«Յուշամատեան»ը՝ այս, շաբաթ Աթէնքի մէջ

«­Յու­շա­մա­տեան-Ծ­րա­գիր» միու­թիւ­նը այս շա­բաթ կ­՛այ­ցե­լէ Ա­թէնք: ­Կազ­մա­կեր­պո­ւած ե­լոյթ­նե­րը կը տա­րա­ծո­ւին չորս օ­րո­ւան վրայ.- Ա­ռա­ջին եր­կու ե­րե­կո­նե­րը՝ Հինգ­շաբ­թի եւ Ուր­բաթ, ման­րա­մաս­նօ­րէն պի­տի լու­սա­բա­նեն հան­րու­թիւ­նը «­Յու­շա­մա­տեան»ի նպա­տա­կին եւ...

Եւրոպական Phoneton 2019ը

Կի­րա­կի՝ 24 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ 2019ի «­Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի Եւ­րո­պա­կան Phonetonը, որ ան­ցեալ տա­րի­նե­րուն նման ու­նե­ցաւ ակն­կա­լո­ւած յա­ջոու­թիւն եւ ժո­ղովր­դա­յին լայն մաս­նակ­ցու­թիւն։ «Ես...

Քալամաթայի մէջ կանգնեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած խաչքար (նկարներ)

­­­Կի­րա­կի՝ 17 ­­­Նո­յեմ­բեր 2019ին, յու­նա­հա­յոց ազ­գա­յին կեան­քի աշ­խու­ժու­թեան զար­կե­րա­կը զգա­ցո­ւե­ցաւ ­­­Քա­լա­մա­թա­յէն, ուր յատ­կանշա­կան օր մը եւս ար­ձա­նագ­րո­ւե­ցաւ յու­նա­հա­յոց կեան­քի տա­րեգ­րու­թեանց մէջ։ ­­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­տապնդ­ման...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտ. միութիւնը մասնակցեցաւ Բազմարուեստարանի ելոյթներուն

­Կի­րա­կի՝ 17 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. ­Միու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը բաղ­կա­ցած ըն­կեր­ներ Ի­լիա ­Լա­զա­րեա­նէ, Ե­րո­ւանդ ­Մա­նու­կեա­նէ եւ ­Արա Սէ­ֆէ­րեա­նէ ներ­կայ գտնո­ւե­ցան  ­Բազ­մա­րո­ւես­տա­րա­նի ո­գե­կո­չա­կան ե­լոյթ­նե­րուն...

­Յու­շա­մա­տեան Աթէնքի մէջ

Մասնակցեցէ՛ք օսմանեան հայկական ժառանգութեան վերաբերող դասախօսութեան եւ յուշ-իրեր հաւաքելու աշխատանոցին ­Յու­շա­մա­տեան կայ­քէ­ջը կը գոր­ծէ ար­դէն ութ տա­րիէ ի վեր։ Ա­նոր նպա­տակն է յօ­դո­ւած­նե­րու եւ տե­սո­ղա­կան գոր­ծիք­նե­րու ճամ­բով...

Տոքթ. Էլէնի Թէոխարուս այցելեց Ազգային առաջնորդարան

11 ­­Նո­յեմ­բեր 2019ի կէ­սօ­րին Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան այ­ցե­լեց ­­Կիպ­րո­սի ե­րես­փո­խան, եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի նախ­կին ան­դամ վի­րա­բոյժ Է­լէ­նի ­­Թէո­խա­րուս, որ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հրա­ւէ­րով կ­­՚այ­ցե­լէր ­­Յու­նա­հայ...

Մասնակցութիւն՝ Առաջին համաշխարհային պատերազմի դադարման յիշատակումի օրուան

­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ նա­հան­գա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րով, Եր­կու­շաբ­թի՝ 11 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Դաշ­նա­կից­նե­րու» գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի դա­դար­ման հա­մա­ձայ­նագ­րի յի­շա­տա­կու­մի օ­րո­ւան նո­ւի­րո­ւած ծաղ­կեպ­սա­կի...

Հայաստան Համահայկական հիմնադրամ եւրոպական Phoneton 2019

«Ես իմ ա­նուշ ­Հա­յաս­տա­նի. ­կե­նա­րար ջուր եւ ա­րեւ հա­մայնք­նե­րուն»՝ բնա­բա­նով ­Ֆո­նէ­թո­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Կի­րա­կի 24 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, կէ­սօ­րո­ւայ ժա­մը 12էն մին­չեւ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8.00։ ­Բո­լոր մեր յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք կը փա­փա­քին ի­րենց սրտա­բուխ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րով սա­տար հան­դի­սա­նալ Phoneton 2019ի դրա­մա­հա­ւա­քին եւ ի­րենց ներդ­րու­մը ու­նե­նալ հայ­րե­նա­շի­նու­թեան վսեմ գոր­ծին, կրնան ի­րենց գու­մար­նե­րը փո­խան­ցել Հ. Հ. Հ.ի դրա­մա­տան հա­շի­ւի հե­տե­ւեալ թի­ւին՝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  GR 410172195000 5195050350 – 189   ­Հիմ­նադ­րա­մի եւ ­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան կա­ռոյց­նե­րու կա­մա­ւոր­նե­րը հե­ռա­ձայ­նա­յին կա­պի մէջ պի­տի մտնեն ­ձե­զի հետ, ա­ռի­թը տա­լով ձեր սրտա­բուխ մաս­նակ­ցու­թեան։ Ն­մա­նա­պէս, փա­փա­քող­նե­րը կրնան ի­րենց սրտա­բուխ նո­ւէր­նե­րը փո­խան­ցել տե­ղա­կան հայ­կա­կան ո­րե­ւէ ե­կե­ղե­ցին եւ կամ ­Հիմ­նադ­րա­մի գրա­սե­նեա­կը (­Լա­միաս փո­ղոց, թիւ 30, ­Բա­լէա ­Գո­քի­նիա)։   Հ. Հ. Հ.­ Յու­նաս­տա­նի ­Վար­չու­թիւն

Էլէնի Թէոխարուս հմայեց իր ելոյթով՝ Աթէնքի մէջ

Ան­նա ­Գա­զան­ճեան ­Կի­րա­կի՝ 10 ­Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց ձեռ­նարկ՝ նո­ւի­րո­ւած՝ բժիշկ, բազ­մա­մեայ մար­դա­սի­րա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն ու­նե­ցող ու նախ­կին եւ­րոե­րես­փո­խան տոքթ....

Էլէնի Թէոխարուսի հանդիպումները հայկական կառոյցներուն հետ

Հ.Կ.­Խա­չի Շրջ. ­Վար­չու­թեան հրա­ւէ­րով Ա­թէնք գտնո­ւող կիպ­րա­ցի հա­յա­սէր նախ­կին եւ­րոե­րես­փո­խան եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի ան­զու­գա­կան բա­րե­կամ տոքթ. Է­լէ­նի ­Թէո­խա­րուս իր ու­նե­ցած հրա­պա­րա­կա­յին ե­լոյ­թին ա­ռի­թով, այ­ցե­լեց...
- Advertisement -