Washington Postի անդ­րա­դար­ձ (նկարներ)

«­Լու­սան­կար­ներ, ո­րոնք ցոյց կու տան ա­ռա­ջին կին կռո­ւող­նե­րը՝ քա­նի մը տաս­նա­մեա­կի պատ­մու­թիւն ու­նե­ցող հա­կա­մար­տու­թեան ըն­թաց­քին»: Ըստ Panorma.amի՝ այս­պէս վեր­նագ­րո­ւած է Washington Postի հայ­կա­կան բա­նա­կին...

Հայկական ատլաս

Նիւ Եոր­քի Swann Galleries ա­ճուր­դի կեդ­րո­նին մէջ աշ­խար­հի հա­յե­րէն ատ­լաս մը վա­ճա­ռո­ւած է $37.500ի։  Ըստ «Fine Books Magazine»ին՝ ատ­լա­սը վա­ճա­ռո­ւած է նախ­նա­կան գի­նէն հինգ...

Նոր հրա­տա­րա­կու­թիւն

Անգ­լե­րէ­նով գրո­ւած եւ 240 է­ջե­րու վրայ տա­րա­ծո­ւած Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի յի­շեալ գիր­քին նպա­տակն է, ինչ­պէս ինք կը յի­շեց­նէ գիր­քի նե­րա­ծա­կա­նին մէջ, դա­րա­ւոր հայ ե­կե­ղե­ցին...

­Կով­կա­սեան ըն­ձա­ռիւ­ծ

«­WWF-­Հա­յաս­տա­նի (Բ­նու­թեան ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Հիմ­նարկ) եւ ­Զան­գե­զուր ­Կեն­սո­լոր­տա­յին ­Հա­մա­լի­րին կող­մէ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող դի­տար­կու­մին ար­դիւն­քով՝ լու­սան­կա­րա­չա­կան սար­քը նկա­րած է ­Կով­կա­սեան ըն­ձա­ռիւծ մը, որ ա­մե­նայն հա­ւա­նա­կա­նու­թեամբ WWFի կող­մէ...

Յունական ժողովրդական երգեր

Մ. Շարապխանեան Այս երգերը ժողովրդի բանուոր դասակարգին ապրած կեանքէն ներշնչուած երգեր են, որոնք բաժնուած են քանի մը գլխաւոր պարաձեւերու¬ռեպեթիքա, խասաբիքա եւ զէյպեգիքա։ Կան նաեւ ժողովրդական,...

Խնդ­րել-Փնտ­ռել

ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ-ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ Այ­սօր, երբ Մկր­տիչ ­Պէ­շիկ­թաշ­լեա­նի «­Մահ ­Քա­ջորդ­ւոյն»ը կը կար­դա­յի, անդ­րա­դար­ձայ, որ ԽՆԴՐԵԼ բա­յը մեր գիտ­ցած ա­ղա­չել, ու­զել, փա­փա­քիլ ի­մաստ­նե­րէն զատ շատ հե­տաքրք­րա­կան այլ ի­մաստ...

Ե­րե­ւա­նեան հան­րա­կառ­քի մը մէջ

ՑՈՂԻԿ ԱՇԸԳԵԱՆ - «­Հայ­րե­նիք» Ե­րե­ւա­նի ­Կո­մի­տաս պո­ղո­տա­յէն դէ­պի Օ­փե­րա գա­ցող հան­րա­կառ­քին մէջ նստած էր Ա­նին: ­Մա­յի­սեան ի­րիկ­նա­մուտ էր. գա­րու­նը՝ դրան սե­մին: ­Հան­րա­կառ­քը այդ­քան լե­ցուն չէր...

Զա­տիկ կղզիի խորհր­դա­ւոր ար­ձան­նե­րը

ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ-ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ - ԱԶԴԱԿ Ժպ­տուն, լուրջ, գլխար­կով, ա­ռանց գլխար­կի… ­Զա­տիկ կղզիի հսկայ ար­ձան­նե­րէն իւ­րա­քան­չիւ­րը ու­նի ի­րեն յա­տուկ գի­ծեր: Ա­նոնք շատ գե­ղե­ցիկ են, սա­կայն նաեւ՝ խորհրդա­ւոր......

­Դա­ւիթ ­Վար­դա­պե­տի քա­րո­զը

ՍԵԴՐԱԿ ԱՐԱՄԵԱՆ «­Ժա­մա­նակ» թեր­թի ժո­ղովր­դա­կան ­Տա­րե­ցոյ­ցի Բ. (1927) հա­տո­րէն ­Ժա­մա­նա­կաւ կե­սա­րա­ցի­նե­րը, ու­սում­նա­կան վար­դա­պետ մը ու­նե­նա­լու տեն­չով, կը դի­մեն ­Պատ­րիար­քա­րան եւ կը խնդրեն, որ ի­րենց վար­դա­պե­տը ետ կան­չո­ւի...

Պատմութեան առեղծուածներէն

Անշուշտ աշխարհը գիտէ եւ դպրոցական պատմութեան դասագիրքներուն մէջ գրուած է, որ Հիթլեր անձնասպան եղաւ 1945ին: Սակայն տարիներու ընթացքին կը յայտնուին նոր տեղեկութիւններ, որոնք տարբեր...
- Advertisement -