Յետաձգուած

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած միօ­րեայ պտոյտը Շաբաթ՝ 23 Փետրուարին դէ­պի ­Քա­րի­թէ­նա Ար­քա­տիաս, կը յետաձգուի՝ օդի աննպաստութեան պատճառով: Նոր թուական Շաբաթ՝ 2 Մարտ

Ան­դա­մա­կան ժո­ղով

Հ. Կ. Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ժո­ղով Շա­բաթ՝ 23 Փետ­րո­ւար 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, «­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս: Պի­տի...

ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

Նախագահութեամբ`Յունաստանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Գեղամ Ս. Արք. Խաչերեանի եւ կազմակերպութեամբ Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդին, Չորեքշաբթի՝ 27 Փետրուար 2019ին, երեկոյեան ժամը 7։15ին, «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ...

Տօն Սրբոց Վարդանանց Զօրավարացն մերոյ եւ 1036 վկայիցն

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, Հինգ­շաբ­թի՝ 28 ­Փետ­րո­ւար 2019ին, ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑՆ ՄԵՐՈՑ ԵՒ 1036 ՎԿԱՅԻՑՆ...

ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ Սր­բոց ­Վար­դա­նանց ­Զօ­րա­վա­րաց

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ` Գեր. ­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ ­Պէ­զա­զեա­նի ­Վի­ճա­կա­ւոր ­Յու­նաս­տա­նի ­կա­թո­ղի­կէ ­հա­յոց թե­մի ­Խորհր­դա­տու ­Մարմ­նի ­ Կը դա­սա­խօ­սէ՝ Բ­ժիշկ Մկր­տիչ ­Մա­նու­կեան ­Հինգ­շաբ­թի` 28 ­Փետ­րո­ւար 2018ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին ΘΕΑΤΡΟ Π.Κ., Քասոմուլի 30...

Ա­շա­կեր­տա­կան Բա­րե­կեն­դա­նեան Պա­րա­հան­դէս

Սի­րե­լի ա­շա­կերտ­ներ, Հ. Կ. Խաչի «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի Ծ­նո­ղա­կան Միու­թիւ­նը, այս տա­րի եւս կը կազ­մա­կեր­պէ բա­րե­կեն­դա­նեան պա­րա­հան­դէս, Ուր­բաթ՝ 1 Մարտ 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30-9:30 «­Զա­ւա­րեան»...

FB: ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թիւն — ARF Greece

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէն՝ նկա­տի առ­նե­լով հան­րու­թեան հետ հա­ղոր­դա­կցու­թեան ստեղծ­ման նոր եւ ան­մի­ջա­կան մի­ջոց­նե­րու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը ար­դէն մի քա­նի օր է, որ նոր պաշ­տօ­նա­կան իր...

Հանդիպում խորհրդարանի պատգամաւոր եւ նախկին նախարար Նիքոս Տենտիասի հետ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի քա­ղա­քա­կան հան­դի­պում­նե­րու ծի­րէն ներս, ան­ցեալ ­Հինգ­շաբ­թի 14 ­Փետ­րո­ւար 2019ին, հան­դի­պում կա­յա­ցաւ հել­լէն խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր եւ նախ­կին նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սի...

Երիտասարդականի Օր (նկարներ)

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան կազ­մա­կեր­պած «Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի Օր»ը տե­ղի ու­նե­ցաւ մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ ­Շա­բաթ` ­Փետ­րո­ւար 9ին, «­Զա­ւա­րեան» ­Կեդ­րո­նէն ներս, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 20։30ին։ ­Ձեռ­նար­կին բա­ցու­մը կա­տա­րեց Հ.Յ.Դ. Յ.Ե.­Մի...
- Advertisement -