ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ

«Ան­բա­ւե­լին երկ­նի եւ երկ­րի ի խան­ձա­րուրս պա­տե­ցաւ, ոչ մեկ­նե­լով ի ­Հօ­րէ ի սուրբ այ­րին բազ­մե­ցաւ» ­Հայ ե­կե­ղեց­ւոյ սրբա­զան շա­րա­կա­նագ­րին աս­տուա­ծաշն­չա­կան հիմ­քով, աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան խոր­քով, բա­նաս­տեղ­ծա­կան ո­ճով եւ ե­րաժշ­տա­կան...

­Նա­մակ՝ ­Կա­ղանդ ­Պա­պա­յին

­Տա­րո­ւան ա­մէ­նէն շատ սի­րո­ւած եւ սպա­սո­ւած տօ­նե­րը կը մօ­տե­նան՝ ­Կա­ղանդ եւ ­Սուրբ Ծ­նունդ... ­Մեծ եւ փոքր՝ կը պատ­րաս­տո­ւինք եւ խան­դա­վառ կը սպա­սենք այդ օ­րե­րուն, որ­պէս­զի...

Հանդիսաւոր տօնախմբութիւն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 23 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ...

Բարեմաղթանք՝ Յունաստանի Հ.Յ.Դաշնակցութեան Կեդրոնական Կոմիտէի

­Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն ջեր­մօ­րէն կը շնոր­հա­ւո­րէ ա­մա­նո­րը թե­միս Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին, ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թեանց ու յա­րա­կից մար­մին­նե­րուն, յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց հո­գե­ւոր պե­տե­րուն, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի եւ ­Հայ...

Սպայից Վարժարանի ուսանողաց երդման արարողութիւն

Յունաստանի զինեալ ուժերու Սպայից Վարժարանի պատասխանատու գնդապետ Կրէցաս Նիքոլաոսի հրաւէրով՝ Յունաստանի հայոց թեմի բարեջան առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեան եւ Յունաստանի հայոց թեմի Ազգային Վարչութեան...

Տօն Ս. Ստեփանոս նախասարկաւագի

Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի տնօ­րի­նու­մով, Ե­րեքշաբ­թի՝ 25 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դանիստ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­տուկ կեր­պով տօ­նա­կա­տա­րո­ւե­ցաւ Ս. Ս­տե­փա­նոս նախա­սար­կա­ւա­գի ու...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի հան­դի­պում՝ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հետ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նին, ան­ցեալ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 19 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին։ Զ­րոյ­ցին...

Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղին տա­րե­կան պա­զա­րը

­Շա­բաթ՝ 15 ­Դեկ­տեմ­բեր 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5էն սկսեալ, մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը այ­ցե­լե­ցին ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բը, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ տա­րի­նե­րու ա­ւան­դու­թիւն դար­ձած Հ. Կ. ­Խա­չի...

Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան՝ ­Գո­մո­թի­նիի մէջ

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 11 ­Դեկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8ին, յու­նա­հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ժա­մա­նեց ­Գո­մո­թի­նի՝ մաս­նակ­ցե­լու Ս. ­Յա­կոբ Մծբ­նայ ­Հայ­րա­պե­տի տօ­նախմ­բու­թեան։ Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին Սր­բա­զան ­Հայ­րը...

«…­Դա­րեր ես ան­ցել, բայց մնա­ցել ես պա­տա­նի…»

Է­րե­բու­նի-Ե­րե­ւա­նի 2800ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ե­րե­կո­յի ա­ռի­թով՝ ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բը դար­ձեալ ջերմ եւ տօ­նա­կան շունչ ա­ռած էր հայ­կա­կան մշա­կոյ­թով՝ երգ ու պա­րով, ­Կի­րա­կի՝ 9 ­Դեկ­տեմ­բեր...
- Advertisement -