LensCulture Exposure Guide 2017

Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն Ար­ցա­խի մէջ առ­նո­ւած լու­սան­կար­նե­րը LensCulture Exposure Guide 2017 լու­սան­կար­նե­րու մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թին երկ­րորդ տե­ղը գրա­ւած են: ­Լու­սան­կար­նե­րու հե­ղի­նա­կը ար­ցախ­ցի լու­սան­կա­րիչ Ա­րեգ ­Բա­լա­յեանն...

Աստուածաշունչի առաջին հրատարակութեան 350ամեակ

Հ­նա­գոյն ձե­ռա­գիր­նե­րու հիմ­նարկ ­Մա­տե­նա­դա­րա­նը, ԵՈՒՆԵՍՔՕի ա­ջակ­ցու­թեամբ, 2017 թո­ւա­կա­նին շարք մը ձեռ­նարկ­ներ պի­տի կազ­մա­կեր­պէ` նո­ւի­րո­ւած հա­յե­րէն Աս­տո­ւա­ծա­շուն­չի ա­ռա­ջին հրա­տա­րա­կու­թեան 350ա­մեա­կին: ­Մա­տե­նա­դա­րա­նի տնօ­րէ­նի պաշ­տօ­նա­կա­տար ­Վա­հան ­Տէր-­Ղե­ւոն­դեան...

Մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւնը հա­սաւ ­­Հա­լէպ

­­Պէ­թի ­­Քի­լէր­ճեան - «ԳԱՆՁԱՍԱՐ» ­­Կի­րա­կի՝ 19 ­­Փետ­րո­ւար 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00ին, «­­Հա­յաս­տա­նի ժո­ղո­վուր­դէն ­­Սու­րիոյ բա­րե­կամ ժո­ղո­վուր­դին» խո­րա­գի­րը կրող ­­Հա­յաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան մար­դա­սի­րա­կան երկ­րորդ օ­ժան­դա­կու­թեան ա­ռա­ջին բա­ժի­նը...

Անակնկալ զարգացում

«Նոր Յարաջ» Պոլսոյ պատրիարքի ընտրութեան կապակցութեամբ արդէն տիրող ծանր տագնապը առջի օր Կրօնական ժողովի նախագահ Սահակ եպիսկ. Մաշալեանի հրաժարումէն ետք ա՛լ աւելի սուր բնոյթ ստացած...

Ար­ժան­թի­նի խորհր­դա­րա­ն

Ար­ժան­թի­նի Ազ­գա­յին ­Քոն­կեր­սի (խորհր­դա­րան) քննարկ­մանն ներ­կա­յա­ցո­ւած է ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու, ո­րոնց շար­քին ­­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան, ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նող օ­րի­նա­գի­ծը: Օ­րի­նա­գի­ծը ներ­կա­յա­ցու­ցած է պատ­գա­մա­ւոր ­­Նիլ­տա ­­Հար­րէն, որ նա­խա­պէս պաշտ­պա­նու­թեան...

­Շա­հին ­Միր­զոեւ

«­­Թա­լի­շիս­տա­նը այ­սօր կ­­՛ապ­րի նոյն ճա­կա­տա­գի­րը, ո­րուն մա­սին հի­մա կը խօ­սինք ­­Ղա­րա­բա­ղի վե­րա­բե­րեալ: ­­Թա­լի­շիս­տա­նը, կա­րե­լի է ը­սել, շրջա­փակ­ման մէջ է»,- այ­սօր «Ս­տե­փա­նա­կեր­տի շրջա­փակ­ման ճեղ­քու­մը. 25...

«Եր­կա­թէ գմբէթ»

­Հայ դա­տի ԱՄՆ յանձ­նա­խում­բը կոչ ը­րած է ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ընդ­դի­մա­նա­լու Իս­րա­յէ­լի կող­մէ ա­մե­րի­կեան ար­հես­տա­գի­տու­թեամբ ստեղ­ծո­ւած «Եր­կա­թէ գմբէթ» հա­կահր­թի­ռա­յին հա­մա­կար­գի վա­ճառ­քին Ատր­պէյ­ճա­նին: Ինչ­պէս...

­Հա­սան ­Ճե­մալ

­Պոլ­սոյ ա­տեան­նե­րէն մէ­կը յայտ­նի թուրք լրագ­րող եւ հրա­պա­րա­կա­խօս ­Հա­սան ­Ճե­մա­լը դա­տա­պար­տած է 1 տա­րի եւ 3 ա­միս բան­տար­կու­թեան, սա­կայն պա­տի­ժին գոր­ծադ­րու­թիւ­նը ա­ռայժմ յե­տաձ­գո­ւած է։...

ՀՅԴ-ն հրապարակեց իր ընտրական ցուցակները

Հ.Յ.Դ. «­Սի­մոն ­Վա­ցեան» կեդ­րո­նին մէջ Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին ի­րենց հա­մա­մաս­նա­կան ցու­ցակ­նե­րը եւ խօ­սե­ցան, թէ ինչ ծրագ­րով պի­տի յա­ռա­ջա­նան խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն: Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն...

«­Հա­յաս­տան» ­Հիմ­նադ­րա­մ

Հա­մա­ձայն ­Հե­ռուս­տա­մա­րա­թոն 2016ի ստանձ­նած Ար­ցա­խի տու­ժած բնա­կա­վայ­րե­րու վե­րա­կանգն­ման ծրա­գի­րին` ­Հիմ­նադ­րա­մը ­Մար­տա­կեր­տի շրջա­նի ­Մա­տա­ղիս հա­մայն­քին մէջ կը վե­րա­նո­րո­գէ 34 բնա­կա­րան: Ծ­րա­գի­րը կ­՚ի­րա­կա­նա­ցո­ւի ­Հե­ռա­խօ­սա­մա­րա­թոն 2016ին ­Հիմ­նադ­րա­մի...
- Advertisement -