյտ եւ հայ­րե­րու տօն

Գո­քի­նիոյ «Ս. Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ Թա­ղա­յին Խորհրդոյ ու Տիկ­նանց Մարմ­նոյ մօտ, եր­կար տա­րի­նե­րու հա­ճե­լի սո­վո­րու­թիւն դար­ձած է, ա­մառ­նա­յին ե­ղա­նա­կին Կի­րա­կի մը միօ­րեայ պտոյտ կազ­մա­կեր­պե­լը։ Սոյն...

Մայիս 28-ի տօնակատարութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

«­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 29 ­Մա­յիս 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։00ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Հ­նա­գի­տա­կան ­Թան­գա­րան»ի շրջա­բա­կին մէջ...

Առաջնորդ Սրբազան hայրը այցելութեամբ Թեսաղոնիկէի փոխ-նահանգապետուհիին հետ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­նիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, շնոր­հա­ւո­րա­կան այ­ցե­լու­թեամբ տե­սակ­ցե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխ-նա­հան­գա­պե­տու­հի՝ ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­թու­լի­տու­յին հետ։ Ա­ռաջ­նորդ...

Մայ­րե­րու տօն՝ ­Գո­մո­թի­նիի մէջ

Շա­բաթ՝ 8 ­Յու­նիս 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց մօր նո­ւի­րո­ւած տօ­նը ազ­գա­յին սրա­հին մէջ։ ­Ներ­կայ էին հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Յով­հան­նէս...

­Գոյժ

«Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րու­թիւ­նը եւ աշ­խա­տա­կազ­մը կը գու­ժեն թեր­թիս բազ­մա­մեայ ու բազ­մա­վաս­տակ խմբա­գիր եւ աշ­խա­տա­կից, հայ մա­մու­լի ե­զա­կի սպա­սար­կու, Հ.Յ.Դ. կու­սակ­ցա­կան գոր­ծիչ՝ ընկ. ­Յով­սէփ...

­Գոյժ

Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շրջ. ­Վար­չու­թիւ­նը եւ մաս­նա­ճիւ­ղե­րը կը գու­ժեն հայ մշա­կոյ­թի ան­խոնջ զի­նո­ւոր, միու­թեան Շրջ. ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ՝ ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 13...
- Advertisement -