«Զաւարեան» վարժարանի 90ամեակ — Բ.

Ք­սան տա­րի­ներ ա­ռաջ էր՝ 1997ին, երբ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ ազ­գա­յին «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թիւն-գոր­ծու­նէու­թեան 70րդ ­տա­րե­դար­ձը կը նշո­ւէր ու, այդ ա­ռի­թով, ձեռ­նար­կո­ւած այլ աշ­խա­տանք­նե­րու...

«Զաւարեան» վարժարանի 90ամեակ -Ա.

«­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի հիմ­նա­դիր­նե­րուն միտ­քէն իսկ ար­դեօք ան­ցա՞ծ էր, թէ ­Սի­մոն ­Զա­ւա­րեա­նի ա­նու­նով կո­չո­ւած մեր սի­րե­լի վար­ժա­րա­նը պի­տի գո­յա­տե­ւէ 90 եր­կար տա­րի­ներ՝ յաղ­թա­հա­րե­լով բո­լոր ար­գելք­նե­րը....

Ս. Յակոբ տօնի նուիրահաւաք

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կիրա­կի 9 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018­ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։ Այս ա­ռի­թով, ե­կե­ղեց­ւոյս...

«Արեւելքի բանակը կը նկարէ Թեսաղոնիկէն»

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.»ի ա­րո­ւես­տի հաս­տա­տու­թեան, ­Շա­բաթ՝ 27 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00ին, «Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.»ի թան­գա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ա­րե­ւել­քի...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան եւ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ան­դամ պրն. ­Բիէր...

2017-2018 «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն հա­մա­ձայն՝ Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը, այս տա­րի եւս, «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան» մրցա­նա­կը տրա­մադ­րեց ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի վար­ժա­րան­նե­րը...

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը ան­ցեա­լին եւ այ­սօր

­Դի­մե­ցինք Հ. Կ. ­Խա­չի եր­կու տար­բեր սե­րուն­դի ըն­կե­րու­հի­նե­րու, ո­րոնք մայր ու աղ­ջիկ են եւ ո­րոշ հար­ցում­ներ ու­ղե­ցինք ի­րենց, մեր միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան, ան­դա­մակ­ցու­թեան եւ ժո­ղո­վա­կան...

Ամարուսի Վերի Թաղի Հայ Կապոյտ Խաչի մասնաճիւղ 1929

Ամարուսի Վերի Թաղի Հայ Կապոյտ Խաչի մասնաճիւղ 13-01-1929, Յունաստանի Հայ Կապոյտ Խաչի հիմնադրութեան առաջին տարիներէն

Էտուար Ակնունիի ծննդեան 155ամեակ

ՀՕ­Մի գա­ղա­փա­րը ի­րա­կա­նու­թեան վե­րա­ծած՝ Է­տո­ւար Ակ­նու­նիի ծննդեան 155-ա­մեա­կին ա­ռի­թով Ա­լիս ­Յա­րու­թիւ­նեան Ե­թէ Է­տո­ւար Ակ­նու­նին եր­կար ապ­րած ըլ­լար ­Ճոն ­Լե­նո­նին ճանչ­նա­լու հա­մար, վստա­հա­բար հա­մա­ձայն գտնո­ւած պի­տի ըլ­լար իր...

Խա­չու­հիի մը յու­շե­րէն

Իս­կու­հի ­Ճա­մու­զեան ­Շատ ու­րախ եմ որ մաս կը կազ­մեմ Հ.Օ.­Մ.ի մեծ ըն­տա­նի­քին. Հ.Կ.­Խ.ի ան­դամ ըլ­լա­լով հա­ւա­նա­բար բան մը տո­ւած ըլ­լամ միու­թեան, բայց ստա­ցած եմ շատ...
- Advertisement -