Հայաստան Համահայկական հիմնադրամ եւրոպական Phoneton 2019

«Ես իմ ա­նուշ ­Հա­յաս­տա­նի. ­կե­նա­րար ջուր եւ ա­րեւ հա­մայնք­նե­րուն»՝ բնա­բա­նով ­Ֆո­նէ­թո­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Կի­րա­կի 24 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, կէ­սօ­րո­ւայ ժա­մը 12էն մին­չեւ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8.00։ ­Բո­լոր մեր յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք կը փա­փա­քին ի­րենց սրտա­բուխ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րով սա­տար հան­դի­սա­նալ Phoneton 2019ի դրա­մա­հա­ւա­քին եւ ի­րենց ներդ­րու­մը ու­նե­նալ հայ­րե­նա­շի­նու­թեան վսեմ գոր­ծին, կրնան ի­րենց գու­մար­նե­րը փո­խան­ցել Հ. Հ. Հ.ի դրա­մա­տան հա­շի­ւի հե­տե­ւեալ թի­ւին՝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  GR 410172195000 5195050350 – 189   ­Հիմ­նադ­րա­մի եւ ­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան կա­ռոյց­նե­րու կա­մա­ւոր­նե­րը հե­ռա­ձայ­նա­յին կա­պի մէջ պի­տի մտնեն ­ձե­զի հետ, ա­ռի­թը տա­լով ձեր սրտա­բուխ մաս­նակ­ցու­թեան։ Ն­մա­նա­պէս, փա­փա­քող­նե­րը կրնան ի­րենց սրտա­բուխ նո­ւէր­նե­րը փո­խան­ցել տե­ղա­կան հայ­կա­կան ո­րե­ւէ ե­կե­ղե­ցին եւ կամ ­Հիմ­նադ­րա­մի գրա­սե­նեա­կը (­Լա­միաս փո­ղոց, թիւ 30, ­Բա­լէա ­Գո­քի­նիա)։   Հ. Հ. Հ.­ Յու­նաս­տա­նի ­Վար­չու­թիւն

Էլէնի Թէոխարուս հմայեց իր ելոյթով՝ Աթէնքի մէջ

Ան­նա ­Գա­զան­ճեան ­Կի­րա­կի՝ 10 ­Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց ձեռ­նարկ՝ նո­ւի­րո­ւած՝ բժիշկ, բազ­մա­մեայ մար­դա­սի­րա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն ու­նե­ցող ու նախ­կին եւ­րոե­րես­փո­խան տոքթ....

Էլէնի Թէոխարուսի հանդիպումները հայկական կառոյցներուն հետ

Հ.Կ.­Խա­չի Շրջ. ­Վար­չու­թեան հրա­ւէ­րով Ա­թէնք գտնո­ւող կիպ­րա­ցի հա­յա­սէր նախ­կին եւ­րոե­րես­փո­խան եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­զու­գա­կան բա­րե­կամ տոքթ. Է­լէ­նի ­Թէո­խա­րուս իր ու­նե­ցած հրա­պա­րա­կա­յին ե­լոյ­թին ա­ռի­թով, այ­ցե­լեց...

Հայաստան Համահայկական հիմնադրամ եւրոպական Phoneton 2019

­Հա­յաս­տան ­Հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րամ եւ­րո­պա­կան Phoneton 2019 «Ես իմ ա­նուշ ­Հա­յաս­տա­նի. ­կե­նա­րար ջուր եւ ա­րեւ հա­մայնք­նե­րուն»՝ բնա­բա­նով ­Ֆո­նէ­թո­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Կի­րա­կի 24 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, կէ­սօ­րո­ւայ ժա­մը 12էն մին­չեւ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8.00։ ­Բո­լոր մեր յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք կը փա­փա­քին ի­րենց սրտա­բուխ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րով սա­տար հան­դի­սա­նալ Phoneton 2019ի դրա­մա­հա­ւա­քին եւ ի­րենց ներդ­րու­մը ու­նե­նալ հայ­րե­նա­շի­նու­թեան վսեմ գոր­ծին, կրնան ի­րենց գու­մար­նե­րը փո­խան­ցել Հ. Հ. Հ.ի դրա­մա­տան հա­շի­ւի հե­տե­ւեալ թի­ւին՝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  GR 410172195000 5195050350 – 189   ­Հիմ­նադ­րա­մի եւ ­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան կա­ռոյց­նե­րու կա­մա­ւոր­նե­րը հե­ռա­ձայ­նա­յին կա­պի մէջ պի­տի մտնեն ­ձե­զի հետ, ա­ռի­թը տա­լով ձեր սրտա­բուխ մաս­նակ­ցու­թեան։ Ն­մա­նա­պէս, փա­փա­քող­նե­րը կրնան ի­րենց սրտա­բուխ նո­ւէր­նե­րը փո­խան­ցել տե­ղա­կան հայ­կա­կան ո­րե­ւէ ե­կե­ղե­ցին եւ կամ ­Հիմ­նադ­րա­մի գրա­սե­նեա­կը (­Լա­միաս փո­ղոց, թիւ 30, ­Բա­լէա ­Գո­քի­նիա)։   Հ. Հ. Հ.­ Յու­նաս­տա­նի ­Վար­չու­թիւն

Թեսաղոնիկէի հոգեւոր հովիւի աշխատանքները Սէրրէսի հայ համայնքի կարիքներուն համար

Տ­նօ­րի­նու­թեամբ ­­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ արք. ­­Խա­չե­րեա­նի եւ ըն­դա­ռա­ջե­լով ­­Սէր­րէ­սի ­­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի փա­փա­քին, ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս վրդ. ­­Փա­շա­յեան, սկսած է հեր­թա­կան...

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԽԱՉՔԱՐ — ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄ

Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ՔԱԼԱՄԱԹԱՅԻ ՄԷՋ ­Կի­րա­կի` 17 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին ­Սուրբ եւ Ան­մահ պա­տա­րագ պի­տի մա­տու­ցո­ւի ­Քա­լա­մա­թա­յի Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10.30ին։ Ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի նա­խա­գա­հէ՝ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ...

Ս. ՅԱԿՈԲ ՏՕՆԻ ՆՈՒԻՐԱՀԱՒԱՔ

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ Կի­րա­կի 15 Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի Գո­քի­նիոյ Ս. Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։ Այդ առ­թիւ, ե­կե­ղեց­ւոյս...

Արցախի Ազգային ժողովի պատգամաւոր ընկ. Դաւիթ Իշխանեան Աթէնքի մէջ

Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր եւ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Դա­ւիթ Իշ­խա­նեան, 5 եւ 6 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, Ա­թէնք գտնո­ւե­ցաւ եւ ու­նե­ցաւ շարք մը...

Դաւիթ Իշխանեան այցելեց Ազգային առաջնորդարան

Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի ե­րե­կո­յեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան այ­ցե­լեց Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր եւ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին կող­մէ 21 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ի թո­ւա­կիր հայ­րա­պե­տա­կան գրու­թեամբ՝ 13 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ե­րես­փո­խա­նա­կան ­Ժո­ղո­վէն...
- Advertisement -