Ծաղկազարդի հանդիսաւոր Ս. Պատարագ, ժողովրդային տօնական թափօր եւ դռնբացէք Նէոս Գոզմոս(Ֆիքս)ի...

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, ու­րա­խու­թեամբ կը հա­ղոր­դենք, թէ այս Կի­րա­կի՝ 21 Ապ­րիլ 2019ի առ­աւօ­տեան ժա­մը 10ին, Նէոս Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «­Սուրբ Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հան­դի­սա­ւոր...

Աթէնքի մէջ ոգեկոչուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 104րդ տարելիցը (Նկարներ)

Ե­րէկ Ա­թէն­քի ­Ռազ­մա­կան թան­գա­րա­նին մէջ հել­լէն պե­տա­կան ու քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ի­րենց զօ­րակ­ցու­թիւ­նը վե­րա­հաս­տա­տե­ցին ի նպաստ ­Հայ ­Դա­տի եւ ­Հա­յաս­տա­նի  Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը գի­տա­կից ու պա­հան­ջա­տէր՝ իր ազ­գա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու հատուցման...

Ա­ռաջ­նոր­դա­րան Կա­թո­ղի­կէ Հա­յոց Յու­նաս­տա­նի — Ա­ւագ Սուրբ Շաբ­թո­ւայ յայ­տա­գիր

Շա­բաթ՝ 20 Ապ­րիլ.- Յի­շա­տակ Ղա­զա­րու Յա­րու­թեան։ Ե­րե­կո­յեան «­Բա­ցումն վա­րա­գոյ­րի»։ Կի­րա­կի՝ 21 Ապ­րիլ.- Ծաղ­կա­զարդ։ Հա­մաշ­խար­հա­յին Օր ե­րի­տա­սար­դու­թեան։ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30ին Ձայ­նա­ւոր Սուրբ Պա­տա­րագ եւ ձի­թե­նեաց ճիւ­ղե­րու...

«Համազգային»ի ձեռնարկը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհ մանուկներու յիշատակին

Ո­րոշ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ կ­‘ար­ժա­նա­նան յա­տուկ ու­շադ­րու­թեան՝ ի­րենց մտա­ծու­մի, նպա­տա­կի եւ գոր­ծադ­րու­թեան ո­ճի խորհր­դան­շա­կան բնոյ­թին պատ­ճա­ռով: Էու­թիւնն այն է, որ նա­խա­ձեռ­նու­թեան ներ­քին բնու­թա­գիրն ու բա­ղադ­րի­չը իր...

Միջինք՝ Գոքինիոյ մէջ

Ուր­բաթ՝ 5 Ապ­րիլ 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Մեծ ­Պա­հոց ­Մի­ջին­քի Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Ըն­դա­ռա­ջե­լով ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի հրա­ւէ­րին՝ ա­րա­րո­ղու­թեան...

Հայոց Ցեղասպանութեան 104ամեակ

Հայոց Ցեղասպանութեան 104ամեակ Հրաւէր՝ համայն հայութեան Կեդրոնական քաղաքական ձեռնարկ Կիրակի՝ 14 Ապրիլ 2019 առաւօտեան ժամը 11։00ին Աթէնքի Ռազմական Թանգարան (Ռիզարի 2, մեթրօ էվանկելիզմոս) Հանդիսավար՝ ընկհ. Ալիս Ֆարաճեան Ողջոյնի խօսքեր՝ Հելլէն Կառավարութեան,...

Առաջնորդ Սրբազան հօր հնգօրեայ այցելութիւնը Հիւսիսային Յունաստան եւ Թրակիա

ժա­մա­նում Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ օ­դա­կա­յան եւ մեկ­նում՝ ­Գո­մո­թի­նի ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 27 ­Մարտ 2019ի վաղ ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ՝ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան Ա­թէն­քէն հնգօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ մը մեկ­նե­ցաւ դէ­պի ­Հիւ­սի­սա­յին...

Հ. Կ. Խաչի «Սիրոյ Պազար» (Նկարներ)

Ըն­կե­րու­հի­նե­րու եր­կա­րա­շունչ աշ­խա­տան­քին, ա­նոնց սի­րոյ ու նո­ւի­րու­մի զգա­ցում­նե­րուն դրսե­ւո­րումն է «­Սի­րոյ ­Պա­զար»ը Կի­րա­կի՝ 7 Ապ­րիլ 2019ին, Ա­թէն­քի Intercontinental հիւ­րա­նո­ցի «Աֆ­րո­տի­թի» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հայ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական մասնաճիւղներու տողանցքը

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մեր մաս­նա­ճիւղ­նե­րը, ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, յու­նաց ազ­գա­յին տօ­նի՝ ­Մարտ 25ի օ­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց ի­րենց աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին: Ան­գամ մը եւս...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդա­կան Միութեան 72ամեակի նշում՝ Թեսաղոնի­կէի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բին, ­Շա­բաթ՝ 23 ­Մարտ 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30էն սկսեալ, «Holiday Inn» պան­դո­կին մէջ նշուե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան...
- Advertisement -