ArmHiTec 2018

­Հա­յաս­տա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րը նոր գնդա­ցիր կը փոր­ձար­կեն։ Գն­դա­ցի­րին հե­ղի­նակ­նե­րը նո­րաս­տեղծ զէն­քի նմոյշ­նե­րէն մէ­կը ներ­կա­յա­ցու­ցին վեր­ջերս Ե­րե­ւա­նի մէջ կա­յա­ցած ArmHiTec 2018 պաշտ­պա­նա­կան զէն­քե­րու եւ սար­քե­րու...

CNNը Հայաստան

CNN պի­տի սկսի սփռե­լու «Էն­թը­նի ­Պուր­տեն ­Փարց Ան­նոն» (Anthony Bourdain Parts Unknown) յայ­տա­գի­րի 11րդ­ ե­թե­րաշր­ջա­նը: Յայտ­նի ա­մե­րի­կա­ցի խո­հա­րար Էն­թը­նի ­Պուր­տեն, աշ­խար­հի տա­րած­քին ճա­նա­պար­հոր­դե­լով, կը բա­ցա­յայ­տէ...

ԿՈՉ

­Վեր­ջին օ­րե­րի լա­րո­ւած, պայ­թիւ­նավ­տանգ ի­րա­վի­ճա­կը հան­գու­ցա­լու­ծե­լու, երկ­խօ­սու­թեան հար­թակ ստեղ­ծե­լու Հ.Յ. ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ջան­քե­րը ե­րէկ յոյս էին ա­ռա­ջաց­րել, որ հնա­րա­ւոր կը լի­նի փոխ-զի­ջու­մա­յին եւ կա­ռու­ցո­ղա­կան լու­ծում­ներ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Հիմնադրութեան 100ամեակ

«Ազ­դակ» Այս տա­րի Հ.Մ.Ը.Մ.ը իր հիմ­նադ­րու­թեան 100ա­մեա­կը կը նշէ տար­բեր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րով եւ հան­դի­սու­թիւն­նե­րով, ո­րոնց մա­սին հան­րա­յին կար­ծի­քը ի­րա­զեկ դարձ­նե­լու նպա­տա­կով ­Հինգ­շաբ­թի, ­Մարտ 8ին, «Աղ­բա­լեան-Հ.Մ.Ը.Մ.» մար­զամ­շա­կու­թա­յին...

Ազգային Ժողովը հաստատեց Փաշինեանի առաջադրումը

­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը, 3 ­Մա­յի­սի կ­.ե. ժա­մը 4ի դրու­թեամբ, վար­չա­պե­տի թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րեց ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նը: ­Թեկ­նա­ծու­թիւ­նը ա­ռա­ջադ­րո­ւե­ցաւ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընդ­հա­նուր թի­ւի ա­ռա­ւել քան մէկ...

Ս­պար­տակ ­Սէյ­րա­նեան

Մ­տա­ծել, որ մենք հի­մա ա­ւե­լի լաւ պատ­րաստ ենք պա­տե­րազ­մի, քան եր­կու տա­րի ա­ռաջ, կամ հա­սա­րա­կու­թիւ­նը ո­րա­կա­պէս շատ փո­խո­ւած է, կը կար­ծեմ, թէ այդ յու­զիչ...

Գործադուլ, դասադուլ. Փաշինեանի հակաքայլը

­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի ե­րէկ ա­ռա­ւօ­տեան 12ին սկիզբ ա­ռած վար­չա­պե­տի ընտ­րու­թեան յա­տուկ նիս­տի ա­ւար­տին, ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նի վար­չա­պե­տի թեկ­նա­ծու­թեան կողմ քո­ւէար­կեց 45 պատ­գա­մա­ւոր, դէմ՝ 55 պատ­գա­մա­ւոր։...

Ար­մե­նակ Ուր­ֆա­նեա­ն

Ե­րե­ւա­նի «­Նի­կո­լայ ­Կո­կոլ»ի ա­նո­ւան թիւ 35 դպրո­ցին մէջ բա­ցո­ւե­ցաւ Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մի հե­րոս, «­Մար­տա­կան ­Խաչ» Ա. աս­տի­ճա­նի շքանշա­նա­կիր վաշ­տի հրա­մա­նա­տար Ար­մե­նակ Ուր­ֆա­նեա­նի ա­նու­նը կրող հրաձ­գա­րան:...

Սերժ Սարգսեան պաշտօնապէս առաջադրուեցաւ վարչապետի պաշտօնին

Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի մէջ մեկ­նար­կած է Հ.Հ.Կ. եւ Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թիւն­նե­րու հա­մա­տեղ նիս­տը: ­Հա­մա­ձայն ­Սահ­մա­նադ­րու­թեան` վար­չա­պե­տի ա­ռա­ջադր­ման ի­րա­ւուն­քը կը պատ­կա­նի խորհր­դա­րա­նի մե­ծա­մաս­նու­թեան ըստ ո­րուն, Հ.Հ.Կ. խմբակ­ցու­թիւ­նը վար­չա­պե­տի...

Ժորժ Քեփենեկեան` Լիոնի նոր քաղաքապետ

Ժորժ ­Քե­փե­նե­կեան Ֆ­րան­սա­յի ­Լիոն քա­ղա­քի նոր քա­ղա­քա­պետն է: ­Լիո­նի քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դը քիչ ա­ռաջ այդ պաշ­տօ­նին հա­մար ընտ­րեց հայ թեկ­նա­ծուն: ­Խոր­հուր­դի 72 ան­դա­մէն ա­նոր թեկ­նա­ծու­թեան...
- Advertisement -