Human Rights Watch

Human Rights Watch ի­րա­ւա­պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կոչ կ’ը­նէ զերծ մնա­լու ցու­ցա­րար­նե­րու դէմ բռնի ու­ժի գոր­ծադ­րու­մէն: ­Փաս­տե­լով, որ վեր­ջին քա­նի մը տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը Ե­րե­ւա­նի...

Հ.Օ.Մ.ի Ար­ցա­խի մաս­նա­ճիւ­ղ

­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան Ար­ցա­խի մաս­նա­ճիւ­ղը «Այ­ցե­լու­թիւն դիր­քա­պահ զի­նո­ւո­րին» ծրա­գի­րին ծի­րէն ներս այ­ցե­լած է ա­ռաջ­նա­գիծ: ­Հեր­թա­կան այ­ցե­լու­թեան հա­մար ընտ­րո­ւած է խորհր­դան­շա­կան` ­Հայ­րե­նեաց պաշտ­պա­նի օ­րը: Այս...

Հայաստան — Ա.Մ. Նահանգներ

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 28 ­Մար­տին, ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան շէն­քին մէջ, ­Հա­յաս­տան-Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­ներ դի­ւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման քսան­հին­գա­մեա­կին առ­թիւ բա­ցո­ւած ցու­ցա­հան­դէ­սի ըն­թաց­քին, նա­խա­րար Էդ­վարդ ­Նալ­բան­դեան յայ­տա­րա­րեց,...

«Յակոբ Գիւրջեան» քանդակագործութեան 5րդ միջազգային կոչունք

Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մշա­կոյ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան հար­ցե­րու նա­խա­րա­րու­թեան եւ «Ա­պա­գայ ­Սե­րունդ­նե­րու ­Հիմ­նադ­րամ»ի (Ա.Ս.Հ.) միա­ցեալ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ ­Յու­լիս 1էն սկսեալ ­Շու­շիի մէջ մեկ­նար­կած է «­Յա­կոբ ­Գիւր­ջեան» քան­դա­կա­գոր­ծու­թեան...

Քուալա Լամփուրի հայ համայնքի առաջին Ս. Պատարագը

­Մա­լե­զիոյ մայ­րա­քա­ղաք ­Քո­ւա­լա ­Լամ­փու­րի Ս. ­Մի­քա­յէլ Հ­րեշ­տա­կա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ (ռուս-ուղ­ղա­փառ) 4 ­Փետ­րո­ւա­րին ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով Ս. ­Պա­տա­րագ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ձե­ռամբ՝ ­Սին­կա­փու­րի, ­Միան­մա­րի, ­Պանկ­լա­տէ­շի եւ ­Ծայ­րա­գոյն...

Երեւանը նշեց իր հիմնադրութեան 2799ամեակը

«Երեւան` սիրոյ քաղաք» կարգախօսով «Էրեբունի-Երեւան-2799» տօնական ձեռնարկները սկսած են շաբաթ, 14 հոկտեմբերի առաւօտեան կանուխ ժամերէն: Օրուան ընթացքին Երեւանի Հանրապետութեան հրապարակին վրայ, այլ ձեռնարկներու կողքին, տեղի...

225.000 տոլար նուէր Հայագիտական Միութեան

Հա­յա­գի­տա­կան ուս­մանց եւ ու­սում­նա­սի­րու­թեանց ազ­գա­յին միու­թիւ­նը (NAASR) ­Մա­յիս 18ին 225.000 տո­լա­րի նո­ւէր ստա­ցած է ­Մե­սե­չու­սեց նա­հան­գի մշա­կու­թա­յին խոր­հուր­դի մշա­կու­թա­յին կա­լո­ւած­նե­րու հիմ­նադ­րա­մէն։ Գու­մա­րը պի­տի տրա­մադ­րո­ւի...

Արցախ ունի նոր Սահմանադրութիւն

Արցախի Հանրապետութեան Կենտրոնական ընտրական յանձնաժողովը Փետրուար 21-ի` ժամը 3.00-ի դրութեամբ հրապարակեց երէկ` Փետրուար 20-ին, հանրապետութեան մէջ տեղի ունեցած նոր Սահմանադրութեան հանրաքուէի նախնական արդիւնքները: Ըստ ԱՀ...

«Ցեղասպանութեան յանցագործութեան դէմ»

­Հա­յաս­տան կը պատ­րաս­տո­ւի «­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յան­ցա­գոր­ծու­թեան դէմ» նիւ­թով 3րդ ­հա­մաշ­խար­հա­յին նիս­տին: Այս մա­սին, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է­դո­ւարդ ­Նալ­պան­տեան նշած է ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց...

«Հալէպի վերականգնումի աշխատանքները կը շարունակուին»

­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր ­Ժի­րայր ­Ռէ­յի­սեան կը յայտ­նէ, թէ ­Հա­լէ­պի մէջ ընդ­հա­նուր վի­ճա­կը լաւ է եւ քա­ղա­քի վե­րա­կանգն­ման աշ­խա­տանք­նե­րը բնա­կա­նոն հու­նով կ­՛ըն­թա­նան: ­Հա­լէ­պի ա­զա­տագ­րու­մէն ետք...
- Advertisement -