Ազատագրուեցաւ Ցեղասպանութեան զոհերու աճիւնները պարունակող Մարկատէն

­Նո­յեմ­բեր 9ին, սու­րիա­կան բա­նա­կը իր դաշ­նա­կից ու­ժե­րուն հետ միա­սին, ­Տէր ­Զօ­րի նա­հան­գին մէջ «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թեան» ա­հա­բե­կիչ­նե­րէն ա­զա­տագ­րեց Ալ­պու­քա­մալ քա­ղա­քը, որ Ի­րա­քի սահ­մա­նա­կից այդ շրջա­նին...

Մոլտովայի նախագահը յարգանքի տուրք մատուցեց Ցեղասպանութեան զոհերուն

­Նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգսեա­նի հրա­ւէ­րով պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ, իր կնոջ հետ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն հա­սած է ­Մոլ­տո­վա­յի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ի­կոր ­Տո­տոն: ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի նստա­վայ­րին մէջ նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան...

Ուսանողները կը պահանջեն

Քա­նի մը հա­րիւր ու­սա­նող­ներ եւ ա­նոնց սա­տա­րող քա­ղա­քա­ցի­ներ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ ­Նո­յեմ­բեր 8ին, դա­սա­դու­լի դի­մե­ցին՝ պա­հան­ջե­լով պահ­պա­նել տար­կէտ­ման ի­րա­ւուն­քը, որ ըստ «­Զի­նո­ւո­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան մա­սին» նոր օ­րէն­քին՝...

2 հրշէջ մե­քե­նայ

Ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­նե­րու նա­խա­րա­րու­թիւ­նը (Ա.Ի.Ն.) կը տե­ղե­կաց­նէ, որ փրկա­րար ծա­ռա­յու­թեան հրշէջ-փրկա­րա­րա­կան մե­քե­նա­նե­րու իր շար­ժա­կազ­մը հա­մալ­րո­ւած է ա­մե­րի­կեան ար­տադ­րու­թեան Pierce մակ­նի­շի եր­կու մե­քե­նա­նե­րով՝ 2 թոն ջրա­տա­րո­ղու­թեամբ,...

Հայաստան պիտի ունենայ «Noyland»

Հ.Հ. կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը Disneyland եւ Universal ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու փոր­ձա­գէտ­նե­րը ­Հա­յաս­տան հրա­ւի­րած է ­Վա­նա­ձո­րի մէջ Disneylandի նման վայ­րի մը նա­խա­գի­ծի ի­րա­գործ­ման աշ­խա­տանք­նե­րու շրջա­նա­կին մէջ: Այդ վայ­րը պի­տի...

21րդ դարու ֆաշականութիւն

7 ա­միս ատր­պէյ­ճա­նա­կան բան­տին մէջ մնա­ցած ռուս պլո­կըր Ա­լեք­սանդր ­Լափ­շին իր LiveJournalի մէջ կը գրէ, թէ ատրպէյ­ճան­ցի­նե­րը, վրդո­վո­ւած ըլ­լա­լով՝ որ ­Ռու­սիա կը պաշտ­պա­նէր ­Լափ­շի­նի...

Բացուեցաւ մեծագոյն արեւային կայանը

­Նո­յեմ­բեր 7ին Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զի ­Թա­լին քա­ղա­քին մէջ բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ա­մէ­նէն մեծ՝ 1 մե­կաո­ւաթ հզօ­րու­թեամբ «­Թա­լին-1» ա­րե­ւա­յին կա­յա­նին,- կը հա­ղոր­դէ «­Նիւզ»: Այս ե­զա­կի ծրա­գի­րը ար­տադ­րա­կան...

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններու ընտրութիւններ

5 ­Նո­յեմ­բե­րին ­Հա­յաս­տա­նի 69 հա­մայնք­նե­րու մէջ տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րու ընտ­րու­թիւն­ներ տե­ղի ու­նե­ցած են: ­Հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի 135 թեկ­նա­ծու­նե­րէն 56ը ան­կու­սակ­ցա­կան են, 67ը` ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան,...

Ատրպէյճան կը ծրագրէ բողոքել CNNին

Ատր­պէյ­ճան կը պատ­րաս­տո­ւի իր բո­ղո­քը ներ­կա­յաց­նե­լու CNNի յու­նա­կան ծա­ռա­յու­թեան՝ Ար­ցա­խի հա­կա­մար­տու­թեան մա­սին պատ­մող փաս­տագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նին վե­րա­բե­րեալ: Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մա­մու­լի քար­տու­ղար ­Հիք­մաթ ­Հա­ճիեւ յայտ­նած...

Սփիւռքի նախարարութիւնը հայրենադարձութեան ծրագիր կը մշակէ

Ս­փիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւ­նը ծրագ­րած է 2018ին ձեռ­նար­կել հայ­րե­նա­դար­ձու­թեան մա­սին հա­յե­ցա­կար­գի ու նաեւ օ­րէն­քի մշակ­ման: Այս մա­սին տե­ղե­կա­ցուց սփիւռ­քի նա­խա­րար Հ­րա­նոյշ ­Յա­կո­բեան՝ պա­տաս­խա­նե­լով «Ա­զա­տու­թեան» այն հար­ցին,...
- Advertisement -