Ատրպէյճանը՝ թուրք մտաւորականներու դէմ

Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ հե­տաքն­նու­թիւն սկսած է Ար­ցախ այ­ցե­լած չորս թուրք մտա­ւո­րա­կան­նե­րու նկատ­մամբ: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ թրքա­կան «Ա­նա­տո­լու» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը: Ատր­պէյ­ճա­նի ընդ­հա­նուր դա­տա­խա­զու­թիւ­նը ­Թուր­քիոյ քա­ղա­քա­ցի­ներ՝ գրող ­Սա­յիթ...

Սահմանամերձ Բերքաբերը նոր մանկապարտէզ ունի

Սահ­մա­նա­մերձ ­Բեր­քա­բեր գիւ­ղին մէջ ե­րե­խա­նե­րը 26 տա­րո­ւան ընդ­մի­ջու­մէ ետք կրկին ման­կա­պար­տէզ կը յա­ճա­խեն: ­Խորհր­դա­յին տա­րի­նե­րուն կա­ռու­ցո­ւած եւ հե­տա­գա­յին ա­ւե­րո­ւած շի­նու­թեան մէկ մա­սը վե­րա­նո­րո­գո­ւած ու...

Միշիկըն ճանչցաւ Արցախի անկախութիւնը

­Մի­շի­կըն նա­հան­գի ­Ծե­րա­կոյ­տը ­Հինգ­շաբ­թի՝ 29 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, բա­ցար­ձակ մե­ծա­մաս­նու­թեամբ հաս­տա­տեց թիւ 99 բա­նա­ձե­ւը, որ կոչ կ­՛ուղ­ղէ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու կա­ռա­վա­րու­թեան՝ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հետ տնտե­սա­կան եւ մշա­կու­թա­յին...

«Ղարաբաղի ազատագրումը»

Թուր­քիոյ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Նու­րէտ­տին ­Ճա­նիք­լի ­Պա­քո­ւի մէջ յայ­տա­րա­րած է, թէ «շատ կա­րե­ւոր է Ատր­պէյ­ճա­նին մաս կազ­մող ­Ղա­րա­բա­ղի ա­զա­տագ­րու­մը» եւ այդ տա­րածք­նե­րը ուշ կամ կա­նուխ...

Թուրք գործիչներ Ստեփանակերտի մէջ

«Ա­րեւմ­տա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Հա­մա­գու­մար» մի­ջազ­գա­յին ոչ-կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան հա­մա­նա­խա­գահ Ա­րա­գած Ա­խո­յեա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ ճա­նա­չո­ղա­կան այ­ցով Ար­ցախ այ­ցե­լած խումբ մը թուրք հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան եւ մշա­կու­թա­յին գոր­ծիչ­ներ, ­Սեպ­տեմ­բեր 25ի, Ս­տե­փա­նա­կեր­տի...

Երեւանի մէջ բացուած է գրատպութեան թանգարան

­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Գ­րա­դա­րա­նի թա­մա­նեա­նա­կան մաս­նա­շէն­քին մէջ բա­ցո­ւած է գրատ­պու­թեան թան­գա­րան, որ կը ներ­կա­յաց­նէ հայ տպագ­րու­թեան ան­ցած ճա­նա­պար­հը,- կը հա­ղոր­դէ «­Մե­դիա­մաքս»: ­Թան­գա­րան հիմ­նե­լու գա­ղա­փա­րը ծնած էր...

Մուսա Լերան Վաքըֆ գիւղ

­Թուր­քիոյ հայ հա­մայն­քին ու­շադ­րու­թիւ­նը անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին կեդ­րո­նա­ցած էր ­Մու­սա ­Լե­րան ­Վա­քըֆ գիւ­ղի վրայ, ուր հանգս­տեան կո­չո­ւած պատ­րիարք ­Մես­րոպ Արք. ­Մու­թա­ֆեա­նի յի­շա­տա­կին ձօ­նո­ւած հո­վո­ւա­տան մշա­կու­թա­յին հա­մա­լի­րի...

Նախագահ Սարգսեան ընդունեց Կարօ Փայլանը

­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան 22 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ըն­դու­նած է ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի ան­դամ ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նը, որ ­Հա­յաս­տան կը գտնո­ւի ­Հա­յաս­տան-Ս­փիւռք հա­մա­հայ­կա­կան 6րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու նպա­տա­կով: ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը...

Նալբանդեան-Մամետեարով

23 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ­Նիւ Եոր­քի մէջ հան­դի­պում ու­նե­ցած են ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­Նալ­բան­դեան ու Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար ­Մա­մե­տեա­րով` ներ­կա­յու­թեամբ Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի...

Երուսաղէմի Հայկական թանգարանի վերաբացման ծրագիր կը մշակուի

Ե­րու­սա­ղէմ ոտք դրած զբօ­սաշրջիկ­նե­րը, ան­կախ ազ­գու­թե­նէն, ­հայ­կա­կան թա­ղա­մա­սը չեն շրջան­ցեր: Ա­նի­կա մէկն է ­Հին քա­ղա­քի չորս թա­ղա­մա­սե­րէն. միւս ե­րե­քը կը պատ­կա­նին քրիս­տո­նէա­կան, հրէա­կան եւ...
- Advertisement -