Մասնակցութիւն՝ Առաջին համաշխարհային պատերազմի դադարման յիշատակումի օրուան

­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ նա­հան­գա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րով, Եր­կու­շաբ­թի՝ 11 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Դաշ­նա­կից­նե­րու» գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի դա­դար­ման հա­մա­ձայ­նագ­րի յի­շա­տա­կու­մի օ­րո­ւան նո­ւի­րո­ւած ծաղ­կեպ­սա­կի...

Տոքթ. Էլէնի Թէոխարուս այցելեց Ազգային առաջնորդարան

11 ­­Նո­յեմ­բեր 2019ի կէ­սօ­րին Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րան այ­ցե­լեց ­­Կիպ­րո­սի ե­րես­փո­խան, եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի նախ­կին ան­դամ վի­րա­բոյժ Է­լէ­նի ­­Թէո­խա­րուս, որ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հրա­ւէ­րով կ­­՚այ­ցե­լէր ­­Յու­նա­հայ...

Քալամաթայի մէջ կանգնեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած խաչքար (նկարներ)

­­­Կի­րա­կի՝ 17 ­­­Նո­յեմ­բեր 2019ին, յու­նա­հա­յոց ազ­գա­յին կեան­քի աշ­խու­ժու­թեան զար­կե­րա­կը զգա­ցո­ւե­ցաւ ­­­Քա­լա­մա­թա­յէն, ուր յատ­կանշա­կան օր մը եւս ար­ձա­նագ­րո­ւե­ցաւ յու­նա­հա­յոց կեան­քի տա­րեգ­րու­թեանց մէջ։ ­­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­տապնդ­ման...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտ. միութիւնը մասնակցեցաւ Բազմարուեստարանի ելոյթներուն

­Կի­րա­կի՝ 17 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. ­Միու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը բաղ­կա­ցած ըն­կեր­ներ Ի­լիա ­Լա­զա­րեա­նէ, Ե­րո­ւանդ ­Մա­նու­կեա­նէ եւ ­Արա Սէ­ֆէ­րեա­նէ ներ­կայ գտնո­ւե­ցան  ­Բազ­մա­րո­ւես­տա­րա­նի ո­գե­կո­չա­կան ե­լոյթ­նե­րուն...

­Յու­շա­մա­տեան Աթէնքի մէջ

Մասնակցեցէ՛ք օսմանեան հայկական ժառանգութեան վերաբերող դասախօսութեան եւ յուշ-իրեր հաւաքելու աշխատանոցին ­Յու­շա­մա­տեան կայ­քէ­ջը կը գոր­ծէ ար­դէն ութ տա­րիէ ի վեր։ Ա­նոր նպա­տակն է յօ­դո­ւած­նե­րու եւ տե­սո­ղա­կան գոր­ծիք­նե­րու ճամ­բով...

Գրական երեկոյ նուիրուած՝ Յովսէփ Պարազեանի գիրքերու ներկայացման

­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը Կի­րա­կի՝ 8 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, գրա­կան ե­րե­կոյ կը կազ­մա­կեր­պէ ­Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս, պա­տո­ւե­լու եւ հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու...

Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ հիմնադրման եւ անուանակոչութեան 116րդ ամեակի տօնախմբութիւն

Բարձր հովանաւորութեամբ եւ հանդիսապետութեամբ՝ Յունաստանի Հայոց թեմի բարեջան Առաջնորդ՝ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ Տնօրինութեամբ՝ Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ թաղական խորհուրդին կազմակերպութեամբ՝ Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ տիկնաց միութեան Տեղի կ’ունենայ Ուրբաթ՝ 22,...

Հայաստան Համահայկական հիմնադրամ եւրոպական Phoneton 2019

«Ես իմ ա­նուշ ­Հա­յաս­տա­նի. ­կե­նա­րար ջուր եւ ա­րեւ հա­մայնք­նե­րուն»՝ բնա­բա­նով ­Ֆո­նէ­թո­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Կի­րա­կի 24 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, կէ­սօ­րո­ւայ ժա­մը 12էն մին­չեւ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8.00։ ­Բո­լոր մեր յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­նե­րը, ո­րոնք կը փա­փա­քին ի­րենց սրտա­բուխ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րով սա­տար հան­դի­սա­նալ Phoneton 2019ի դրա­մա­հա­ւա­քին եւ ի­րենց ներդ­րու­մը ու­նե­նալ հայ­րե­նա­շի­նու­թեան վսեմ գոր­ծին, կրնան ի­րենց գու­մար­նե­րը փո­խան­ցել Հ. Հ. Հ.ի դրա­մա­տան հա­շի­ւի հե­տե­ւեալ թի­ւին՝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  GR 410172195000 5195050350 – 189   ­Հիմ­նադ­րա­մի եւ ­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան կա­ռոյց­նե­րու կա­մա­ւոր­նե­րը հե­ռա­ձայ­նա­յին կա­պի մէջ պի­տի մտնեն ­ձե­զի հետ, ա­ռի­թը տա­լով ձեր սրտա­բուխ մաս­նակ­ցու­թեան։ Ն­մա­նա­պէս, փա­փա­քող­նե­րը կրնան ի­րենց սրտա­բուխ նո­ւէր­նե­րը փո­խան­ցել տե­ղա­կան հայ­կա­կան ո­րե­ւէ ե­կե­ղե­ցին եւ կամ ­Հիմ­նադ­րա­մի գրա­սե­նեա­կը (­Լա­միաս փո­ղոց, թիւ 30, ­Բա­լէա ­Գո­քի­նիա)։   Հ. Հ. Հ.­ Յու­նաս­տա­նի ­Վար­չու­թիւն

«Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան տօ­նախմ­բու­թիւն

Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ եւ մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն ­Կի­րա­կի՝ 1 ­Դեկ­տեմ­բեր 2019ին, կը պա­տա­րա­գէ եւ կը քա­րո­զէ Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ՍՐԲ. ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ...

Էլէնի Թէոխարուս հմայեց իր ելոյթով՝ Աթէնքի մէջ

Ան­նա ­Գա­զան­ճեան ­Կի­րա­կի՝ 10 ­Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց ձեռ­նարկ՝ նո­ւի­րո­ւած՝ բժիշկ, բազ­մա­մեայ մար­դա­սի­րա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն ու­նե­ցող ու նախ­կին եւ­րոե­րես­փո­խան տոքթ....
- Advertisement -